Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Мениджмънт на круизния туризъм

Специалност: „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ”

Магистърска програма:"МЕНИДЖМЪНТ НА КРУИЗНИЯ ТУРИЗЪМ "

Език на преподаване:Български, Английски

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 

Магистър по бизнес администрация  в туризма

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението: 

– 2 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в професионално направление „Администрация и управление”

– 3 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в други професионални направления.