Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Лидерство в глобална среда

със специализации:

  • Бизнес лидерство
  • Лидерство в публичния сектор
  • Лидерство в неправителствения и социалния сектор
  • Технологично лидерство

Език на преподаване: български/английски/руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър по бизнес администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: редовна, задочна, дистанционна

Продължителност на обучението:
– 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление „Администрация и управление”
– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления