Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2018-2019

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Международен бизнес на английски език

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2018/2019 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

Съвместно обучение с университета BI Norwegian Business Scholl.

 

Първите 3 години (6 семестъра) студентите се обучават на английски език във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. В края на шести семестър студентите кандидатстват за обучение в BI Norwegian Business School, като за това е необходимо да са положили успешно всички изпити, да имат среден успех от следването до момента най-малко Много добър (4.50) и езикова компетентност по английски език на ниво B2, или по-високо, доказано със сертификат на ВСУ или друг, международно признат сертификат. Класираните студенти продължават обучението си в BI Norwegian Business School в рамките на 1 година (2 семестъра) и при успешното му завършване получават две дипломи – от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и от BI Norwegian Business School.

Некласираните (или нежелаещите да се обучават четвъртата година в Норвегия) за съвместната програма студенти продължават и завършват обучението си само във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

 

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

 

Професионална квалификация: икономист

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: английски