Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Специалности за учебната 2017/2018 година
Професионално направление "Психология"

Психология (Р,З) BG/ENG


Специалност "Психология" подготвя специалисти от областта на психологията в теоретичен и приложен аспект. Успешно завършилите се реализират като клинични и училищни психолози, консултанти по психология в публични и частни организации, учители по психология и социални науки.Професионално направление "Политически науки"

Международни отношения и право (Р) BG/ENG


В специалност „Международни отношения и право“  се подготвят специалисти в областта на външната политика и право – служители в международни институции и държавната администрация, експерти в отдели за международно сътрудничество, консултанти по обществено-политически въпроси. Професионално направление "Право"

Право (Р,З) BG


В специалност „Право“ се подготвят юристи, които могат да се реализират професионално в структурите на съдебната система, прокуратура, следствие, адвокатура, нотариат, съдебно-изпълнителни служби и др.   Професионално направление "Администрация и управление"

Бизнес администрация и мениджмънт (Р,З,Д) BG/ENG

 • профил "Агромениджмънт - НОВА"
 • профил "Мениджмънт на туризма"
 • профил "Международен бизнес мениджмънт"


Публична администрация и мениджмънт (З,Д) BG

 • профил "Съдебна администрация"
 • профил "Държавна и териториална администрация - НОВА"


Международен публичен и бизнес мениджмънт (З) BG


В процеса на обучението на специалност „Международен публичен и бизнесмениджмънт” се акцентира предимно на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. Професионално направление "Икономика"

МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ (Bachelor in International Business) (НОВО!) (Р) ENG


Съвместно обучение с университета BI Norwegian Business Scholl.МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ПР (НОВО!) (Р,З) BG


Завършилите специалност “Маркетинг, реклама и ПР” могат да се реализират в областта на връзките с обществеността, реклама и маркетинга в различни институции и организации.Финанси и счетоводство (Д) BG


В специалност „Финанси и счетоводство“  се подготвят  специалисти в областта на финансовото управление на бизнес дейностите – счетоводители, финансово-данъчни инспектори, одитори, финансови анализатори и консултанти.Международни икономически отношения (З,Д) BG


В специалност „Международни икономически отношения“  се обучават  специалисти в областта на световната икономика, международния бизнес, финанси и маркетинг – служители в международни организации и европейски институции в рамките на ЕС, експерти във финансови и търговски институции – банки, застрахователни компании, държавни и общински служители.Финанси и счетоводство (Bachelor in Finance) (НОВО!) (Р) ENG


Съвместно обучение с университета BI Norwegian Business Scholl.Дигитална икономика (НОВО) (Р) BG/ENG


В специалност „Дигитална икономикасе подготвят специалисти в областта на икономиката с разширени познания по информационни технологии, които биха осигурили и подкрепили новите възможности за икономическо развитие и иновации.Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Информатика и компютърни науки (Р,З,Д) BG/ENG


В специалност „Информатика и компютърни науки“  се обучават  специалисти в областта на компютърните науки – езици за програмиране, софтуерни системи, бази данни, уеб дизайн и програмиране и др. Успешно завършилите се реализират като програмисти, администратори на бази данни, разработчици на приложения, проектанти на информационни системи и др.Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Архитектура (Р) BG/ENG


В специалност „Архитектура“  се обучават  специалисти в сферата на архитектурното проектиране и неговите естетични, социални, екологични, икономически и управленски аспекти.  Успешно завършилите се реализират в архитектурни, строителни и мебелни фирми, в ателиета за визуализации, в държавната и местна администрация, в строителния надзор и др.Дизайн (З) BG/ENG

 • профил "Интериорен дизайн"
 • профил "Графичен дизайн"


Пожарна безопасност и защита на населението (З) BG


В специалност „Пожарна безопасност и защита на населението“  се обучават  инженерни специалисти в областта на противопожарното и аварийно-спасително дело. Успешно завършилите се реализират като инженери по пожарна безопасност и защита на населението в пожарни и аварийно-спасителни служби, проектанти по част „Пожарна безопасност” на сгради и съоръжения, експерти в инвеститорски и надзорни служби и др.Строителство на сгради и съоръжения (Р,З) BG/ENG

 • профил "Строителни конструкции"
 • профил "Пътно строителство"
 • профил "Водоснабдяване и канализация"


Професионално направление "Изобразително изкуство"

Моден дизайн (Р,З) BG


В специалност „Моден  дизайн“  се обучават  специалисти в областта на дизайна и производството на облекло и аксесоари, управлението, маркетинга и рекламата на модния бизнес. Успешно завършилите се реализират като проектанти на облекло и аксесоари, стилисти модни консултанти и др.Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореография (Р,З) BG

 • профил "Български народни танци"
 • профил "Съвременен танцов театър"


Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност (Р,З) BGПротиводействие на престъпността и опазване на обществения ред (Р,З) BG

 • профил "Криминалистика"
 • профил "Криминално разузнаване"Специалности във Филиал Смолян

Специалности за учебната 2017/2018 година

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)


Професионално направление "Администрация и управление"

Бизнес администрация и мениджмънт (З) BG

 • профил "Мениджмънт на туризма"
 • профил "Международен бизнес мениджмънт"


Професионално направление "Икономика"


Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Строителство на сгради и съоръжения (З) BG

 • профил "Строителни конструкции"
 • профил "Пътно строителство"
 • профил "Водоснабдяване и канализация"


Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност (З) BG

 • профил "Национална сигурност"
 • профил "Защита от аварии и бедствия"
 • профил "Корпоративна сигурност"

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (З) BG

 • профил "Криминалистика"
 • профил "Криминално разузнаване"

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език. В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език