Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием


СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“ НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ПРИЕМА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ С ОЦЕНКИТЕ ОТ МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБЩИЯ УСПЕХ ОТ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатстването в специалност „Право“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ през учебната 2021 / 2022 г. ще е с оценките от държавния зрелостен изпит по Български език и литература и средния успех от дипломата за завършено средно образование. Балът за класиране ще се образува от оценките от матурата по Български език и литература, умножен по 3 и средния успех от дипломата за завършено средно образование. За прием се зачитат и оценките от държавен изпит по Български език и литература от висшето образование. Обучението в специалност „Право“ във Варненския свободен университет е в редовна и задочна форма.

Промяната в условията за прием на студенти в специалност „Право“ е в съответствие с Постановление на Министерския съвет № 110/ 28.05.2020 г. (Обн., ДВ, бр. 50 от 02.06.2020 г.) за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“.

От променените условия за кандидатстване през тази година могат да се възползват и студентите в професионалните направления „Право“, „Защита на националната сигурност“ и „Психология“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, които са прекъснали обучението си и са загубили студентските си права през последните 10 години. Те също могат да възстановят правата си като кандидатстват с оценките от матурата по БЕЛ и средния успех от дипломата за средно образование.

Юридическият факултет създаде и специални условия за прекъсналите обучението си през последните три години в професионалните направления „Право“, „„Защита на националната сигурност“ и „Психология“. Те имат възможност да се включат в безплатни онлайн опреснителни курсове по дисциплините, по които не са положили изпити. След лекционните курсове ще бъдат допуснати до извънредна онлайн сесия и ще могат да продължат обучението си. Студентите ще бъдат освободени от такса за възстановяване на студентските права.

Кандидатстването в университета е изцяло онлайн – 24 часа, 7 дни в седмицата!
За допълнителни въпроси на разположение са секретарите на катедрите в Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“:
Секретар на Катедра „Правни науки“: 052 359 562
Секретар на Катедра „Сигурност и безопасност“: 052 359 561
Секретар на Катедра „Психология“: 052 359 569
В. "СТРОИТЕЛ" ПРЕДСТАВЯ АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТДнешният брой на в. "Строител" - професионалното издание на Камарата на строителите в България, представя обучението в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Пред журналиста Георги Сотиров говори деканът д-р арх. Жечка Илиева. Вижте пълния текст на интервюто ►
Арх. Илиева, от името на екипа на в. „Строител“ приемете нашите поздравления за избирането Ви на престижната длъжност декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. В началото ще Ви помоля да представите неговите три катедри.

