Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Бизнес администрация в туризма - НОВА

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по бизнес администрация в туризма

 

Форма на обучението: задочна

 

Продължителност на обучението

– 2 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в професионално направление „Администрация и управление”

– 3 семестъра – за кандидати с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”/„магистър” в други професионални направления;

– 4 семестъра (2 години) за професионални бакалаври в професионално направление „Администрация и управление“.