Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
Начало > Магистър > Признаване на на дипломи от чужбина
Признаване на на дипломи от чужбина

ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИДОБИТО В  ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА
   
В изпълнение на чл. 21, т. 13 от Закона за висше образование, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Инструкция № 7 на ВСУ „Черноризец Храбър” за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, ВСУ „Черноризец Храбър” организира процедура по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел достъп до по-нататъшно обучение в Университета.
Висше образование, придобито в чуждестранно висше училище, се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЗНАВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИДОБИТО В ЧУЖДЕСТРАНННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища  във ВСУ „Черноризец Храбър” се организира от Комисия, назначена със заповед на Ректора. Решенията на Комисията относно признаване, прекратяване на процедурата по признаване или отказа от признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се утвърждават от Академичния съвет на ВСУ „Черноризец Храбър”.
При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се отчитат показатели, регламентирани в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

 

Необходими документи:
Лицата, желаещи признаване на висше образование, подават лично или чрез упълномощено лице в Центъра за кандидатстудентски прием към ВСУ „Черноризец Храбър”, или по електронен път следните документи:

 1. заявление (по образец);
 2. оригинал и нотариално заверено копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ;
 3. оригинал и нотариално заверено копие на приложението към дипломата;
 4. оригинал и нотариално заверено копие на Европейското дипломно приложение, ако има такова;
 5. документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава;
 6. други документи, които според заявителя имат значение за исканото признаване;
 7. документ за платена такса за извършване на процедурата.

Забележки:

 1. Документите по т. 2 и т. 3 се превеждат, легализират и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби документите се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
 2. Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с официален превод на български език.
 3. В случай че документите се подават по електронен път, към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи. Заявителят е длъжен в срок от 30 дни от подаването им да изпрати в Центъра за кандидатстудентски прием оригинала на документите. Ако до 30-ия ден документите не са предоставени, заявлението се счита за оттеглено и процедурата се прекратява.

 

Признаването на висше образование включва:

 1. Проверка на статута на висшето училище, издало дипломата за висше образование.
 2. Проверка на автентичността на дипломата за висше образование, придобито в чужбина, и оценяване на съответствието на данните в нея с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България:

а) за целта се отправя запитване до съответното висше училище;
б) за автентичен и окончателен се приема отговорът на хартиен носител от съответното висше училище.
3. Взимане на решение за признаване или отказ на правото на кандидата да продължи обучението си във ВСУ „Черноризец Храбър” или за прекратяване на процедурата.

 

Такси:
За извършване на процедура по признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ „Черноризец Храбър” се заплаща такса в размер на 130 лв.
Таксите се заплащат в университета в офиса на "Централна кооперативна банка" АД или по банков път на следните банкови сметки:
“Централна кооперативна банка” АД,
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;


Контакти:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Център за кандидатстудентски прием
тел.: 052-355-106;
e-mail: priem@vfu.bg
Адрес: гр. Варна, к.к. Чайка 9007