Бих искала да Ви представя трите катедри във Архитектурния факултет – Катедра „Архитектура и урбанистика“ с ръководител чл-кор. проф. д.а.н арх. Атанас Ковачев; Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ с ръководител доц. д-р инж. Дария Михалева и Катедра „Изкуства“ с ръководител доц. д-р инж. Капка Манасиева. Към екипа е и доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, зам-декан на Архитектурния факултет. Работим в екип и успяваме да посрещнем предизвикателствата на днешните дни.
В Катедра „Архитектура и урбанистика“ работят динамични, ентусиазирани преподаватели, които влагат много сили и енергия в подготовката на бъдещите архитекти. На регионално ниво катедрата работи по съвместни проекти с Община Варна и има подкрепата на главния архитект, който гостува често на наши събития и е член на комисията за оценяване на дипломни проекти. Ръководството на регионалната структура на Камарата на архитектите също е дългогодишен партньор и спомага за осъществяване на връзката между теорията и практиката по време на обуението на студентите. Представители на катедрата взеха участие в международния проект "Citywalk", част от европейската програма "Interreg", който бе отличен с награда на публиката.
В международен план е важно да се отбележи сътрудничеството със световно известния урбанист проф. Ян Геел, който е патрон на студентската лаборатория "Варна-град за хората" и е чест гост на ВСУ. Плод на това сътрудничество е и преведената на български език книга на Ян Геел "Как да изучаваме градския живот", чиято българска премиера се състоя в началото на март в Галерия “Графит” във Варна. В катедрата се обучават студенти от специалност „Архитектура“ и специалност „Дизайн“, в две направления интериорен дизайн и графичен дизайн. От 2013 г. стартира обучението за магистри по „Опазване на културното наследство“, насочено към архитекти и инженери. Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ е с 25-годишна история в обучението на строителни инженери. Предлага обучение по четири специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ – „Строителство на сгради и съоръжения“, „Транспортно строителство“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Пожарна безопасност и защита на населението“ в образователно - квалификационна степен “бакалавър”.
Магистърските програми „Строителни конструкции“, „Транспортно строителство“, „Водоснабдяване и канализация“, „Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения“ и „Строителен инженеринг“ дават възможност за повишаване на квалификацията, специализиране и усъвършенстване в различните сфери на строителното инженерство и части на инвестиционното проектиране. Обучението в катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ е изцяло съобразено с Наредбите за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране". Подходът в обучението е гъвкав, адаптиран към потребностите на строителния бранш и съвременните тенденции на развитие. Пример в тази насока е новият проект „Обучение в партньорство“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, в който основен акцент е практическата подготовка на студентите в реална работна среда.
Катедра „Изкуства“ като част от Архитектурен факултет е уникална и за България и за университета, защото бакалавърските и магистърски програми, които създаваме повече от 25 години, предлагат свобода на нашите студенти и преподаватели да изразяват своята креативност в дизайна, модата, музикалното и танцово изкуство.
Обучаваме студентите да развиват креативността и изкуствата, в глобалната социално-политическа и културна промяна. Смятаме, че творческите изследвания са източник на нови инструменти, методи и естетика. Подготвяме студентите за кариера във визуалното, музикалното и танцово изкуства, за реализация в творческите индустрии. Така, те развиват модерно разбиране за значението на съвременните практиките в изкуството, в глобален контекст.
Стремежът на всички катедри е, обучението да бъде ориентирано към практиката, което е възможно благодарение на нашите контакти с дългогодишни партньори от бизнеса. В тяхно лице намираме подкрепа и заедно отправяме нови предизвикателства към нашите студенти, чрез конкурсите, в които ги каним да участват.
За нашите читатели ще бъде интересно да разкажете по-подробно за катедра „Строителство на сгради и съоръжения", която е наследник на катедрата по „Морски и строителни науки" на Учебно-научния комплекс „Технически науки", основана през 1995 г. Спрете се по-подробно на електронно-базирания учебен процес в катедрата.
През 1995 г. във ВСУ „Черноризец Храбър“ - четири години след институционализирането на университета - е открита катедра по „Морски и строителни науки“ към Учебно-научен комплекс „Технически науки“. Тогава е положено началото на обучението на строителни инженери във Варна. През 2010 г. след вътрешни реформи УНК „Технически науки“ е трансформиран в Архитектурен факултет, като една от катедрите е „Строителство на сгради и съоръжения“.През 2020 г. катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ ще отбележи своя юбилей – 25 години. Това са 25 години изпълнени с ентусиазъм, стремеж за развитие и усъвършенстване, и естествено много предизвикателства. Години, през които наши лектори бяха светилата в строителното инженерство в България, утвърдихме се със собствен академичен състав и добре организирана база за учебен процес и научни изследвания.
Електронното обучение, което реализираме от 20 март 2020 г. е поредното предизвикателство, не само за университета, но и за всички преподаватели – особено в областта на техническите науки. Предпоставка за този старт е извънредното положение, в което България се намира от 13 март 2020 г. За изключително кратко време преподавателите от катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ успяха да подготвят 44 дисциплини (общообразователни и специализиращи) в електронната платформа Google Classroom. По този начин бе обхванато обучението на всичките ни студенти от първи до пети курс, редовно и задочно обучение в ОКС "бакалавър". Така летният семестър стартира, като студентите ни не са откъснати от учебния процес. Преподавателите изнасят лекционния си материал и част от упражненията си във виртуалните аудитории. Осигурена е възможност на студентите за достъп до лекционните материали и препоръчителна литература за подготовка на изпит. Чрез провеждането на регулярно обявените часове за консултации има допълнителна пряка връзка между студент и преподавател.
ВСУ„Черноризец Храбър" получи четвърта институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.21 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката е сред най-високите давани на висшите училища у нас.
През 2019 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ премина през четвъртата си процедура за институционална акредитация. Резултатът е повече от удовлетворяващ – 9,21 – най-висока оценка сред частните университети в България. Този успех е следствие от усилията, които целият академичен състав на университета и най-вече на неговото ръководство полагат през годините. С това за пореден път бе доказано, че във ВСУ „Черноризец Храбър“ се осъществява учебна и научна дейност на достойно ниво. Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ във Варненския свободен университет е акредитирано за втори пореден път през 2016 г. с една от най-високите оценки в страната 9,14 - за период от 6 години. Добрите оценки, които се получават от Националната агенция за оценяване и акредитация отразяват напредъкът, който Архитектурният факултет, постига чрез внедряването на иновации в образователния процес, нови програми и инициативи, проектна и научна дейност, подобряване на материално-техническата база и т.н. Всичко това в полза на нашите студенти. Стъпките, които университетът прави напред в своето развитие бяха и основанието ВСУ „Черноризец Храбър“ да стане първият български университет получил ресертификация от Европейската комисия за знака „HR Excellence in Research” на 23 март 2020 г.
Вероятно поддържате контакти с Професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия?
Връзката между средното и висшето образование и строителния бранш е изключително важен момент в подготовката на качествени млади специалисти и тяхното успешно реализиране. Ние се стремим да поддържаме тази връзка като организираме различни мероприятия, в които традиционни участници са ученици и преподаватели от Професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия от цялата страна. Най-голямата ни гордост е Международното състезание за креативни умения „Варна спагети инженеринг“, което събира на едно място ученици, студенти, учители, преподаватели, архитекти и инженери от бранша. Отличените ученици имат възможност да станат наши студенти и да се възползват от намаление на семестриалните такси. Традиционно провеждаме и „Майсторски класове“ на различни теми, които подпомагат специализираща подготовка на учениците от ПГСАГ в гр. Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и др. Основната ни цел е да провокираме интереса на младите хора към професиите архитект и строителен инженер и за сега успяваме.
В извънредната ситуация, в която се намира цялата страна, на вашия университет предстои лятна изпитна сесия и което е много важно – кандидат-студентска кампания? Как ще се „преборите“ с всичко това?
По отношение на кандидатстудентската кампания, екипът на университета реагира своевременно с организирането на „Виртуални отворени прозорци“, които са насочени към всички абитуриенти. Кандидат-студентите, техните родители и преподаватели ще имат възможност да участват в интерактивните презентации в реално време и да задават конкретни въпроси, свързани с обучението и приема в университета. Кандидатстването е изцяло в електронна среда – на сайта www.vfu.bg, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Достъпни от всяка точка на света са електронните ни платформи за кандидатстване. Интерес към специалностите ни в сферата на архитектурата, строителството и изкуствата, имат и 12-класниците, които искаха да продължат своето образование в чужбина, но поради ситуацията, няма да могат да учат в чужди университети. Дипломите на Варненския свободен университет са признати в Европа и в света. Очакваме младите хора, които искат да получат високо качество на образование!
Д-р арх. Жечка Илиева e завършила средното си образование през 1996 г. в Строителен техникум „Васил Левски“ – Варна със специалност „Архитектура и строителство“. Завършва висше икономическо образование. Тя е от първият випуск архитекти във Варненски свободен университет, който се дипломира през 2008 г. Още във втори курс е поканена да се присъедини към състава на катедрата и да кандидатства за асистентско място. През 2010/12 г. участва в курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство към Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата. През 2015 г. започва подготовка за образователна и научна степен „доктор“, а през 2018 г. успешно защитава дисертация на тема „Регионални форми на сецесиона в архитектурата на Варна – сравнителни характеристики при детайлното формообразуване“. Организира и участва в провеждането на множество научни и изследователски експедиции, уъркшопи, лекции на терен, археологически практики и други практически занятия със студентите. Член е на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите в България, БНК на ИКОМОС, Дружество „Наследство“ към САБ, Консултативен съвет по опазване на недвижимото културно наследство към кмета на Варна и др.
ВИРТУАЛЕН ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВОКатедра "Строителство на сгради и съоръжения" и катедра "Архитектура и урбанистика" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" организират Виртуален отворен прозорец за кандидат-студенти, които имат желание да станат архитекти, строителни инженери и дизайнери.
ОЧАКВАМЕ ВИ
8.06.2020 г. (понеделник), 18:00 ч.
на адрес: https://meet.google.com/xee-yrwb-qdb
Ще бъдат представени специалностите от Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия":

► "Архитектура"
► "Интериорен дизайн"
► "Графичен дизайн"
► "Строителство на сгради и съоръжения"
► "Транспортно строителство"
► "Водоснабдяване и канализация"
► "Пожарна безопасност и защита на населението"

