Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Съдебни психологически експертизи

Език на преподаване: български

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: 
магистър по съдебни психологически експертизи

 

Форма на обучението: редовна, задочна

 

Продължителност на обучението:

3 семестъра – за бакалаври и магистри от професионално направление „Психология”