Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Международна икономика и право

Магистърската програма “Международна икономика и право” предлага интердисциплинарно обучение по съвременните аспекти на международната икономика в контекста на пълноправното членство на България в Европейския съюз и предизвикателствата на глобалната икономика.

 

Език на преподаване: български / английски / руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:

магистър по международна икономика

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:

3 семестъра – за професионални бакалаври от професионално направление „Икономика”

Кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, полагат приравнителни изпити по време на обучението.