Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Магистър > Специалности > Софтуерно инженерство

Език на преподаване: български/английски/руски

 

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация:
Софтуерен инженер

 

Форма и продължителност на обучението: редовна, задочна 
– 3 семестъра – за бакалаври по специалности от професионално направление “Информатика и компютърни науки”
– 4 семестъра – за бакалаври от други професионални направления