Професионално направление "Икономика"

Финанси и счетоводство

В специалност „Финанси и счетоводство“ се подготвят специалисти в областта на финансовото управление на бизнес дейностите – счетоводители, финансово-данъчни инспектори, одитори, финансови анализатори и консултанти.

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра
– задочна – 8 семестъра
– дистанционна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Поредно високо признание за преподавателите и студентите от катедра „Икономика” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

Профил на специалността:

Специалност “Финанси и счетоводство” осигурява фундаментални и приложни знания за организация на счетоводството във финансовите и нефинансовите организации, финансовото управление на бизнес дейностите в публичния и частния сектор, компетенции по използването на финансово-счетоводни системи за анализ, бизнес планиране и контрол.

Акценти в обучението:

Основи на финансовия контрол; Основи на финансовата отчетност; Международни финанси; Счетоводен софтуер; Банково счетоводство; Финансови пазари и теория на инвестирането.

Извънаудиторна заетост:

Включва разработване на проекти за реални организации, участие в майсторски класове на водещи световни учени; участие в конференции, кръгли маси и др.

Практики и стажове:

Сътрудничеството на катедрата с представители от Института на дипломираните експерт счетоводители осигурява организирането на учебна практика и преддипломен стаж. Студентите могат да участват в мобилност по програма „Еразъм+”, което разкрива пред тях възможности за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда.

Възможности за кариерно развитие:

Обучението гарантира широкопрофилна и специализирана подготовка за професионална реализация на завършилите като главни счетоводители, финансови анализатори, финансово-данъчни инспектори, контрольори, одитори и финансови консултанти.

Обучение по тази специалност в задочна форма се провежда и във Филиал Смолян.

Условия за прием:

  • Конкурсен изпит: Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, или по Чужд език, или Общообразователен тест, или участват в онлайн конкурсa на ВСУ “Черноризец Храбър” – Есе.
  • За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Чужд език от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или IT профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За прием в тази специалност се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразо-вателен тест, Икономика или Икономически тест.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Всички магистърски програми и приоритетно „Финанси и счетоводство”, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, „Управление на международни бизнес проекти”.

Възможности за кариерно развитие:

Обучението гарантира широкопрофилна и специализирана подготовка за професионална реализация на завършилите като главни счетоводители, финансови анализатори, финансово-данъчни инспектори, контрольори, одитори и финансови консултанти.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Икономика"

econ@vfu.bg

052 359 577

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Международни икономически отношения
Финанси и счетоводство
Международен бизнес на английски език


Кандидатствайте online!

БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