Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2018/2019 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

Приемът за специалности от държавно регулираните професии и специалности с обучение на чужд език ще се извършва по специалност.


Прием в база Варна:


Професионално направление Прием Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Психология" По професионално направление Психология (Р, З) ENG
Професионално направление "Политически науки" По професионално направление Международни отношения (Р) ENG
Професионално направление "Право" По специалност Специалност "Право" (Р, З)
Професионално направление "Администрация и управление" По професионално направление Бизнес администрация и мениджмънт (Р, З, Д)
с профили:
Международен бизнес мениджмънт
(Р, З, Д)
Мениджмънт на туризма (Р, З, Д)
Мениджмънт на спорта (Д)

Публична администрация и мениджмънт (З, Д)
с профили:
Държавна и териториална администрация
Съдебна администрация

Международен публичен и бизнес мениджмънт (З)

Мениджмънт на туристическия бизнес (З, Д)
Професионално направление "Икономика"
По професионално направление Международни икономически отношения (Р, З, Д)

Финанси и счетоводство (Д)

По специалност Специалност "Международен бизнес на английски език" (Р) ENG , BI
Професионално направление "Информатика и компютърни науки"
По професионално направление Информатика и компютърни науки
(Р, З, Д) ENG
Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
По специалност Специалност "Архитектура" (Р) ENG

Специалност "Дизайн" (Р, З) ENG
с профили:
Интериорен дизайн
Графичен дизайн

Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (Р, З) ENG
с профили:
Строителни конструкции
Транспортно строителство
Водоснабдяване и канализация

Специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" (З) ENG

Професионално направление "Изобразително изкуство" По професионално направление Моден дизайн (Р, З)
Професионално направление "Музикално и танцово изкуство" По професионално направление
Хореография (Р, З)
с профили:
Български народни танци
Съвременен танцов театър

Професионално направление "Национална сигурност" По професионално направление
Защита на националната сигурност
(Р, З)
с профили:
Национална сигурност
Защита от аварии и бедствия
Корпоративна сигурност
Организация и управление на националната сигурност
Интелигенти системи за сигурност

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Р, З)
с профили:
Криминалистика
Криминално разузнаване
Профайлъринг

Международно право и сигурност на български и английски език (Р, З) ENG

Прием във Филиал Смолян:


Професионално направление Прием Специалности, в които може да бъде продължено обучението
Професионално направление "Администрация и управление" По професионално направление Бизнес администрация и мениджмънт (Р, З, Д)
с профили:
Международен бизнес мениджмънт
(Р, З, Д)
Мениджмънт на туризма (Р, З, Д)
Мениджмънт на спорта (Д)
Професионално направление "Икономика"
По професионално направление Международни икономически отношения (Р, З, Д)

Финанси и счетоводство (Д)

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"
По специалност Специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (Р, З) ENG
с профили:
Строителни конструкции
Транспортно строителство
Водоснабдяване и канализация
Професионално направление "Национална сигурност"
По професионално направление Защита на националната сигурност (З)
с профили:
Национална сигурност
Защита от аварии и бедствия
Корпоративна сигурност
Организация и управление на националната сигурност
Интелигенти системи за сигурност

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език.

В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език

BI – Ексклузивна програма за обучение съвместно с BI Norwegian Business School, Норвегия, което завършва с 2 дипломи – от ВСУ и от BI NBS