Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Специалности за учебната 2018/2019 година
Професионално направление "Психология"

Психология (Р,З) ENG


Специалност "Психология" подготвя специалисти от областта на психологията в теоретичен и приложен аспект. Успешно завършилите се реализират като клинични и училищни психолози, консултанти по психология в публични и частни организации, учители по психология и социални науки.Професионално направление "Политически науки"

Международни отношения и право (Р) ENG


В специалност „Международни отношения и право“  се подготвят специалисти в областта на външната политика и право – служители в международни институции и държавната администрация, експерти в отдели за международно сътрудничество, консултанти по обществено-политически въпроси. Професионално направление "Право"

Право (Р)


В специалност „Право“ се подготвят юристи, които могат да се реализират професионално в структурите на съдебната система, прокуратура, следствие, адвокатура, нотариат, съдебно-изпълнителни служби и др.   Професионално направление "Администрация и управление"

Бизнес администрация и мениджмънт (Р,З,Д) ENG

 • профил "Международен бизнес мениджмънт"
 • профил "Мениджмънт на туризма"
 • профил "Агромениджмънт - НОВА"


Публична администрация и мениджмънт (З,Д)

 • профил "Държавна и териториална администрация - НОВА"
 • профил "Съдебна администрация"


Международен публичен и бизнес мениджмънт (З)


В процеса на обучението на специалност „Международен публичен и бизнесмениджмънт” се акцентира предимно на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. Професионално направление "Икономика"

Финанси на английски език (Р) ENG BI


Съвместно обучение с университета BI Norwegian Business Scholl.Международен бизнес на английски език (Р) ENG BI


Съвместно обучение с университета BI Norwegian Business Scholl.Дигитална икономика (Р) ENG


Подготвят се специалисти в областта на икономиката с разширени познания по информационни технологии, които биха осигурили и подкрепили новите възможности за икономическо развитие и иновации.Международни икономически отношения (З,Д)


В специалност „Международни икономически отношения“  се обучават  специалисти в областта на световната икономика, международния бизнес, финанси и маркетинг – служители в международни организации и европейски институции в рамките на ЕС, експерти във финансови и търговски институции – банки, застрахователни компании, държавни и общински служители.Финанси и счетоводство (Д)


В специалност „Финанси и счетоводство“  се подготвят  специалисти в областта на финансовото управление на бизнес дейностите – счетоводители, финансово-данъчни инспектори, одитори, финансови анализатори и консултанти.Маркетинг, реклама и ПР (Р,З)


Завършилите специалност “Маркетинг, реклама и ПР” могат да се реализират в областта на връзките с обществеността, реклама и маркетинга в различни институции и организации.Професионално направление "Информатика и компютърни науки"

Информатика и компютърни науки (Р,З,Д) ENG


В специалност „Информатика и компютърни науки“  се обучават  специалисти в областта на компютърните науки – езици за програмиране, софтуерни системи, бази данни, уеб дизайн и програмиране и др. Успешно завършилите се реализират като програмисти, администратори на бази данни, разработчици на приложения, проектанти на информационни системи и др.Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Архитектура (Р) ENG


В специалност „Архитектура“  се обучават  специалисти в сферата на архитектурното проектиране и неговите естетични, социални, екологични, икономически и управленски аспекти.  Успешно завършилите се реализират в архитектурни, строителни и мебелни фирми, в ателиета за визуализации, в държавната и местна администрация, в строителния надзор и др.Дизайн (Р) ENG

 • профил "Интериорен дизайн"
 • профил "Графичен дизайн"


Строителство на сгради и съоръжения (Р,З) ENG

 • профил "Строителни конструкции"
 • профил "Пътно строителство"
 • профил "Водоснабдяване и канализация"


Пожарна безопасност и защита на населението (З) ENG


В специалност „Пожарна безопасност и защита на населението“  се обучават  инженерни специалисти в областта на противопожарното и аварийно-спасително дело. Успешно завършилите се реализират като инженери по пожарна безопасност и защита на населението в пожарни и аварийно-спасителни служби, проектанти по част „Пожарна безопасност” на сгради и съоръжения, експерти в инвеститорски и надзорни служби и др.Професионално направление "Изобразително изкуство"

Моден дизайн (Р,З)


В специалност „Моден  дизайн“  се обучават  специалисти в областта на дизайна и производството на облекло и аксесоари, управлението, маркетинга и рекламата на модния бизнес. Успешно завършилите се реализират като проектанти на облекло и аксесоари, стилисти модни консултанти и др.Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореография (Р,З)

 • профил "Български народни танци"
 • профил "Съвременен танцов театър"


Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност (Р,З)

 • профил "Национална сигурност"
 • профил "Защита от аварии и бедствия"
 • профил "Корпоративна сигурност"
 • профил "Организация и управление на националната сигурност"


Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (Р,З)

 • профил "Криминалистика"
 • профил "Криминално разузнаване"


Профайлъринг (Р,З)


В специалност „Профайлъринг“  се обучават  специалисти в областта противодействие на  престъпността, опазване на обществения ред и защита на националната сигурност. Успешно завършилите се реализират в полицейските и специални служби, във ведомствените и общински звена по опазване на обществения ред и сигурността, в структури за охрана на обекти от критичната инфраструктура  /аерогари, пристанища и др.п./ и за опазване на обществения ред в обекти като молове, спортни съоръжения, болници, университети и др.Интелигентни системи за сигурност (З)


В специалност „Интелигентни системи за сигурност“  се подготвят  специалисти в областта на защита на населението от природни бедствия и техногенни катастрофи, противодействие на тежката организирана престъпност и тероризма, охрана на критичната инфраструктура /аерогари, пристанища, заводи, тръбопроводи др.п./. Потребността от такива кадри се формира от огромните възможности, които съвременните  дигитални и аерокосмически средства и технологии предоставят на специализираните дирекции на МВР, на областните и общински звена и на корпоративните структури за сигурност за повишаване ефективността на тяхната работа.Международно право и сигурност с английски език (Р,З) ENG


 Специалността е предназначена да подготвя експерти по международните аспекти на защитата на националната сигурност, които притежават знания и умения да изготвят анализи и да решават задачи на основата на правото
Специалности във Филиал Смолян

Специалности за учебната 2017/2018 година

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)


Професионално направление "Администрация и управление"

Бизнес администрация и мениджмънт (З)

 • профил "Мениджмънт на туризма"
 • профил "Международен бизнес мениджмънт"


Професионално направление "Икономика"


Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Строителство на сгради и съоръжения (З)

 • профил "Строителни конструкции"
 • профил "Пътно строителство"
 • профил "Водоснабдяване и канализация"


Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност (З)

 • профил "Национална сигурност"
 • профил "Защита от аварии и бедствия"
 • профил "Корпоративна сигурност"

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред (З)

 • профил "Криминалистика"
 • профил "Криминално разузнаване"

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Р – редовно обучение / З – задочно обучение / Д – дистанционно обучение

Обучението се провежда на български език.

В означените специалности се предлага обучение и на чужд език, съответно:

ENG – възможност за провеждане на обучение на английски език

BI – Ексклузивна програма за обучение съвместно с BI Norwegian Business School, Норвегия, което завършва с 2 дипломи – от ВСУ и от BI NBS