Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Условия за прием
Инструкция за приемане на студенти във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Приемът на студенти се осъществява чрез конкурс в съответствие със Закона за висшето образование и по ред, определен от Правилника за устройството и дейността на ВСУ “Черноризец Храбър”.
Чл. 2. Обучението на студенти във ВСУ ”Черноризец Храбър” се провежда по специалности, утвърдени от Академичния съвет, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 24.06.2002 г. (обн., ДВ, бр. 64/ 2.07.2002 г., изм., бр. 106/5.12.2003 г. и бр. 32/12.04.2005 г., доп., бр. 94/25.11.2005 г.) и Постановление № 16 от 26.01.2009 г. (ДВ, бр. 10/6.02.2009 г.) на Министерския съвет.
Чл. 3. ВСУ „Черноризец Храбър” обучава в следните степени:
1. образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
2. образователно-квалификационна степен “магистър”;
3. образователна и научна степен „доктор”.
Чл. 4. ВСУ „Черноризец Храбър” ежегодно обявява условията за приемане на студенти по чл. 3, т. 1 и 2.

Прием за образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование по чл. 6, ал. 1, т. 1)

Раздел ІІ
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Чл. 5. Във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните условия:
1. За кандидатите за обучение в бакалавърски и магистърски програми (след средно образование) – да притежават документ за завършено средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висши училища. На кандидатстудентските сесии, организирани от ВСУ “Черноризец Храбър”, могат да се явят и кандидати, на които предстои да завършат средно образование в годината на кандидатстване. С резултатите от кандидатстудентските изпити могат да кандидатстват във ВСУ “Черноризец Храбър” и да се запишат за студенти след представяне на диплома за средно образование.
2. За кандидатите за обучение в магистърски програми – да притежават документ за завършено висше образование ОКС „бакалавър“ или „магистър“ (след средно образование), осигуряващо им достъп до обучение в магистърска степен.
3. Да са удостоверили нивото на владеене на езика, на който ще се провежда обучението в специалността, съгласно изискванията на Университета.
4. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности.
Чл. 6. (1) Право да кандидатстват при условията и по реда за български граждани имат следните лица:
1. Чужденци със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващи на територията на Република България.
2. Лица с двойно гражданство (едното от които е българско).
3. Чужденци от българска народност.
4. Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци.
5. Чужденци от държави – членки на ЕС и Европейското икономическо пространство.
(2) Право да кандидатстват имат и чужди граждани съгласно Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно Инструкцията за приемане на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти във ВСУ “Черноризец Храбър”.
Чл. 7. Не се допускат да кандидатстват:
Лица, изтърпяващи наказание “лишаване от свобода”, чието изпълнение не е отложено, освен ако мястото и режимът на изтърпяване на наказанието допуска възможността за обучение в задочна или дистанционна форма.
Чл. 8. За участие в кандидатстудентски конкурс се заплаща такса, определена със заповед на Президента на ВСУ.
Чл. 9. Условията, редът и сроковете за приемане на студентите, както и утвърдения от Министерския съвет брой на приеманите студенти по професионални направления, образователно-квалификационни степени, специалности и форми на обучение за зимен семестър на съответната учебна година се обявяват в кандидатстудентския справочник и в сайта на университета, а за летния семестър в сайта на университета и на други, подходящи за целта места.


Забележка: В тези случаи обстоятелствата по чл. 7 се установяват със свидетелство за съдимост и удостоверение от затворническата администрация.

 


Раздел ІІІ
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕЧл. 10. (1) Кандидат-студентите подават лично или чрез други, упълномощени лица следните документи:
1. Заявление до Ректора по образец на ВСУ “Черноризец Храбър”.
В заявлението по образец кандидат-студентите могат да включат всички желани специалности, за които имат право да кандидатстват, като ги подредят по реда на предпочитанията си. Класирането се извършва в съответствие с постигнатия от тях бал, по реда на желанията. След подаване на кандидатстудентските документи корекции в реда на желаните специалности не се допускат.
2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно или висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка лично от кандидат-студента или негов упълномощен представител с „Вярно с оригинала”, име, фамилия, дата и подпис и от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи. Ако кандидат-студентът кандидатства в годината на завършване, за което предстои издаването на диплома, може да удостовери това с уверение, в което трябва да е посочена необходимата по условията за кандидатстване информация. Оригиналът се представя във ВСУ до 7 дни след получаването му, но не по-късно от края на първия семестър.
3. Оригинал и копие на сертификати за чужд език или компютърни умения (при наличие на такива). Оригиналът се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентски документи, и от кандидат-студента.
4. Лична карта – за проверка на личните данни.
5. Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс и обработка на документи. Таксата се внася във ВСУ при подаване на документите или се превежда с платежно нареждане по сметка:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД – за кандидат-студентите във ВСУ – Варна:
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100
ТБ “УниКредит Булбанк” АД – за кандидат-студентите във Филиал Смолян:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213
Изрично в платежния документ се изписват: “Кандидатстудентска такса” и трите имена на кандидат-студента. Внесената такса не се връща на кандидат-студента в случай, че не се е явил на конкурсни изпити.
6. От кандидатстудентска такса се освобождават лица с оценка 71% и повече временна или трайна нетрудоспособност, удостоверено с експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, кръгли сираци и майки с три и повече деца (срещу представен документ).
(2) Подаването на документи за кандидатстване се извършва до началото на един от двата семестъра на учебната година по график, който се обявява в кандидатстудентския справочник и в сайта на университета.
(3) Кандидат-студенти чужденци представят документи съгласно Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
(4) След подаване на документите не се допускат промени в състезателния картон.
(5) Не се приемат кандидатстудентски документи по пощата.
(6) Не се приемат кандидатстудентски документи, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо.
(7) Отговорността за подреждането на специалностите и формите на обучение в състезателния картон е изцяло на кандидат-студента.
Чл. 11. (1) Завършилите средно образование в чуждестранни училища при кандидатстването представят диплома, приложението с оценките и документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование, като документите трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При записването за студент или не по-късно от края на първия семестър студентът представя документ за признато средно образование в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(2) Лицата, кандидатстващи с диплома за завършено висше образование или документ, удостоверяващ период на обучение в чуждестранно висше училище, преминават процедура по признаване на висшето образование или периода на обучение с цел продължаване на образованието във ВСУ „Черноризец Храбър”, съгласно Инструкцията за признаване на висше образование и периоди на обучение в чуждестранни висши училища на ВСУ „Черноризец Храбър”.
Чл. 12. (1) Кандидатстудентски документи могат да се подават и чрез автоматизиран прием по Интернет на адреса на ВСУ “Черноризец Храбър”.
(2) Кандидат-студентът попълва електронен образец на заявление за допускане до кандидатстудентски изпит и заплаща съответните кандидатстудентски такси по банков път по сметка в ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100Раздел ІV
КОНКУРСНИ  ИЗПИТИЧл. 13. (1) Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити в Университета по предварително утвърден и обявен в кандидатстудентския справочник и в сайта на Университета график.
(2) Организацията и провеждането на конкурсните изпити се извършват от технически комисии, назначени със заповед на Ректора.
(3) За положен кандидатстудентски изпит се приемат и резултатите от:
1. Държавни зрелостни изпити, положени в Република България след 2008 г.
2. Изпити, проведени в други акредитирани висши училища в годината на кандидатстване.
3. Сертификат за езикови или компютърни умения.
Кандидат-студентът представя оригинална служебна бележка или сертификат с оценки по шестобалната система или ECTS оценка.
(4) Кандидат-студентите имат право да се явят повече от веднъж на конкурсен изпит, като оценките се приемат равностойно, а при балообразуването се приема най-високата оценка.
(5) Кандидат-студенти, положили успешно съответните конкурсни изпити, но неподали кандидатстудентски документи за класиране в регламентираните срокове, не участват в конкурса.
Чл. 14. (1) Конкурсните изпити се провеждат и изготвят по програми, като учебното съдържание за всеки конкурсен изпит се определя в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и учебни програми на средните училища в Република България. Програмите за специализираните конкурсни изпити съдържат: основни въпроси, препоръчителна литература и методически указания.
(2) Писмените конкурсни изпити са анонимни. Темите и тестовете за конкурсния изпит се изтеглят лотарийно в деня на изпита, в една от залите.
(3) Конкурсните работи се оценяват по шестобалната система, а резултатите се обявяват по график.
(4) Резултатите от положените конкурсни изпити са окончателни и валидни само за учебната годината, за която са положени.
Чл. 15. (1) Във ВСУ “Черноризец Храбър” могат да кандидатстват за обучение в специалности след средно образование и кандидат-студенти, придобили висше образование, когато това е регламентирано в условията за прием в съответната специалност. Участието в класирането за студенти е съгласно средния успех от дипломата им за висше образование.
(2) Като кандидатстудентски изпити за специалност „Право“ се признават успешно положени държавни изпити по История на България и Български език и литература от висшето образование.
(3) Като кандидатстудентски изпит за специалност „Архитектура“ се признава успешно положен държавен изпит по Математика от висшето образование.
Чл. 16. (1) За кандидат-студенти, класирани в национални конкурси или конкурси, утвърдени от Академичния съвет на ВСУ “Черноризец Храбър”, участието се приема за успешно издържан конкурсен изпит за съответните специалности. За учебната 2023/2024 г. са обявени онлайн конкурси на ВСУ. Условията за участие в тях се публикуват в справочника за кандидат-студенти и на университетския сайт. Резултатът от конкурса формира оценка, която ще бъде зачетена като оценка от положен кандидатстудентски изпит, съответстващ на изпита за прием в специалността, за която се кандидатства.
(2) Формите на признаване за прием във ВСУ “Черноризец Храбър” на оценките от държавен изпит, дипломна работа или проект са специфични за различните специалности.
(3) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, кандидат-студентът може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(4) В случаите по ал. 3 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(5) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на кандидат-студента такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2 по ОЕЕР.
(6) Оценката по ал. 5 от успешно положен тест се приравнява към "отличен" (6,00).
(7) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от свидетелството за владеене на български език по ОЕЕР, издавано от ДЧЕО и СДК на ВСУ.
(8) 1. ДЧЕО и СДК на ВСУ определя дати за провеждане на изпити за владеене на език по ОЕЕР след съгласуване със сектор „ОМ и КСП“.
2. ДЧЕО и СДК на ВСУ организира и провежда изпитите, като представя на сектор „ОМ и КСП“ резултатите от тях не по-късно от 3 дни преди утвърдената от АС дата за класиране.
3. ДЧЕО и СДК на ВСУ може да определя и допълнителни дати за изпити по ОЕЕР по искане на сектор „ОМ и КСП“.
4. За участие в изпити за владеене на език по ОЕЕР кандидатите подават заявление и документ за платена такса за изпит, не по-късно от 2 дни преди определената дата за изпит.
(9)Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.
(10) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния/държавния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.
Чл. 17. (1) Кандидат-студентите – лауреати на национални и международни олимпиади, носители на медали от олимпийски, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
(2) Кандидат-студентите, участвали във финалния кръг на национални и международни олимпиади, световни и европейски първенства, се приемат без конкурсен изпит, когато конкурсният изпит за желаната от тях специалност съответства на предмета на олимпиадата или дисциплината на първенството.
(3) Кандидат-студентите, класирани на първо, второ и трето място на национални състезания, утвърдени от Министерството на образованието и науката, се приемат без конкурсен изпит, когато естеството на желаната от тях специалност съответства на предмета на националното състезание.
(4) Когато конкурсните изпити са повече от един, на кандидат-студентите по ал. 1, 2 и 3 се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на първенството. Кандидат-студентите се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по установения ред.
(5) Кандидат-студентите по ал. 1, 2 и 3 удостоверяват статута си с документ, издаден от Министерството на образованието и науката, който представят заедно с документите по чл. 10, ал. 1.
Чл. 18. (1) Писмените работи за всеки конкурсен изпит се проверяват и оценяват от двама проверители, независимо един от друг. Оценителите се определят със заповед на Ректора на Университета.
(2) Оценката на всеки проверяващ е с точност до 0,25, а крайната оценка се получава като средноаритметична стойност. Когато разликата в оценките на двамата проверители е 1,00 или повече, конкурсната работа се оценява от арбитър.
Чл. 19. Състезателният бал на кандидат-студентите се образува специфично за всяка специалност.

 

 

Раздел V
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ


Чл. 20. В класирането участват само кандидати, които са издържали успешно конкурсните изпити по предвидените за съответните специалности предмети.
Чл. 21. (1) Класирането на кандидатите става по низходящ ред на бала и по реда на посочените специалности и форми на обучение в състезателния картон.
(2) Класирането се извършва в съответствие с обявения прием и според посочената последователност на шифрите на специалностите и формите на обучение, а не по техния словесен израз. Допуснатото несъответствие не е основание за оспорване на класирането.
Чл. 22. (1) Класирането е поетапно. Кандидатите сами се информират за резултатите от класирането.
(2) Кандидат-студенти, приети по първото си желание, не участват в следващото класиране.
Чл. 23. Студентите, неприети при първо класиране поради недостатъчен бал, участват в следващото, без да подават специално заявление.
Чл. 24. Местата, освободили се от незаписали се студенти, се попълват от следващите некласирани кандидати по реда на състезателния бал.
Чл. 25. За непопълнените места по специалности и форми на обучение Ректорът на Университета може да определя допълнителни условия за прием.

 

Раздел VІ
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ


Чл. 26. (1) Записване на класираните кандидат-студенти се извършва до началото на един от двата семестъра на учебната година по график, който се обявява в кандидатстудентския справочник и в сайта на университета.
(2) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора.
(3) Приетите студенти се записват съгласно предварително обявен график.
(4) При записването си новоприетите студенти определят чуждия език, който желаят да изучават, и впоследствие правят диагностичен тест за определяне на нивото на владеене на езика и разпределяне в съответна езикова група.
(5) За специалност, в която са приети по-малко от 25 студенти, се обявява нулев прием за учебната година.
Чл. 27. Приетите студенти представят във ВСУ лично или чрез друго, упълномощено лице следните документи:
1. Формуляри за записване по образец (закупуват се от ВСУ).
2. 3 снимки – формат 3,5/4,5 см.
3. Лична карта – за сверяване на личните данни.
4. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер.
5. Фактура за платена семестриална такса за първи семестър.