Участниците в срещата ще могат да задават въпроси във връзка с кандидатстването и обучението в университета, и да се срещнат с преподаватели и студенти от Архитектурния факултет.
Заповядайте! Поканете и приятели!
В. "24 ЧАСА": "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" - ХИТ СРЕД КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ"Преподаватели са популярни юристи. Безработицата сред завършилите е 1,7%", пише в днешния си брой в. "24 часа".
Обучението в сферата на сигурността във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ започва през 1995 г. Вече 25 години Катедра „Сигурност и безопасност“ привлича водещи учени и преподаватели в областта на сигурността и правото - проф. д-р Петър Христов - ректор на ВСУ „Черноризец Храбър“ и създател на специалностите „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Защита на националната сигурност“, проф д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на Юридическия факултет на Варненски свободен университет, проф. д-р Румен Марков, доц. д-р Валентин Недев, проф. д.ю.н. Лазар Груев, доц. д-р Бойко Рашков, доц. д-р Валентин Тодоров, проф. д-р Валери Христов и др.
Обучението се провежда в акредитирани бакалавърски и магистърски специалности. Бакалавърските специалности са „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Защита на националната сигурност“, а магистрите се обучават в програмите „Съдебни експертизи“, „Митническо разузнаване и разследване“, "Киберсигурност" и „Интелигентни системи за сигурност“. Магистърската програма „Съдебни експертизи“ е комплексна и включва криминалистически, психологични, финансово-икономически, пожаро-технически, компютърно-технически и строително-технически експертизи. Предстои обучението на студенти и в магистърските програми „Наука, образование и сигурност“ (продокторска програма) и „Управление на риска и оценка на въздействието в системата на националната сигурност“.
В университета е създадена отлична база, в която студентите получават практически умения за събиране на доказателства в процеса на разследването и изследване чрез различни видове експертизи. Бъдещите съдии, прокурори, разследващи органи и вещи лица се обучават в специализираните кабинети „Криминалистика и съдебни експертизи“ и „Тактика и методика на разследването“, които са оборудвани със съвременни технически средства и учебни материали.
ВСУ „Черноризец Храбър“ развива широка международна дейност в сферата на образованието и науката по проблемите на сигурността. Провежда се съвместна магистърска програма "Международно право и сигурност" с Киевския университет по право в Украйна. Обучението в бакалавърската програма "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" и магистърската програма "Съдебни и криминалистически експертизи" придоби широка популярност в Кипър. Обучени са над 160 кипърски полицаи. Във Варненския свободен университет учиха и 300 турски пожарникари, които са първите огнеборци с висше инженерно образование в южната ни съседка. Турски специалисти учат и в докторската програма "Техника на безопасност на труда и противопожарна техника". От 10 години специалност "Защита на националната сигурност" на Варненския свободен университет привлича студенти от Полша, Франция и Белгия по европейската програма за мобилност "Еразъм" и "Еразъм+".
Голяма част от успешно завършилите студентите продължават обучението си в специалност „Право“ или в магистърските програми на университета. Те се реализират успешно в системата на МВР, полиция, гранична полиция, военна полиция, държавните и частни служби за сигурност и безопасност.
Кандидатстването в специалностите от професионалното направление „Национална сигурност“ е изцяло онлайн – 24 часа, 7 дни в седмицата.
КАНДИДАТСТВАНЕТО ВЪВ ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" – ВЕЧЕ ИЗЦЯЛО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА


За Ваше удобство и улеснение Варненският свободен университет създаде една от най-гъвкавите системи за прием на студенти.

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

На Ваше разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и достъпни от всяка точка са електронните ни платформи за кандидатстване. На нашите специализирани уеб приложения – priem.vfu.bg – за кандидати в бакалавър и магистър след средно образование и magister.vfu.bg – за кандидати в магистърски програми след висше образование, ще откриете достъпна и лесна за ползване форма за подаване на кандидатстудентски документи, в която трябва да посочите желаните от Вас специалности и форми на обучение.

ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ – ВЕЧЕ ОНЛАЙН

Кандидатстудентските изпити могат да бъдат проведени дистанционно, използвайки електронните платформи на университета, публикувани в раздел Онлайн изпити.

Можете да получите пълна и изчерпателна информация, като се свържете с нашия екип от консултанти на следните контакти:
По телефон: 052/355-106
По e-mail: priem@vfu.bg
Онлайн помощник от сайта ksp.vfu.bg

ВОДЕЩ СПЕЦИАЛИСТ В АМЕРИКАНСКОТО АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ ИЗБРА ПРОГРАМАТА "КИБЕРСИГУРНОСТ" НА ВСУ
Албена Цонева е водещ специалист в американското автомобилостроене и студент на Варненски свободен университет в магистърската програма "КИБЕРСИГУРНОСТ". Защо Албена избра да учи "КИБЕРСИГУРНОСТ" във Варненския свободен университет и как програмата й помогна да развие своята кариера и собствен бизнес в САЩ, вижте във видеото »

Информация за магистърската програма на: http://cybersecurity.vfu.bg/

Фокус на магистърската програма по киберсигурност е подготовката на специалисти за успешна кариера в областта на информационната сигурност. Курсовете в програмата са създадени в сътрудничество с български и международни компании, работещи в областта на ИТ сигурността.


​СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА "КРЪГОВА ИКОНОМИКА" ПОСЕТИХА ЗАВОДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ "ЕКОИНВЕСТ АСЕТС"


Студенти от магистърската програма "Кръгова икономика" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"край с. Езерово. Те се запознаха на място с процесите на преработка на отпадъците. За работата на завода разказа лично директорът Емил Дичев. Посещението е част от практическите занятия в обучението им по програма "Кръгова икономика". Магистърската програма "Кръгова икономика" предлага специализирано обучение по актуални проблеми на ефективното използване на ресурсите чрез прилагане на безотпадни, ниско енергоемки и зелени технологии, опазване на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания. Още информация за магистърската програма "Кръгова икономика" и как да кандидатствате в нея, вижте на: http://circulareconomy.vfu.bg/ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ОБЯВЯВА ПРИЕМ И В ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ПРАВО" ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

С постановление на Министерския съвет на Република България от 6 юни 2019 г. е прието изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "Юрист". По силата на настоящите изменения ВСУ "Черноризец Храбър" обявява прием за специалността "Право" както в редовна, така и в задочна форма на обучение за учебната 2019/2020. Повече информация: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/

Арх. Петър Стефанов / ВСУ "Черноризец Храбър"


Ванухи Аракелян / ВСУ "Черноризец Храбър"


Данаил Енчев / ВСУ "Черноризец Храбър"


Майкъл Марвин, предприемач, създател на Tech Valley в САЩ, пред „Труд“: Имате блестящи млади хора, насърчавайте ги!"Имате блестящи млади хора, насърчавайте ги!", каза топ предприемачът от САЩ Майкъл Марвин пред журналиста вестник "Труд" (бр. № 112, 15 май 2019, с. 12-13.) Майкъл Марвин е лектор в Магистърската програма "Предприемачество" на Варненски свободен университет"Черноризец Храбър" и Българския център по предприемачество. Програмата пренасе в България най-добрите практики на лектори от Силициевата долина, както и богатия опит на световно известни предприемачи, постигнали впечатляващи резултати. Лекторите в нея са световно известни и успели предприемачи. Създател на програмата е Лари Бийл – финансов консултант и инвестиционен мениджър, основател на фондация „InterCulture". Лари Бийл ще е специален гост на церемонията по връчване на дипломите на студентите от факултет „Международна икономика и администрация" на ВСУ „Черноризец Храбър", която ще се проведе на 17 май от 14.00 ч. в университета. По-късно същия ден той ще се срещне с водещи представители на бизнеса от региона по темата „Менторството – малка инвестиция, голяма възвръщаемост". Още за Магистърската програма "Предприемачество" вижте тук ⏩ http://entr.vfu.bg/
26 фирми от строителния бранш и машиностроенето обсъждаха връзката "наука - бизнес"26 фирми от строителния бранш и машиностроенето присъстваха на международна среща-дискусия „Съвременно инженерство – иновативно индустриално строителство и машиностроене“, организира Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“, в партньорство с Европейския индустриален клъстер. Срещата е част от Европейската седмица на сътрудничество между клъстерите (European Cluster Collaboration Weeks).


Събитието бе открито от президента на Варненския свободен университет доц. д-р Красимир Недялков. Специален гост беше почетния консул на Италия за Варна и Бургас – Антонио Таркуинио. В кръглата маса взеха участие студенти и преподаватели от катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, представители на водещи компании от строителната индустрията и машиностроенето в Североизточна България, както и членове на клъстерите „Бултехнопласт“ и „Черноморски енергиен клъстер“. Коментиран бе потенциалът на съвременната наука и нарастващия синтез между образование, наука и индустрия. Представени ляха иновативните магистърски програми на университета „Устойчиво градско развитие“, „Дигитално строителство“, „Предприемачество“, „Кръгова икономика“, „Киберсигурност“ и „Интелигентни системи за сигурност“ и „Data Science“, които са част от новия проект  „Алианс 4.0“ – „Дигитално образование за икономически растеж и социално приобщаване“.

Обсъдени бяха теми, свързани с философията на клъстерите, ценността на знанието, финансирането, динамичното технологично развитие, високата конкуренция и глобализацията. Важността на сътрудничеството между университетите и индустрията е намирането на нови допирни точки, както и изследване на конкретни проблеми и задачи, свързани с практиката.

Бяха направени демонстрация на усилена стъклена арматура, прозрачен бетон и иновативни смеси за обработка на дърво и текстил, които повишават пожаробезопасните свойства на материалите. Иновациите са разработени от български фирми и вече се предлагат на световния пазар.


Още снимки на: 
https://www.facebook.com/VarnaFreeUniversity/
ВСУ "Черноризец Храбър" показа науката като празник на Детското образователно изложение "Оранжено морето"

Науката е празник! Това показа Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" на детското образователно изложение "Оранжево морето", което се проведе на Лазаров ден и Цветница на входа на Морската градина във Варна.

На щанда на единственото българско висше училище, участващо в събитието, бяха демонстрирани програмиране за деца, задачи за креативност и наблюдателност. На практика бяха представени различни STE(A)M-упражнения, съчетаващи природните науки, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката. Щандът бе посетен от президента на ВСУ "Черноризец Храбър" доц.д-р Красимир Недялков.
Специални гости бяха кметът на Варна Иван Портних и народните представители Таня Петрова и Емилия Милкова, които проявиха силен интерес към обученията на университета по STE(A)M и лятното обучение за деца "Кибермагьосници".
В лекционната част доц. д-р Галина Момчева и д-р Веселина Спасова разказаха за STE(А)M-професиите.

 

Със специалното участие на студентите от специалност "Моден дизайн" и Студентски съвет на ВСУ!


 
 


 
Още снимки на: https://www.facebook.com/VarnaFreeUniversity/
Студентите от специалност " Моден дизайн" от Варненския свободен университет подкрепят Карин дом

Студентите от специалност "Моден дизайн" от Варненския свободен университет подкрепят Карин дом.

Един от проектите на бъдещите дизайнери бе създаванене на модел на чанта за пазар, чрез процесите Upcycle и Recycle.

Аксесоарът носи послание за красота, креативност и социална ангажираност. Новият продукт бе произведен от остатъчни текстили, той е за многократна употреба, с дълъг живот и с принос към екологията. 
Ако и вие искате да се сдобиете със страхотна чанта, потърсете ни на 20 април в градината на Карин Дом​ на щанд Upcycling.

По времена Upcycle Recycle Picnic​ студентите ще предложат и менторството си за изработване на бижута чрез рецикрилане на място.
Приключва обучението по киберсигурност за възрастни хора, проведено от студентите на ВСУ

В неделя - 21 април, приключва обучението по киберсигерност в пенсионерски клуб "Детелина" в кв. "Вл. Варненчик". То беше проведено от студентите от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" Сергей Шатров и Кристина Шатрова, които учат в професионално направление „Информатика и компютърни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“.


Младите експерти придружиха възрастните хора в първите им крачки в интернет с много внимание и търпение. "Учениците" им от своя страна прилежно се научиха да използват безопасно виртуалната среда, да използват социални мрежи, да общуват с близките си чрез вайбър и месинджър. Пенсионерите дори правят настроики на компютърни програми.

"В последният урок ще направим преговор на наученото", сподели Сергей, който проведе обучението като доброволец.

В пилотната група се включиха около 20 пенсионери от клубовете в кв. „Кайсиева градина" и "Вл. Варненчик".

Варненският свободен университет продължава обхвата на обучението по киберсигурност и разработва програми за обучение на деца и възрастни - "Кибермагьосници" и "Киберуниверситет за възрастни".
 
ВСУ „Черноризец Храбър“ представи първата в България магистърска програма „Кръгова икономика“ на семинар на БТПП

Представители на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ участваха в семинар на тема „Бизнес модели на кръговата икономика и зелено предприемачество“, организиран от Бъгарската търговско-промишлена палата. Събитието е част от проект „MOVECO“, който цели да насърчи прехода от линейна към кръгова икономика сред малките и средни предприятия в страните от Дунавския регион.

В рамките на форума бе проведена двустранна среща между Цветан Симеонов - председател на БТПП и представители на филиала на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в Смолян. В делегацията на висшето училище взеха участие народният представител от Смолян - Хайри Садъков, кметът на Велинград - Костадин Коев, доц. Иван Соколов – главен директор на Международен панаир  Пловдив и преподавател във филиала на ВСУ в Смолян, а също и бизнесмени, които се обучават в първата в България магистърска програма „Кръгова икономика“. На срещата бяха обсъдени ползите от прехода към кръгова икономика и необходимите мерки и дейности за успешното прилагане на този модел на местно и национално ниво. Бяха дискутирани и други възможности за бъдещо сътрудничество между БТПП, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и местните власти в общините Смолян и Велинград.

Д-р Анелия Пържанова – директор на филиала на Варненския свободен университет в Смолян представи магистърската програма „Кръгова икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, която се реализира с подкрепата на Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК, Министерството на околната среда и водите и Парламентарната комисия по околната среда и водите. Програмата интегрира в комплексно, специализирано и иновативно обучение актуалните проблеми на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания.

ВСУ „Черноризец Храбър“ получи регистрация в платформата по проект „MOVECO“, с цел използване на всички партньорства и контакти с други заинтересовани страни от дунавския регион. Платформата съдържа и виртуален пазар за обмен на продукти за повторна употреба и набор от инструменти за въвеждане на кръговата икономика от МСП.

В рамките на форума участниците бяха запознати с предимствата на кръговата икономика и ползите за предприятията от въвеждането на този модел, сред които са значително намаляване на производствените разходи, повишаване на конкурентоспособността и опазване на околната среда.

Представени бяха и примери за добри практики в областта на кръговата икономика от България – производство на модни аксесоари от рециклирани материали, използването на утайката от кафе като ресурс за нови различни производства в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, нова услуги за наемане на екологично чисти електрически автомобили с 30 % по-ниски такси. Участниците в семинара се запознаха с основните цели и дейности на проект MOVECO, както и с постигнатия напредък и резултати от изпълнението му, сред които са провежданите от БТПП пилотни обучения за МСП.

Внимание беше обърнато и на изготвените в рамките на проекта транснационална стратегия и пътни карти за всяка от трите групи страни еко-иноватори – водещи (Австрия, Германия, Словения), умерени (Словакия, Унгария, Хърватия) и скромни (България, Румъния, Сърбия). Документите съдържат мерки и препоръки за преодоляване на основните предизвикателства и пречки при прехода към кръгова икономика в страните от Дунавския регион.

Проект MOVECO се изпълнява в рамките на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“. В него участват шестнадесет партньорски организации от десет страни – България, Австрия, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова.
Ден на кариерата във Варненския свободен университет

Специални гости днес бяха Лилия Христова - директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна, Елена Кенарова - началник на отдел „Образование“ в Община Варна и Светлозар Петров - управител на "Джоб Тайгър". "Днес създаваме така необходимата за нашата страна връзка между висшето образование и бизнеса. Без да споделяме ценности и интереси, няма как да намерим онова, което ни обединява", каза при откриването вицепрезидентът на ВСУ "Черноризец Храбър" Яни Янев. 

"Години наред Община Варна има добро партньорство с Варненския свободен университет и по-специално със Студентския съвет на висшето училище. Днес, тук,  ние виждаме работещ механизъм във връзката между висшето образование и бизнеса. Пожелавам на студентите да намерят своето точно работно място, да работят с хъс!", приветства Лилия Христова.

По-рано се проведе среща мужду академичното ръководство на ВСУ и представителите на компаниите, участващи в Деня на кариерите.Благодарим на компаниите, които се включиха в Деня на кариерата:
Агрополихим
Адастра
Адеко България
JobTiger
Агенция по заетостта
Агенция "Митници"
Bonbon studio
Unitrade
Easy Consult
Kaufland Bulgaria
INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites
McDonald's
Преференция
Региоком България
Sutherland Bulgaria
Sitel
Банка ДСК
The Taxback Group
Св. Св. Константин и Елена
Aquahouse Thermal & Beach
Azalia Hotel Balneo & SPA / Хотел Балнео & СПА Азалия
Atlas Hotel / Хотел Атлас
Fantastic Services Bulgaria
ONSITES
ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ СТАРТИРА ИНОВАТИВНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ

На специална церемония на 16 март Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще представи иновативни магистърски програми по киберсигурност и интелигентни системи за защита на населението. По време на събитието ще бъде обявен проектът за създаване на Черноморска академия за сигурност.

Стартиращите програми са съвместен проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ с Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“ във Варна, специалисти от Израел, ЕС и Русия.

Университетът ще посрещне плеяда световно известни експерти, учени, политици, анализатори  и практици в сферата на киберсигурността и  технологиите, сред които Ариел Коен - в ТОП 5 на водещите експерти по сигурността и съветник на премиера на Израел по въпросите на сигурността; Точил Нуанери – посланик и специален пратеник на Президента на Централноафриканската република; проф. Йове Кекеновски - експерт по стратегически политики и сигурност, кмет на Скопие в периода 1995-1996 г. и посланик на НАТО; акад. Владимир Камбовски - специалист по международна сигурност, министър на правосъдието на Македония в периода 1998 – 1999 г. и председател на Македонската академия на науките; Денис Баринов -директор "Образование" в „Лаборатория Касперски“ - най-голямата европейска компания, специализирана в разработката на антивирусен софтуер,  акад. Стефан Воденичаров – министър на образованието и наукатата през 2013 г., председател на Българската  академия на науките, вписан в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство през 2006 г.; чл.кор. Стефан Хаджитодоров – директор на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) към БАН; проф. Радослав Йошинов – директор на лаборатория по Телематика в Института по математика и информатика на БАН, създател на БИОМ (Българската изследователска и образователна мрежа).

Магистърските програми ще се провеждат в редовна и задочна форма а обучение, като продължителността им е три семестъра за една календарна година. Програмата предлага специализирани избираеми дисциплини в две основни направлвния - Data Science (за подготовка на напреднали анализатори) и HealthTech (за подготовка на хора за кариера в областта на здравната сигурност).

Използва се модерна образователна стратегия, базирана на учебни занятия, специализирани семинари, уъркшопове, симулации, казуси и практически сесии в компютърни лаборатории, обучение и самообучение. Съдържанието на учебната програма е разработено в рамките на международните регулации, свързани със сигурността, и по-специално по Насоките за учебна програма за киберсигурността CSEC 2018.

⚠️ Информация за приема в магистърските програми:
http://cybersecurity.vfu.bg/
 
ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО ВРЕМЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ БОРСИ


Огромен интерес към програмите и проектите на ВСУ "Черноризец Храбър" бе отбелязан на кандидатстудентските борси, които се проведоха в началото на седмицата в Пловдив и Варна. Бъдещите студенти сложиха очила за виртуална реалност на ВСУ "Черноризец Храбър" и успяха чрез тях да влязат в аудиториите и да разгледат кампуса на университета. Интересът на младите към висшето училище е породен от тясната връзка  на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда у нас и в международен план.

Варненският свободен университет е висше училище, предпочетено за обучение от студенти и докторанти от пет континента. Бъдещите специалисти от Европа, Азия, Африка, Австралия и Северна Америка избраха ВСУ, който се утвърди като международна образователна площадка за трансфер на знания, съвременни компетенции, научни изследвания и дигитални технологии. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет с най-високата оценка сред частните висши училища в страната.

Кандидатстудентската кампания
на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за учебната 2019/2020 г. стартира с прием в 10 професионални направления - „Администрация и управление“, „Икономика“, „Икономика и компютърни науки“,  „Психология“, „Политически науки“, „Право“, „Национална сигурност“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изобразително изкуство“ и „Танцово изкуство“. Предлагат се 20 бакалавърски и 47 магистърски програми в редовна и задочна форма, а също и дистанционно обучение. 25 са специалностите, които се изучават на английски или руски  език.

Ексклузивните програми са разработени в партньорство с бизнеса, браншовите организации и местните власти, съобразно потребностите и възможностите за професионална реализация на студентите.

За първи път през новата учебна година факултетът „Международна икономика и администрация“ предлага прием след завършено средно образование в специалност „Предприемачество и бизнес“. Бакалавърската програма стъпва на устойчивите модели на магистърския курс „Предприемачество“. Той  пренесе в България най-добрите практики на лектори от Силициевата долина, както и богатия опит на световно известни предприемачи. Партньори на Варненския свободен университет са водещите американски и европейски университети и Българския център по предприемачество. Първият курс от 31 магистри получи индивидуални поименни стипендии от предприемачи от Силициевата долна, които са и ментори на студентите. Още след първия семестър участниците в програмата вече стартират свои собствени бизнес проекти, вдъхновени от обучението във ВСУ. Бъдещите студенти от бакалавърската програма „Предприемачество и бизнес“ ще получат безплатен достъп до част от образователните ресурси, индивидуално внимание и обучение, и възможност да се дипломират и по втора специалност.

    Специалността „Бизнес администрация и мениджмънт“, с профили „Международен бизнес мениджмънт“ и „Мениджмънт на туризма“ се предлагат в редовна, задочна или дистанционна форма.
    „Мениджмънт на спорта“ е нова програма, насочена към действащи или приключили с активната кариера спортисти.  Програмата се развива като профил на бакалавърската специалност „Бизнес администрация и мениджмънт“, както и самостоятелно в магистърска степен.

     Изключително висок е интересът към магистърската програма „Кръгова икономика“, която е синергия между знания, умения и добри практики в изграждането на кадри за устойчивото развитие на общините, за бизнеса, за бъдещето на Европа и на България. Тя се реализира под патронажа на Генерална дирекция  „Околна среда“ на Еевропейската комисия. Програмата разглежда ключовия приоритет за страната ни в областта на околната среда - ефективно използване на ресурсите, за постигане на устойчиво развитие и устойчив растеж.

     Остава висок интересът към специалностите „Право“, „Национална сигурност“  и „Психология“. Години наред възпитаници на университета са на първите места в конкурсите за магистрати, обявени от Министерството на правосъдието. За новата учебна година Юридическият факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ добавя към портфолиото си и магистърска програма „Английски език в областта на правото и сигурността“, която е изцяло насочена съм           международната практика.

     Нова магистърска програма стартира и в професионално направление „Национална сигурност“ – специалност „Интелигентни системи за сигурност“ ще предлага профилите „Системи за мониторинг и управление на сигурността“ и „Подготовка на органите, силите и средствата при бедствия, аварии и катастрофи“. Дисциплините в учебния план на магистърската програма „Киберсигурност“ обхващат програми, свързани с управление на сигурността, престъпленията в кибер пространството и тестване на защитите. Предстои стартирането на „Черноморска академия за сигурност“ с водещи световни експерти от Израел, България и Европа. Обучението на студентите в програмата Data Science (Наука за данните), която предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии, се провежда на английски език в редовна, задочна или дистанционнаформа на обучение.
 
Сред флагманите на Варненския свободен университет са специалностите „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“, интересът към които се запазва устойчиво висок, заради строителния бум в България. Профилът „Пътно строителство“ решава проблема с липсата на квалифицирани кадрите за реализиране на инфраструктурните проекти в страната.

 
     С нови предложения ще стартира учебната година и специалност „Моден дизайн“ – бакалавърската програма е с профили „Бизнес“, „Стайлинг“ и „Моделиране на облеклото“. В магистърска степен е разработена новата програма на специалност „Мода“ - „Креативни дизайн практики в модата“.
 
     През изминалата година Варненският свободен университет реализира
     над 1100 студентски практики,
     като 91 % от менторите декларираха готовност да назначат практикуващите студенти веднага след тяхното дипломиране, а 154 млади специалисти получиха предложение да останат на работа. По време на своето обучение, студентите имат възможност да участват в различни програми за студентска мобилност и академичен обмен, учебни практики, стажове, състезания и тренинги. В университета действа Академичен акселератор, в който преподаватели и студенти развиват свои идеи и имат възможност да ги реализират в бизнеса.

     Преподаватели и ментори са световноизвестни учени и доказани експерти от практиката от България, Япония, Съединените щати, Русия, Израел, Италия, Германия, Холандия, Полша, Великобритания, Австрия, Украйна и др.

     Университетът предлага богато портфолио от майсторски класове и допълнителни курсове за повишаване на квалификацията.

     Силно е застъпено чуждоезиковото обучение и курсовете за личностни и социални умения, насочени към развитие на успешната комуникация на чужд език, гъвкавост, творчество, самоконтрол и самоувереност, аналитично мислене, лидерство и др. Изучаването на чужди езици повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки.


     Зрелостниците, които завършват средното си образование в България могат да кандидатстват за стипендия по програма "Аз ще уча и ще успея в България“.
     Програмата е шанс за 20 бъдещи студенти да започнат обучението си в избрана от тях специалност и покрива 100 % от годишната такса в първи курс.
     Високотехнологиченият, модерен университетски кампус е разположен в непосредствена близост до морския бряг и до природния парк „Златни пясъци“. Университетът разполага със студентското общежитие, ресторант, библиотека, спортен комплекс, парк и медицински център.
 
     Кандидат-студентите могат да получават информация за специалностите, сроковете, условията за прием, както и да подават документи за кандидатстване в изнесения център за кандидатстудентски прием в Пловдив.
     А също и на:
     тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg
     www.facebook.com/VarnaFreeUniversity
СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ ЛЯХА БЕТОН И ГАСИХА ПОЖАРИ ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВСУ

По време на инициативата „Работна площадка – професия строител" водещи компании от бранша насрочиха няколко реални интервюта за работа.
При изключителен интерес премина първото издание на практическия уъркшоп на Варненския свободен университет - "Роботна площадка - професия строител". Студенти и ученици видяха на практика тайните и предизвикателствата на професията строител, а студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения" получиха предложения за работа в едни от най-големите строителни компании. Целта на инициативата бе да популяризира професията на строителя, да срещне студентите от специалностите „Строителство на сгради и съоръжения" и „Пожарна безопасност и защита на населението" и ученици, с водещи представители на бранша, които предлагат реални работни места. "Още от своето създаване Варненският свободен университет налага своя образователен модел с нестандартните си решения и подходи, за да даде по-голям шанс за реализация на студентите си, за да имат те успешна професионална кариера. Устойчивото развитие е възможно само на базата на устойчивите партньорства. Горди сме, че като представители на фирмите-партньори днес виждаме успешно реализираните ни студенти. Ние оставаме тук, за да изпълняваме мисията си, а тя е да създаваме качествени професионалисти, способни да ршават нестандартни задачи в практиката и да свързваме бизнеса с науката и образованието", каза при откриването на събитието Яни Янев - вицепрезидент на ВСУ. „В последно време професията на строителя загуби своята атрактивност, особено сред младите хора, сподели доц. д-р Милена Кичекова, ръководител на катедра „Строителство на сгради и съоръжения" във ВСУ. От друга страна фирмите имат крещяща нужда от квалифицирани кадри. Повечето от студентите ни работят. В днешната среща работещите имат възможност да намерят още по-добра работа.Всяка от компаниите е подготвила практическа задача, свързана със строителния процес. Така студентите имат възможност да се ориентират коя част от процеса им е по-интересна за бъдещата работата. Силно се надяваме с днешното събитие да допринесем за завръщането към професията на строителя", допълни доц. Кичекова.
Младежите, избрали професията на строителя се запознаха с основните строителни процеси и сами участваха в някои от тях под формата на игри и състезания. Във фоайето на Варненския свободен университет се „изля" бетон, бе изградено скеле и издигната покривна конструкция. Атрактивна демонстрация показа едни от най-новите технологии за безразрушителен анализ на конструкции. Студентите и преподавателите от специалност „Пожарна безопасност и защита на населението" демонстрираха как се действа при пожар.
„Тук сме в ролята си на работодатели на кадри, обучени във ВСУ – каза Таня Пенкова, мениджър „Човешки ресурси" на една от водещите строителни компании във Варна. Очаровани сме от това, че има такова събитие. В нашите университети трябва все по-често да се случват такива форуми. Може да звучи като клише, че браншът наистина изпитва остър недостиг на кадри. Ние сме заинтересовани да имаме пряк контакт с младите хора, които се обучават. Те нямат информация за възможностите и информация къде могат да се реализират у нас, във Варна. Набелязахме си първите студенти и вече насрочихме първите интервюта. Най-ценните умения се добиват в практиката и ако в учебните планове бъдат заложени възможности за повече практика, стажове и контакт с работодатели, те ще бъдат по-подготвени за професията" – допълни Пенкова.
„Избрах си професията на строителя преди 3 години, каза Есин Мехмедова, студентка в 3 курс, специалност „Строителство на сгради и съоръжения". Работя в тази сфера, но все още не съм строителен инженер. Това е моята мечта. Смятам, че във Варна има много райони, в които наблюдаваме презастрояване. Няма достатъчно пространство в междублоковото пространство и достатъчно места за игра на децата. Виждам малкото семейно жилище преди всичко като уютно с повече зеленина".
  „Искам да уча строителство на сгради и съоръжения", сподели 12-класникът Радослав Радев от ПГ по строителство, архитектура и геодезия. Семейството му е в строителния бизнес и от малък той се е запалил по тази професия. Намира организираната работна площадка за много полезна. Предвижда да построи модерни и високи сгради.Строителният бранш бе представен от фирмите:

✅ „Пери България"
✅ „Планекс Холдинг"
✅ „Инжстройинженеринг"
✅ „Автомагистрали"
✅ „Ксела България"
✅ „Експрес гаранцион"
✅ „Областно пътно управление"
✅ „Ди Ес хоум"
✅ „Цикония"
✅ „Пожарни системи"
✅ „Пожарна техника" и др.

Събитието е подкрепено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България.
 ВСУ „Черноризец Храбър“ разширява палитрата на чуждоезиковото обучение

Департаментът по чуждоезиково обучение на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ разширява палитрата на изучаваните чужди езици, като добавя към тях италиански и португалски. Допълването на езиковото ветрило е в изпълнение на стратегическата задача на университета за интернационализация на образованието. 

Още от летния семестър на 2018 / 2019 г. ВСУ  ще предложи на студентите си възможността да изучават факултативно португалски език. Това бе договорено между доц. д-р Красимир Недялков – президент на ВСУ и Анаиза Гордино – директор на Португалския културен и езиков център „Камойнш София“. Занятията ще се водят от професионален филолог - носител на езика, а студентите ще имат възможност да участват в проекти и конкурси, свързани със страната на Жозе Родригеш душ Сантуш. Най-големият частен университет в страната бе предпочетен като партньор от „Камойнш София“, заради дългогодишните традиции в чуждоезиковото обучение и авторитета му на иновативен, на „различен и по-добър“ университет. 

ВСУ поддържа дългогодишни контакти с водещи португалски университети и осъществява входяща и изходяща Еразъм-мобилност на студенти и преподаватели. 
„Нашият университет насърчава студентите да изучават повече от един чужд език, тъй като  многоезичието е елемент от европейската идентичност. Ние сме убедени, че по-доброто познаване на съвременните европейски езици улеснява общуването и обмена на информация и по този начин насърчава мобилността, взаимното разбирателство и сътрудничество“, съобщи ръководителят на Департамента проф. д-р Галина Шамонина. 

От следващата учебна година студентите от Архитектурния факултет ще имат възможност да изучават италиански език, в рамките на културен проект на университета.
От началото на тази учебна година във ВСУ „Черноризец Храбър“ работи преподавателят по японски език Фумико Кобаяши. Освен японските йероглифи, тя предава и  красотата на културата на Страната на изгряващото слънце на седем групи студенти, преподаватели и служители. Огромен интерес към обучението по японски език имат студентите от направленията „Международни отношения“, „Архитектура“, „Психология“ и „Право“. 

Изучаването на чужди езици повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки. Най-силен остава интересът им към руския и английския език. Само преди дни Руският център на ВСУ отбеляза своя 10-ти рожден ден. ДОБРАТА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИВЛИЧА СТУДЕНТИ ВЪВ ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Високото качество на обучение във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, получаването на диплома, призната от Европейския съюз и добрата реализация на възпитаниците, са определящите фактори, повлияли кандидат-студентите при избора на университет. Изводите бяха направени от проведена анкета сред първокурсници, обучаващи се в трите направления на Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ – „Право“, „Психология“ и „Национална сигурност“.
Приблизително 90 на сто от студентите, участвали в анкетата, са посочили, че са получили интересуващата ги информация за специалността и за университета от уебсайта на висшето училище – www.vfu.bg. За половината от тях това е първостепенен източник на информация. Центровете за кандидатстудентски прием във Варна, Пловдив, Монтана и Кюстендил са другият ефективен канал за получаване на информация при кандидатстване. Студентите посочват, че личното им мнение и позицията на семейството са били водещи при формиране на мотивацията за избор на университет.

Приблизително същите са и мотивите за избор на първокурсниците от останалите професионални направления от портфолиото на университета: "Политически науки",  "Администрация и управление", "Икономика", „Информатика и компютърни науки“, "Архитектура, строителство и геодезия", „Изобразително изкуство“ и "Музикално и танцово изкуство".

За първи път тази година Варненският свободен университет провежда прием за летен семестър в бакалавърските си програми. Това дава възможност на кандидат-студентите да започнат обучението си в първи курс още в края на месец февруари, вместо през октомври, както и да съкратят периода на обучение. Срокът за подаване на документи от кандидат-студентите е 15 февруари 2019 г. Желаещите могат да получат допълнителна информация в Центъра за кандидатстудентски прием на Варненския свободен университет - на тел.: 052/ 355 106.
 


Магистърската програма „Управление на културния туризъм“

 

 

Развитието и предлагането на културно-историческото наследство „облечено” в атрактивна опаковка за туристическо потребление трябва да бъде балансирано с отговорност и необходимата сериозност, спрямо историята и националните ценности. Глобалният характер на туризма създаде последователност от предизвикателства пред много общности, ето защо на страната ни са необходими подготвени специалисти в областта на управлението на културния туризъм. Целта на магистърската програма „Управление на културния туризъм“, която стартира във Варненския свободен университет, е да създаде необходимите кадри, които да работят за съхраняване на местните идентичности и едновременно с това да отговарят на очакванията на туристите по отношение на качество и стандарти. Важен е балансът между социо-културните потребности и икономическите предизвикателства.

