Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:
магистър по публична администрация и мениджмънт

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението:

- 2 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от професионално направление „Администрация и управление”

- 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направления