Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Условия за прием
Инструкция за приемане на студенти във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Приемът на студенти се осъществява чрез конкурс в съответствие със Закона за висшето образование и по ред, определен от Правилника за устройството и дейността на ВСУ “Черноризец Храбър”.
Чл. 2. Обучението на студенти във ВСУ ”Черноризец Храбър” се провежда по специалности, утвърдени от Академичния съвет, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 24.06.2002 г. (обн., ДВ, бр. 64/ 2.07.2002 г., изм., бр. 106/5.12.2003 г. и бр. 32/12.04.2005 г., доп., бр. 94/25.11.2005 г.) и Постановление № 16 от 26.01.2009 г. (ДВ, бр. 10/6.02.2009 г.) на Министерския съвет.
Чл. 3. ВСУ „Черноризец Храбър” обучава в следните степени:

 1. образователно-квалификационна степен  “бакалавър”;
 2. образователно-квалификационна степен  “магистър”;
 3. образователна и научна степен „доктор”.

Чл. 4. ВСУ „Черноризец Храбър” ежегодно обявява условията за приемане на студенти по чл. 3, т. 1 и 2.

Прием за образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование по чл. 6, ал. 1, т. 1)

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 5. Във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:
1.Да притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища. На кандидатстудентските сесии, организирани от ВСУ “Черноризец Храбър”, могат да се явят и кандидати, на които предстои да завършат средно образование в годината на кандидатстване. С резултатите от кандидатстудентските изпити могат да кандидатстват във ВСУ “Черноризец Храбър” и да се запишат за студенти след представяне на диплома за средно образование.
2. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности.
Чл. 6. (1) Право да кандидатстват при условията и по реда за български граждани имат следните лица:
1.   Чужденци със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващи на територията на Република България.
2.   Лица с двойно гражданство (едното от които е българско).
3.   Чужденци от българска народност.
4.   Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци.
5.   Чужденци от държави – членки на ЕС и Европейското икономическо пространство.
(2) Право да кандидатстват имат и чужди граждани съгласно Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно Инструкцията за приемане на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти във ВСУ “Черноризец Храбър”.
Чл. 7. Не се допускат да кандидатстват:
1.   Чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Република България.
2.   Лица, изтърпяващи наказание “лишаване от свобода”.
Чл. 8. За участие в кандидатстудентски конкурс се заплаща такса, определена със заповед на Президента на ВСУ.
Чл. 9. Условията, редът и сроковете за приемане на студентите, както и утвърдения от Министерския съвет брой на приеманите студенти по професионални направления, образователно-квалификационни степени, специалности и форми на обучение се обявяват в кандидатстудентския справочник и в сайта на университета.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 10. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез други, упълномощени чрез заверено от нотариус пълномощно, лица следните документи:
1. Заявление до Ректора по образец на ВСУ “Черноризец Храбър”. 
В заявлението по образец кандидат-студентите могат да включат всички желани специалности, за които имат право да кандидатстват, като ги подредят по реда на предпочитанията си. Класирането се извършва в съответствие с постигнатия от тях бал, по реда на желанията. След подаване на кандидатстудентските документи корекции в реда на желаните специалности не се допускат.
2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно или висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка лично от кандидат-студента или негов упълномощен представител с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, дата и подпис и от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи. Ако кандидат-студентът кандидатства в годината на завършване, за което предстои издаването на диплома, може да удостовери това с уверение, в което трябва да е посочена необходимата по условията за кандидатстване информация. Оригиналът се представя във ВСУ до 7 дни след получаването му, но не по-късно от края на първия семестър.
3. Оригинал и копие на сертификати за чужд език или компютърни умения (при наличие на такива). Оригиналът се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентски документи, и от кандидат-студента.
4. Лична карта – за проверка на личните данни.
5. Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс и обработка на документи. Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:

 • ТБ „Централна кооперативна банка“ АД,
 • BIC: CECBBGSF
 • IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;
 • IBAN код: BG34CECB979014A3494100– в евро (за чуждестранни студенти)
ТБ “УниКредит Булбанк” АД – за кандидат-студентите във Филиал Смолян:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213
Изрично в платежния документ се изписват: “Кандидатстудентска такса” и трите имена на кандидат-студента. Внесената такса не се връща на кандидат-студента в случай, че не се е явил на конкурсни изпити.
6. От такса се освобождават инвалиди І и ІІ степен, кръгли сираци и майки с три и повече деца (срещу представен документ).
(2) Подаването на документи за кандидатстване се извършва до началото на един от двата семестъра на учебната година по график, който се  обявява в кандидатстудентския справочник и в сайта на университета.
(3) Кандидат-студенти чужденци представят документи съгласно Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
(4) След подаване на документите не се допускат промени в състезателния картон.
(5) Не се приемат кандидатстудентски документи по пощата.
(6) Не се приемат кандидатстудентски документи, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.
(7) Отговорността за подреждането на специалностите и формите на обучение в състезателния картон е изцяло на кандидат-студента.
Чл. 11. (1) Завършилите средно образование в чуждестранни училища при кандидатстването представят диплома, приложението с оценките и документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование, като документите трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При записването за студент или не по-късно от края на първия семестър студентът представя документ за признато средно образование в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(2) Лицата, кандидатстващи с диплома за завършено висше образование или документ, удостоверяващ период на обучение в чуждестранно висше училище, преминават процедура по признаване на висшето образование или периода на обучение с цел продължаване на образованието във ВСУ „Черноризец Храбър”, съгласно Инструкцията за признаване на висше образование и периоди на обучение в чуждестранни висши училища на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Чл. 12. (1) Кандидатстудентски документи могат да се подават и чрез автоматизиран прием по Интернет на адреса на ВСУ “Черноризец Храбър” – http://priem.vfu.bg.
(2) Кандидат-студентът попълва електронен образец на заявление за допускане до кандидатстудентски изпит и заплаща съответните кандидатстудентски такси по банков път по сметка в “
 • ТБ „Централна кооперативна банка“ АД,
 • BIC: CECBBGSF
 • IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;


КОНКУРСНИ ИЗПИТИ

Чл. 13. (1) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити в Университета по предварително утвърден и обявен в кандидатстудентския справочник и в сайта на Университета график.
(2) Организацията и провеждането на конкурсните изпити се извършват от технически комисии, назначени със заповед на Ректора.
(3) За положен кандидатстудентски изпит се приемат и резултатите от:
1.   Държавни зрелостни изпити, положени в Република България след 2008 г.
2.   Изпити, проведени в други акредитирани висши училища в годината на кандидатстване.
3.   Сертификат за езикови или компютърни умения.
Кандидат-студентът представя оригинална служебна бележка или сертификат с оценки по шестобалната система или ECTS оценка.
(4) Кандидат-студентите имат право да се явят повече от веднъж на конкурсен изпит, като оценките се приемат равностойно, а при балообразуването се приема най-високата оценка.
(5) Кандидат-студенти, положили успешно съответните конкурсни изпити, но неподали кандидатстудентски документи за класиране в регламентираните срокове, не участват в конкурса.
Чл. 14. (1) Конкурсните изпити се провеждат и изготвят по програми, като учебното съдържание за всеки конкурсен изпит се определя в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България. Програмите за специализираните конкурсни изпити съдържат: основни въпроси, препоръчителна литература и методически указания.
(2) Писмените конкурсни изпити са анонимни. Темите и тестовете за конкурсния изпит се изтеглят лотарийно в деня на изпита, в една от залите.
(3) Конкурсните работи се оценяват по шестобалната система, а резултатите се обявяват по график.
(4) Резултатите от положените конкурсни изпити са окончателни и валидни само за учебната годината, за която са положени.
Чл. 15. (1) Във ВСУ “Черноризец Храбър” могат да кандидатстват за обучение в специалности след средно образование и кандидат-студенти, придобили висше образование, когато това е регламентирано в условията за прием в съответната специалност. Участието в класирането за студенти е съгласно средния успех от дипломата им за висше образование.

 1. Като кандидатстудентски изпити се признават успешно положени държавни изпити по История на България и Български език и литература от висшето образование.
 2. Като кандидатстудентски изпит се признава успешно положен държавен изпит по Математика от висшето образование.

Чл. 16. (1) За кандидат-студенти, класирани в национални конкурси или конкурси, утвърдени от Академичния съвет на ВСУ “Черноризец Храбър”, участието се приема за успешно издържан конкурсен изпит за съответните специалности. За учебната 2019/2020 г. са обявени онлайн конкурси на ВСУ. Условията за участие в тях се публикуват в справочника за кандидат-студенти и на университетския сайт. Резултатът от конкурса ще формира оценка, която ще бъде зачетена като оценка от положен кандидатстудентски изпит, съответстващ на изпита за прием в специалността, за която се кандидатства.
(2) Формите на признаване за прием във ВСУ “Черноризец Храбър” на оценките от държавен изпит, дипломна работа или проект са специфични за различните специалности.
Чл. 17. (1) Кандидат-студентите – лауреати на национални и международни олимпиади, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
(2) Кандидат-студентите, участвали във финалния кръг на национални и международни олимпиади, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
(3) Кандидат-студентите, класирани на първо, второ и трето място на национални състезания, утвърдени от Министерството на образованието и науката, се приемат без конкурсен изпит, когато естеството на желаната от тях специалност съответства на предмета на националното състезание.
(4) Когато конкурсните изпити са повече от един, на кандидат-студентите по ал. 1, 2 и 3 се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на първенството. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по установения ред.
(5) Кандидат-студентите по ал. 1, 2 и 3 удостоверяват статута си с документ, издаден от Министерството на образованието и науката, който представят заедно с документите по чл. 10, ал. 1.
Чл. 18. (1) Писмените работи за всеки конкурсен изпит се проверяват и оценяват от двама проверители, независимо един от друг. Оценителите се определят със заповед на Ректора на Университета.
(2) Оценката на всеки проверяващ е с точност до 0,25, а крайната оценка се получава като средноаритметична стойност. Когато разликата в оценките на двамата проверители е 1,00 или повече, конкурсната работа се оценява от арбитър.
Чл. 19. Състезателният бал на кандидат-студентите се образува специфично за всяка специалност.


КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ


Чл. 20. В класирането участват само кандидати, които са издържали успешно конкурсните изпити по предвидените за съответните специалности предмети.
Чл. 21. (1) Класирането на кандидатите става по низходящ ред на бала и по реда на посочените специалности и форми на обучение в състезателния картон.
(2) Класирането се извършва в съответствие с обявения прием и според посочената последователност на шифрите на специалностите и формите на обучение, а не по техния словесен израз. Допуснатото несъответствие не е основание за оспорване на класирането.
Чл. 22. (1) Класирането е поетапно. Кандидатите сами се информират за резултатите от класирането.
(2) Кандидат-студенти, приети по първото си желание, не участват в следващото класиране.
Чл. 23. Студентите, неприети при първо класиране поради недостатъчен бал, участват в следващото, без да подават специално заявление.
Чл. 24. Местата, освободили се от незаписали се студенти, се попълват от следващите некласирани кандидати по реда на състезателния бал.
Чл. 25. За непопълнените места по специалности и форми на обучение Ректорът на Университета може да определя допълнителни условия за прием.


ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ


Чл. 26. (1) Записване на класираните кандидат-студенти се извършва до началото на един от двата семестъра на учебната година по график, който се  обявява в кандидатстудентския справочник и в сайта на университета.
(2) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора.
(3) Приетите студенти се записват съгласно предварително обявен график.
(4) При записването си новоприетите студенти определят чуждия език, който желаят да изучават, и впоследствие правят диагностичен тест за определяне на нивото на владеене на езика и разпределяне в съответна езикова група.
(5) За специалност, в която са приети по-малко от 25 студенти, се обявява нулев прием за учебната година.
Чл. 27. Приетите студенти представят във ВСУ лично или чрез друго, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, лице следните документи:
1. Формуляри за записване по образец (закупуват се от ВСУ).
2. 4 снимки – формат 3,5/4,5 см.
3. Лична карта – за сверяване на личните данни.
4. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер.
5. Фактура за платена семестриална такса за първи семестър.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., ДВ, бр. 30 от 03.04.2018 г.) е  и е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 9 май 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., изм., ДВ, бр. 47 от 05.06.2018 г.).
§ 2. Кандидат-студенти, непредставили в срок необходимите документи и незаплатили дължимите такси или послужили си с измама (представили документи с невярно съдържание, подправили документи, направили опит да дадат неверни данни при попълване на кандидатстудентските си документи или да заблудят длъжностните лица), се отстраняват от участие в конкурса.
Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, независимо от курса на обучение той се отстранява от Университета без право да бъдат възстановявани внесени такси или да се предоставят документи, удостоверяващи студентския му статус. И в двата случая се уведомява прокуратурата.
Лица, за които са налични някои от гореописаните обстоятелства не се допускат до последващо кандидатстване и/или обучение във ВСУ „Черноризец Храбър” до отпадане на същите.
§ 3. Заявленията, жалбите и възраженията по всички кандидатстудентски въпроси се отправят до Ректора чрез деловодството. Ректорът решава окончателно кандидатстудентските заявления и жалби в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти и настоящата инструкция.
§ 4.         Контролът по изпълнението на тази инструкция се възлага на Ректора на ВСУ.
§ 5.         Инструкцията е приета на заседание на Академичния съвет на ВСУ – Протокол № 3/29.11. 2013 г., изм.  и доп. Протокол №  2/28.09.2018 г.