Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Бизнес администрация и мениджмънт с китайски език - НОВА

 

Език на преподаване: български

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:
магистър по бизнес администрация и мениджмънт

Форма на обучението: задочна

Продължителност на обучението
– 2 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в професионално направление „Администрация и управление”
– 3 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в други професионални направления.