Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски приемІ. Такси за кандидатстване за учебната 2021/2022 година:

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС и ЕИП

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Сертифициране на знания по дисциплина или части от нея

50 лв.

 

 

ІI. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП за летен семестър през учебната 2021/2022 година:

 

СПЕЦИАЛНОСТ

І курс

редовно

задочно

дистанционно

Психология

1420

1200

-

Психология на АЕ

2420

2090

-

Право

1530

1310

-

Бизнес администрация и мениджмънт

1420

1200

1320

Публична администрация и мениджмънт

1420

1200

1320

Финанси и счетоводство

1420

1200

1320

Международни икономически отношения

1420

1200

1320

Предприемачество и бизнес

1420

1200

-

Международен бизнес на английски език

1870

-

-

Информатика и компютърни науки

1530

1310

1430

Информатика и компютърни науки на АЕ

1870

-

1870

Архитектура

2110

-

-

Архитектура на дизайн на АЕ

2500

-

-

Интериорен Дизайн

1560

1270

-

Строителство на сгради и съоръжения

1650

1400

-

Строителство на сгради и съоръжения на АЕ

2500

2100

-

Строително инженерство на АЕ

2500

2100

-

Транспортно строителство

1650

1400

-

Водоснабдяване и канализация

1650

1400

-

ПБЗН

-

1300

-

Моден дизайн

1420

1390

-

Графичен дизайн

1560

1270

-

Хореография

1420

1200

-

Защита на националната сигурност

1420

1200

-

ППООР

1420

1200

-

 

Семестриална такса за дистанционно обучение за летен семестър на учебната 2021/2022 година – в размер на 1 320 лв.

Семестриална такса за дистанционно обучение за летен семестър на учебната 2021/2022 година – в ПН "Информатика и компютърни науки" както следва:
на български език в размер на - 1430лв
на английски език в размер на - 1870лв

Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение през учебната 2020/2021 година:

I възможност: Еднократно, в пълен размер:

2. Летен семестър:
- задочна форма на обучение - до 28.02.2022г. - зедовна и дистанционна форма на обучение - до 31.03.2022г.

II възможност: На отделни вноски, при заявено желание от студентите чрез подадено заявление, по следния график:

1. За студенти в първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:

1.1.Зимен семестър:
I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс
II вноска – 50 % от остатъка – в срок до 31.10.2021 г.
III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 15.12.2021 г.

1.2. Летен семестър:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 31.03.2022 г.
II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 30.04.2022 г.

2. За студенти след първи курс в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение:

2.1. Зимен семестър:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 31.10.2021 г.
II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 30.11.2021 г.

2.2. Летен семестър:

- Редовна и дистанционна форма на обучение: I вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 31.03.2022 г. II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 30.04.2022 г.

- Редовна и дистанционна форма на обучение:
I вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 28.02.2022 г. II вноска – 50 % от семестриалната такса – в срок до 30.04.2022 г.

За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2021/2022 година:

1. Семестриални такси за обучение за летен семестър на учебната 2021/2022 година:

1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:

Бакалавър: 1380 евро
Магистър: 1650 евро

За студенти,обучаващи се в спеиалност:
"Архитектура" и "Архитектурен дизайн - 1600 евро
"Строителтво на сгради и съоръжения" и "Строително инженерство" - 1800 евро


1.2. Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.


2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.

3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти – 2 400 евро.

4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд и английски език – 200 евро.

5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:

Индивидуално обучение:
Минимален брой часове – 30
Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

Обучение в група:
Минимален брой часове – 30
Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
Група от 3 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)
Група от 4 човека – 6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)

6. При персепктивни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в преходните точки.

7. При обучение на студенти по Споразумение за партньорството,таксите се определят след съгласуване с партньора.
V. Банкови сметки

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Централна кооперативна банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД,
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100– в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева