Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Необходими документи за кандидатстване
Необходими документи за кандидатстване
  • Заявление до ректора по образец на ВСУ "Черноризец Храбър".
  • Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка лично от кандидат-студента или от негов упълномощен представител "Вярно с оригинала", име, фамилия, дата и подпис, и от длъжностното лице, което приема кандидатстудентски документи.
  • Копия на сертификати за чужд език или компютърни умения (при наличие на такива).
  • Лична карта (за сверяване на данните).
  • Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс и за обработка на документи.
Необходими документи за записване
  • Формуляр за записване по образец;
  • Четири снимки – формат 3,5 / 4,5 см;
  • Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
  • Фактура за платена семестриална такса за първи семестър.