Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Магистър > Ексклузивни магистърски програми 2017
Стартира приемът в магистърските програми на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“

Към богатото си портфолио от магистърски програми тази година ВСУ разкри 7 нови ексклузивни програми, създадени в резултат на проучванията на Университетската академия „Знание и иновации“ в партньорство с бизнеса, браншови организации и Българската академия на науките.


В програмите като лектори участват национални и международни учени и експерти от практиката!


Повече за новите ексклузивни магистърски програми можете да научите тук:УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ


Магистърската програма “Управление на културния туризъм“ е нов момент в системата от образователни услуги, които ВСУ “Черноризец Храбър“ предлага на националния и международния академичен пазар. Тази програма е логично и твърде полезно развитие на университетските традиции, които все по-динамично и реално търсят ползотворно и последователно взаимодействие с бизнес структури. Културният туризъм е перспективен и съвсем закономерно се утвърждава като приоритетен в развитието на този значим за националната ни икономика отрасъл.


 
 


МЕНИДЖМЪНТ НА СПА И УЕЛНЕС ТУРИЗМА

Обучението се провежда във Филиал Смолян

Магистърската програма „Мениджмънт на спа и уелнес туризма“ е проектирана да отговори на обществените и бизнес потребности в отделни области на туризма, както и от необходимостта от бързо развитие на спа и уелнес пазари в България. Съдържателният обхват на учебния план ще е ориентиран към усвояване на основни теоретични, методологически и практико-приложни възможности за повишаване на конкурентните предимства на спа и уелнес туризма и ще отговаря на специфичните потребности от висококвалифицирани професионалисти за сектора. Целта е усвояване на основни знания за същността, значението, традициите и съвременното състояние на спа и уелнес туризма в България.


» Научи повече
 


ЮРИДИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


Магистърската програма „Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието” има за цел подготовка на магистри, които да притежават специфични знания и практически умения в сферата на юридическото прогнозиране. Обучението дава възможност за придобиване на интердисциплинарни знания от областта на правото, социологията, икономиката и управлението в публичната сфера.

 
 


НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И НАУЧНА ДИПЛОМАЦИЯ (продокторска програма)


В условията на съвременното рисково общество опасностите, рисковете и заплахите налагат максимално адекватна реакция, която е невъзможна без научна експертиза. Смяната на теоретичния тип организационна култура с технологичната парадигма в науката изведе на преден план понятия като "модел", "алгоритъм", "база данни" "технология", "клъстър на компетентности" и др., при които проблемите се решават в рамките на проектна организация и работа в екип. Предназначението на магистърската програма е да подготви специалисти, които са способни да трансферират научното знание както към общественото мнение, така и към политическото ръководство и държавната администрация. За целта трябва да познават методологията и методиката на научното изследване и да умеят да прилагат научния инструментариум.

 
 


Дигитален маркетинг


Магистърската програма е мултидисциплинарна – съчетава знания и умения по маркетинг и информационни технологии. Има за цел да подготви висококвалифицирани, модерно мислещи профилирани специалисти в областта на онлайн маркетинга. Завършилите придобиват базови знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на уеб приложения, ориентирани към целите на дигиталния маркетинг; планиране и осъществяване на успешни онлайн маркетингови кампании; промотиране на събития, бизнес и други организации, продукти и услуги. По време на работата по проекти допълнително се придобиват социални умения, необходими за успешната екипна творческа работа.

 
 


ИТ бизнес мениджмънт


Магистърската програма „ИТ бизнес мениджмънт” е предназначена за кадри, работещи в ИТ индустрията, които желаят да развиват бизнес уменията си, с цел да подобряват бизнеса си и да се усъвършенстват.
Програмата е разработена от катедра “Информатика и икономика” съвместно с The Business Institute (thebusinessinstitute.eu).
The Business Institute предоставя тренинг решения, основани на бизнес симулации, сериозни игри, бизнес работилници, бизнес коучинг, съчетавайки съвременни подходи за развитие на бизнес умения с прилагане на методологии и инструменти на Stanford University, Cornell University, Harvard University, INSEAD, StratX Simulations, Business Model Foundry, Thomas International и др.

 
 


Европейска администрация и управление на проекти


Магистърската програма “Европейска администрация и управление на проекти“ е насочена към подготовката на управленски кадри и специалисти от публичния сектор и бизнеса на централно и териториално ниво. Освен придобиването на актуални теоретични знания, фокусът на програмата е поставен върху формиране на практически знания и компетентности за работа по европейски проекти, финансирани предимно от фондовете на ЕС и от други международни и национални донорски програми.

 
 


Инфраструктура на администрацията


Магистърска програма “Инфраструктура на администрацията” предлага специализирано обучение насочено към изучаване на особеностите на социалната, комуникационната, информационната, административно-управленската и технологична, нормативно-правната и на други инфраструктури като градивни елементи на административната дейност в публичния и бизнес сектор.

 
 


Мениджмънт и международен маркетинг


Магистърска програма “Мениджмънт и международен маркетинг” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на международния маркетинг в съответствие с европейските критерии и изисквания към съвременния мениджмънт в глобална среда.
Програмата е предназначена за обучение на специалисти, експерти и ръководители с професионални интереси в областта на международния маркетинг в контекста на управлението на бизнеса и публичния сектор. За целта учебният план на специалността включва фундаментални (базови) и специализиращи учебни дисциплини, развиващи интегрирани знания и умения в сферата на фирменото и публичното управление, международния маркетинг в условията на глобална конкурентна среда, дигиталната икономика, европейско сътрудничество и интеграция и други актуални направления на управленската теория и практика.

 
 


Комерсиализация на интелектуалната собственост


Обучението на студентите в магистърската програма „Комерсиализация на интелектуалната собственост” се провежда на български, руски език, английски език и е в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, осъществяване на практики и стажове (вкл. в институциите на ЕС и чуждестранни компании), участие в майсторски класове, конференции, семинари, кръгли маси и др.
Прилагат се разнообразие от методи и подходи в обучението, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, онлайн подкрепящо съдържание, дискусии, работа в екипи, ролеви игри, решаване на казуси, съвместно преподаване с експерти от практиката и др.

 
 


Изкуства и събитиен мениджмънт


Магистърска програма „Изкуства и събитиен мениджмънт" е създадена да отговори на необходимостта от познаване на изкуството и дизайна за нуждите на творческите и културни индустрии, и управлението на събитията, свързани с тях. Обучението ще се фокусира върху запознаване с марката и нейната философия, изработване на концепцията за събитието и цялостното му реализиране.


Целта на програмата е:

  • - да развива концептуално и визуално мислене и да изгражда творчески, технически и бизнес умения;
  • - да подготви високо квалифицирани специалисти с широк спектър познания и практически умения.
  •