Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски приемІ. Такси за кандидатстване за учебната 2023/2024 година:

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ

40 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

 

 

ІI. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2023/2024 година:

 

СПЕЦИАЛНОСТ

І курс

редовно

задочно

дистанционно

Психология

1560

1320

-

Право

1680

1440

-

Бизнес администрация и мениджмънт

1560

1320

1450

Публична администрация и мениджмънт

-

1320

1450

Финанси и счетоводство

1560

1320

1450

Международни икономически отношения

-

1320

1450

Международен бизнес на английски език

2060

-

-

Информатика и компютърни науки

1680

-

1570

Информатика и компютърни науки на АЕ

2060

-

2060

Архитектура

2220

-

-

Интериорен Дизайн

1700

1400

-

Графичен дизайн

1700

1400

-

Строителство на сгради и съоръжения

1750

1500

-

Транспортно строителство

-

-

-

Водоснабдяване и канализация

1750

1500

-

Пожарна и аварийна безопасност

-

1400

-

ПБЗН

-

1400

-

Моден дизайн

1500

1500

-

Графичен дизайн

1700

1400

-

Хореография

1560

1340

-

Защита на националната сигурност

1560

1320

-

ППООР

1560

1320

-

І. Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение през учебната 2023/2024 година:

І. възможност: Еднократно в пълен размер:


1. За редовна и дистанционна форма на обучение – до 01.09.2023 г. за зимен семестър и до 31.01.2024 г. за летен семестър

2. За задочна форма на обучение – до началото на очните занятия


Забележка: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5% в срок до 31.07.2023 г.


ІІ. възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление, по следния график:


1. Зимен семестър:


1.1 За студенти в първи курс – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.10.2023 г.


1.2. За студенти след първи курс – редовна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – до началото на очните занятия
II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 15.11.2023 г.1.2. За студенти след първи курс – задочна форма на обучение:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 01.09.2023 г.
II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 15.11.2023 г.


2. Летен семестър:


I вноска - 50% от семестриалната такса - в срок до 28.02.2023 г.
II вноска - 50% от семестриалната такса - в срок до 30.04.2023 г.


2.1. За студенти в редовна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 31.01.2024 г.
II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 15.03.2024 г.


2.2. За студенти в задочна форма на обучение:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – до началото на очните занятия
II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 15.03.2024 г.


За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден. При нанесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП, за учебната 2023/2024 година:

1. Семестриални такси за обучение:

1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:

Бакалавър: 1450 евро
Магистър: 1650 евро

За студенти,обучаващи се в специалност:
"Архитектурен дизайн - 1800 евро
"Строителтво на сгради и съоръжения" и "Строително инженерство" - 1800 евро


1.2. Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.


2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.

3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти – 2 500 евро.

4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд и английски език – 200 евро.

5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:

Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30
Цена – 14 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 17 евро)

Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 16 евро)
Група от 3 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 4 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)

6. При персепктивни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в преходните точки.

7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорството,таксите се определят след съгласуване с партньора.
V. Банкови сметки

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Централна кооперативна банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД,
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100– в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG90CECB979010A3494101 – в лева;