Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Интелигентни системи за сигурност

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2018/2019 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

В специалност „Интелигентни системи за сигурност“  се подготвят  специалисти в областта на защита на населението от природни бедствия и техногенни катастрофи, противодействие на тежката организирана престъпност и тероризма, охрана на критичната инфраструктура /аерогари, пристанища, заводи, тръбопроводи др.п./. Потребността от такива кадри се формира от огромните възможности, които съвременните  дигитални и аерокосмически средства и технологии предоставят на специализираните дирекции на МВР, на областните и общински звена и на корпоративните структури за сигурност за повишаване ефективността на тяхната работа.

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

–2 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност”

–3 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване: български