Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Информатика и компютърни науки (Computing and Computer Science)

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Информатика и компютърни науки (Computing and Computer Science)

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: бакалавър по компютърни науки

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра
– дистанционна – 8 семестъра

Език на преподаване: български / английски

Профил на специалността:

Специалността „Информатика и компютърни науки” съответства на разработената Рамка на професионалната квалификация в Европейското образователно пространство и системно се актуализира във връзка с изискванията на пазара на труда и развитието на компютърните науки със съдействието на фирми партньори от браншовото настоятелство. Целта на обучението в специалност „Информатика и компютърни науки” е да се подготвят качествени кадри, задоволяващи динамичните и завишените изисквания на пазара на труда за длъжности в областта на ИТ индустрията в страната и в чужбина чрез добре структуриран и съдържателен учебен план, качествено обучение (преподаване и учене), осигуреност с ресурси и непрекъсната и адекватна връзка (и участие в процеса на обучение) с експертите от ИТ бизнеса.
В съответствие с европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на студентите в специалност “Информатика и компютърни науки” стимулира развиването на преносими компетентности за работа в екип, работа в дигитална среда, работа в смесени екипи, иновативно мислене и прилагане на нови технологии в решаването на разнообразни проблеми.

Акценти в обучението:

През първите две години студентите придобиват широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка в областта на професионално направление „Информатика и компютърни науки”. По време на обучението в задължителните дисциплини студентите придобиват основни знания и умения в областта на компютърните науки – дигитални трансформации, компютърни архитектури и операционни системи, компютърни мрежи и комуникации, бази данни, програмиране и алгоритми, софтуерно инженерство и математика за компютърни науки, които са необходимата основа за бакалавърска степен в професионалната област.

Придобитите у студентите практически умения са ориентирани към: разработка на уеб и мобилни приложения с използване на актуални езици за програмиране и технологии, ориентирани към нуждите на различните потребители интерфейси, прилагане в работата на различни парадигми и шаблони от обектноориентираното и функционалното програмиране, бърза ориентация в специфична ИТ бизнес среда и прилагане на общоприети стандарти за работа в екип и управление на софтуерни проекти.

С цел осигуряване на широка основа на подготовката на студентите, в учебния план са включени избираеми дисциплини от целия каталог на университета.

В процеса на обучението на специалност „Информатика и компютърни науки” се акцентира на проблемно ориентираното обучение, изследователски подходи в обучението и се прилагат активни методи на учене. По време на обучението във всички дисциплини се реализират екипни или индивидуални проекти и практически задачи (включително предоставени от бизнеса реални задачи от практиката), работа по казуси на български и чуждестранни софтуерни компании, богата извънаудиторна заетост, включваща и участие в семинари, майсторски класове, хекатони и други събития със състезателен характер и други форми на обучение и текущ контрол. Студентите се стимулират да разработват проекти и научни доклади, да участват в научни групи да участват в конкурси и студентски олимпиади и конференции в университета, страната и чужбина.

Партньорство с ИТ бизнеса

Катедра „Компютърни науки“ поддържа ползотворно партньорство с ИТ бизнеса, както с конкретни фирми, така и с браншови организации, които подкрепят обучението в бакалавърските и магистърските програми. Организират се и се провеждат съвместно майсторски класове.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е член на: BASSCOM (Българска асоциация на софтуерните компании), ИКТ Клъстер – Варна, РАПИВ (Регионална асоциация по предприемачество и иновации – Варна) и др.

Сертифициране:
Всички студенти на ВСУ имат възможност да се сертифицират в допълнителни курсове и дисциплини от други специалности, като получават сертификати с ECTS кредити.

Интернационализация:
По време на обучението си студентите комбинират дейности от аудиторна и извънаудиторна заетост с участие на чуждестранни лектори. Студентите имат възможност да участват в програми за мобилности: за стаж и обучение по „Еразъм+”, двустранни споразумения и др.

Практики и стажове:

Провеждат се практически учебни занятия в университета, а също и в реална среда в ИТ фирми. Студентите могат да участват в мобилност по програма “Еразъм+” (за обучение или стаж), което им дава възможност да опознаят европейските практики и да получат подготовка за успешна реализация в международни екипи. Могат да се включат в допълнителни стажове, майсторски класове и практики във фирми и организации в страната и чужбина, както и в безплатни курсове, семинари, срещи със софтуерни фирми, летни училища и изследователски лагери по актуални теми в професионално направление „Информатика и компютърни науки”. Това спомага за задълбочаването на връзките на катедрата с представителите на фирми и за изграждането на професионални контакти на студентите на ВСУ с експерти от практиката. Успешно завършилите тези форми получават сертификати (вкл. фирмени), формиращи професионалното им CV.

Условия за прием:

 • Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити по:
  Кандидатите полагат конкурсен изпит – тест по информатика или по математика.
  За кандидатстудентски изпит се признава оценката от държавния зрелостен изпит по Математика или Английски език, положени в Р България след 2008 г., както и ДЗИ по професията, когато е свързан с областта на знание на специалността.
  За кандидатстудентски изпит се признават сертификати по чужд език, приравненият резултат от националното състезание по извличане на данни QUERYADA, както и резултатите от национални и международни състезания по информатика, математика и ИТ.
 • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положен конкурсен изпит и общия успех от дипломата за завършено средно образование.
 • Бонификации: Завършилите математически, езикови гимназии и специализирани паралелки по информатика или информационни технологии получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Математика, Информатика, Физика.
  За студентите с висок успех е предвидена възможността за ускорено преминаване на курса на обучение чрез индивидуални планове, перманентна сесия и др.
  Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба № 1 за учебната дейност и Правила и процедури за признаване на кредити и положени изпити в друго българско висше училище, присъждане на кредити и оценяване на придобити знания и умения в системата на продължаващото обучение и признаване на периоди на обучение на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в магистърските програми „Data Science”, „Софтуерно инженерство и мениджмънт“, „Киберсигурност”, „Дигитален маркетинг и уеб дизайн”, както и в други магистърски програми при изпълнение на поставените условия за прием.
По време на обучението си студентите имат възможност да придобият допълнителна професионална квалификация “Учител по информатика и информационни технологии”.

Възможности за кариерно развитие:

Успешно завършилите специалност “Информатика и компютърни науки” могат да се реализират като:
– програмисти;
– разработчици на уеб и мобилни приложения;
– UI/UX дизайнери;
– разработчици на информационни системи;
– ИТ интегратори;
– проектанти/администратори на бази данни;
– специалисти на други длъжности в софтуерни фирми.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

galina.peneva@vfu.bg

052/359-572

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление: