Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски приемІ. Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 година:

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ

40 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.I.1. Семестриални такси за обучение в ОКС „Бакалавър“ и ОКС„Магистър“ след средно образование

СПЕЦИАЛНОСТ

І курс

редовно

задочно

дистанционно

Психология

1870

1580

-

Право

2020

1730

-

Бизнес администрация и мениджмънт

1870

1580

1740

Публична администрация и мениджмънт

-

1580

1740

Икономика

-

1580

-

Финанси и счетоводство

-

1580

1740

Международни икономически отношения

-

1580

1740

Международен бизнес на английски език

2470

-

-

Информатика и компютърни науки

2020

-

1880

Информатика и компютърни науки на АЕ

2470

-

2470

Архитектура

2600

-

-

Интериорен Дизайн

2040

1680

-

Строителство на сгради и съоръжения

2100

1800

-

Строителен инженеринг

-

1680

-

Строително инженерство на английски език

3150

-

-

Транспортно строителство

2100

1800

-

Водоснабдяване и канализация

2100

1800

-

Пожарна и аварийна безопасност

-

1680

-

Моден дизайн

1800

-

-

Графичен дизайн

2040

1680

-

Хореография

1870

1610

-

Защита на националната сигурност

1870

1580

-

ППООР

1870

1580

-Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение:

I възможност: Еднократно, в пълен размер:

1. За редовна и дистанционна форма на обучение – до 01.09.2024 г. за зимен семестър и до 31.01.2025 г. за летен семестър
2. За задочна форма на обучение – до началото на очните занятия

Забележка: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 % в срок до 31.07.2024 г.

II възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление преди началото на семестъра, по следния график:

1. Зимен семестър:

1.1. За студенти в първи курс – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.10.2024 г.

2. Летен семестър:

2.1. За студенти в редовна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 31.01.2025 г.
II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 15.03.2025 г.

2.2. За студенти в задочна форма на обучение:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – до началото на очните занятия
II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 15.03.2025 г.

За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.

3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти – 2 500 евро.

4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на английски език или български език като чужд – 200 евро.

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП, за учебната 2024/2025 година

1. Семестриални такси за обучение:
1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:
• Бакалавър - 1600 евро
• Магистър - 1800 евро

За студенти, обучаващи се в специалност „Строително инженерство“:
• Бакалавър – 1800 евро
• Магистър – 2000 евро

 

V. Банкови сметки

 

Такси за обучение и дипломиране може да се заплащат само по банков път по следните начини:


 1. Чрез вносна бележка по банкова сметка в ТБ „Централна кооперативна банка“ АД:

  Получател: ВСУ „Черноризец Храбър“
  BIC: CECBBGSF

  IBAN код: BG20CECB979010A3494100 – в лева
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100 – в евро (за чуждестранни студенти)
  IBAN код: BG90CECB979010A3494101– в лева (за студенти от Филиал Смолян)

  На вносната бележка задължително трябва да бъдат написани следните данни за издаване на фактура:
  • име, презиме, фамилия на студента;
  • ЕГН на студента;
  • специалност;
  • семестър;
  • редовно, задочно или дистанционно обучение.

  Забележка: Когато вносителят е друго лице, задължително се изписват имената на студента, за когото се отнася плащането.

 2. Чрез ПОС терминално устройство – ВСУ, стая 110 Каса