Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международен публичен и бизнес мениджмънт

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2020/2021 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

В процеса на обучението на специалност „Международен публичен и бизнесмениджмънт” се акцентира предимно на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. 

 

Образователно-квалификационна степен:бакалавър

Професионална квалификация: бизнес мениджър

 

Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 9 семестъра

 

Език на преподаване: български