Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2017-18

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Интелигентни системи за сигурност

В специалност „Интелигентни системи за сигурност“  се подготвят  специалисти в областта на защита на населението от природни бедствия и техногенни катастрофи, противодействие на тежката организирана престъпност и тероризма, охрана на критичната инфраструктура /аерогари, пристанища, заводи, тръбопроводи др.п./. Потребността от такива кадри се формира от огромните възможности, които съвременните  дигитални и аерокосмически средства и технологии предоставят на специализираните дирекции на МВР, на областните и общински звена и на корпоративните структури за сигурност за повишаване ефективността на тяхната работа.

Език на преподаване: български

 Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 Професионална квалификация: Защита на населението и противодействие на организираната престъпност и тероризма

 Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра