Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Интелигентни системи за сигурност

В специалност „Интелигентни системи за сигурност“  се подготвят  специалисти в областта на защита на населението от природни бедствия и техногенни катастрофи, противодействие на тежката организирана престъпност и тероризма, охрана на критичната инфраструктура /аерогари, пристанища, заводи, тръбопроводи др.п./. Потребността от такива кадри се формира от огромните възможности, които съвременните  дигитални и аерокосмически средства и технологии предоставят на специализираните дирекции на МВР, на областните и общински звена и на корпоративните структури за сигурност за повишаване ефективността на тяхната работа.

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по защита на националната сигурност

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

–2 семестъра – за завършили специалности от професионално направление „Национална сигурност”

–3 семестъра – за завършили специалности от други професионални направления

 

Език на преподаване: български