Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международен публичен и бизнес мениджмънт

В процеса на обучението на специалност „Международен публичен и бизнесмениджмънт” се акцентира предимно на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. 

 

Език на преподаване: български

 

 Образователно-квалификационна степен:бакалавър

 

Професионална квалификация: бизнес мениджър

 

 Форма и продължителност на обучението:

– задочна – 9 семестъра