Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
Начало > Доктор > Специалности
Докторски програми

Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".


Сроковете за обучение са както следва:

 • редовна докторантура – до 3 години, минимум 2 години;
 • задочна докторантура – до 4 години, минимум 2 години;
 • докторантурата на самостоятелна подготовка до 3 години, минимум 1,5 години.

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" има получени акредитации за образователна и научна степен "доктор" по следните специалности:
Професионално направление 3.2. "Психология"
Докторски програми:
 • Обща психология
 • Педагогическа и възрастова психология
Професионално направление 3.3. "Политически науки"
Докторски програми:
 • Политология
Професионално направление 3.6. "Право"
Докторски програми:
 • Конституционно право
 • Гражданско и семейно право
 • Административно право и административен процес
 • Наказателно право
 • Международно право и международни отношения
 • Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
 • Криминалистика
 • Криминология
Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"
Докторски програми:
 • Организация и управление извън сферата на материалното производство
 • Икономика и управление (индустрия)
Професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"
Докторски програми:
 • Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки
Професионално направление 3.8 "Икономика"
Докторски програми:
 • Политическа икономия BG/EN/RU
 • Световно стопанство и международни икономически отношения BG/EN/RU
 • Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност BG/EN/RU
Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторски програми:
 • Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
 • Архитектура на сгради, съоръжения и детайли
 • Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
 • Строителни конструкции
 • Строителни материали, изделия и технологии за производството им
 • Техника на безопасността на труда и противопожарна техника
Професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство"
Докторски програми:
 • Хореография
Професионално направление 9.1 "Национална сигурност"
Докторски програми:
 • Управление в сферата на сигурността и обществения ред