Магистърската програма предлага възможност за висока професионална подготовка на всички, които желаят да се квалифицират като специалисти в този конкретен сегмент на туристическата индустрия.

Придобитите извън университета знания и умения могат да бъдат сертифицирани и приравнени към определен брой образователни кредити. В рамките на програмата студентите разработват и промотират нови туристически продукти под ръководството на водещи в бранша учени и експерти.

 

Проф. д-р Николай Овчаров – ръководител на магистърската програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“:

 


 

Културният туризъм набира в последните години голяма скорост в България. Това не е чудно, защото ние сме сред трите страни с най-много културно-исторически паметници в Европа, заедно с Гърция и Италия. Знаем какво те са направили от своите паметници, а ние в момента сме в движение, за да можем да направим същото. Ето защо е много важно такива обекти като Перперикон, като Татул, като долината на Тракийските царе, като българските столици да бъдат от една страна разкривани от археолозите разбира се, но много важното е да бъдат рекламирани, популяризирани, да бъде създадена необходимата организация, за да могат да станат обекти за културно-исторически туризъм. Естествено един от най-важните въпроси е управлението на културно-историческия туризъм, защото говорим за един огромен бизнес, който ще се развие в България. Така, че в този смисъл идеята на Варненския свободен университет да направи магистърска програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“, която стартира още от есента на 2017 година, е изключително интересна, а няма да крия, че и аз имам участие в нея. Това ще бъде първата програма в България. Разбира се културно-историческият туризъм се разглежда на различни места, под различна форма в българските университети, но толкова целенасочено той да влезе в рамките на една магистърска програма се прави за първи път. Въпреки, че можете да ме наречете пристрастен, аз съм убеден, че това е изключително важно за бъдещето на българската икономика.

 

Доц. д-р Румен Драганов - директор на Института за анализи и оценки в туризма, преподавател магистърската програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“

 


 

Според мен е изключително важно да създадем кадри, които да могат да работят на различни управленски нива в държавната и общинската администрация, поради нововъзникналата ситуация в туризма, след създаването на Министерството на туризма и на различните служби свързани с туризма в общинските администрации. Ние изпитваме недостиг от кадри, които да могат да работят както по европейски проекти, така и по проекти, които са свързани с развитие на националната програма за устойчив туризъм и в съответствие със стратегия 2030, приета неотдавна от туристическата общност. Участниците в магистърската програма ще имат възможност да се запознаят с цялата гама на управленски инструменти, необходими на кадрите, работещи в държавната и общинската администрация, като се започне от самите документи за влизане в тази администрация, разработването на концепции и програми, свързани с туризма.

 

Обучението в магистърската програма е три семестъра в рамките на 12 месеца. Кандидатите полагат конкурсен изпит – събеседване. За повече информация:

http://ksp.vfu.bg/magistar/specialnosti/163

 

e-mail: pavleta_vfu@abv.bg

 

тел. (+359) 52 359 572

 
ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“ С ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ

ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТ „ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“ С ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ

Уважаеми кандидат-студенти,
на основание на сключен договор за съвместна дейност между
Университет по библиотекознание и информационни технологии
и
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“,

Всички кандидат-студенти, включително и тези, които са положили конкурсни изпити в УниБИТ през кандидатстудентската кампания за 2017 г., но не класирани, могат да се запишат и обучават за придобиване на ОКС „БАКАЛАВЪР“, в задочна форма на обучение, по специалност „Защита на националната сигурност“.

Срокове за записване:
от 07.08.2017 г. до 31.10.2017 г. (без събота и неделя),
Централна сграда на УниБИТ, ет. 2, кабинет №215

ВАЖНО!
Обучението се осъществява съвместно УниБИТ и ВСУ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София (Централна сграда на бул. Цариградско шосе № 119 и Сграда 2 на бул. Шипченски проход № 69А). Необходими документи за записване:
• Комплект документи за кандидатстване (закупуват се на място) /9 лв./
• Комплект документи за записване (закупуват се на място) /5 лв./
• Лична карта (оригинал и копие)
• Диплома за средно образование (оригинал и копие)
• Медицинско свидетелство
• Три снимки – паспортен формат
• Документ за платена такса за обучение

За допълнителна информация:
УниБИТ, бул. «Цариградско шосе» № 119, кабинет № 215
Телефони:
+359 (0) 2 970 85 98; +359 878 220 451
E-mail: r.yotova@unibit.bgКреативността като начин на живот…

Интервю с доц. д-р Капка Манасиева – ръководител на катедра „Изкуства“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ пред сп. „OfflineMagazine”

Още по темата

Нови възможности за реализация пред възпитаниците на магистърските програми...

Официалният старт на инициативата „Лято на търсене“ на компанията „411 Маркетинг“ ЕООД стартира от Варненския свободен университет.

„411 Маркетинг“ е бързо развиваща се интернет рекламна агенция основана през 2007 година, специализирана в уеб дизайна, мобилния и онлайн маркетинг, както и специализираната оптимизация за търсачки.

Пред студенти от двете магистърски програми „Дигитален маркетинг“ и „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ бяха представени възможностите за работа в кампанията, която открива двадесет и пет нови работни места за младежи на възраст до 29 години.

Още по темата

16 приемни изпита във Варненския свободен университет през юли

16 са предвидените кандидатстудентски изпити за прием в бакалавърски програми на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в периода 3 – 28 юли 2017 г. Юлската сесия е отворена за всички кандидат-студенти за 24-те специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ (след завършено средно образование).

За 3 юли (понеделник) и 24 юли (понеделник) от 9:00 часа в зала 307 са предвидени приемните изпити по Български език и литература, Чужд език, Математика, Общ технически тест, Общ природонаучен тест, Тест по информатика, Общообразователен тест, представяне на портфолио за специалност „Дизайн“, изпит по хореография, събеседване за специалност "Моден дизайн" и мотивационно интервю за специалност „Публична администрация и мениджмънт“, предназначено за служители в държавната администрация.

На 4 юли (вторник) и 25 юли (вторник) от 9:00 часа в зала 307 ще се проведат приемни изпити по История на България и Есе на обществено значима тема.

Изпитите по рисуване за специалност „Архитектура“ ще се проведат на 5, 6 и 7 юли и 26, 27 и 28 юли 2017 г. от 9:00 часа в центъра за Кандидатстудентски прием, съответно за перспектива на обемни и плоскостни елементи, цветна композиция и обемно-пространствена композиция.

Кандидат-студентите могат да се възползват и от възможността да кандидатстват онлайн, като се регистрират на http://priem.vfu.bg/.

Пълният график за провеждане на кандидат студентските изпити, желаещите могат да открият тук: http://ksp.vfu.bg/bakalavar/izpitni_sesii/.

За контакти: Център за Кандидатстудентски прием тел.: 052/ 355 106;

e-mail: priem@vfu.bg;Изнесеният център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием записа първите кандидати за обучение във Варненския свободен университет

В деня на своето откриване Изнесеният център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием на Варненския свободен университет посрещна първите кандидат-студенти. Един от тях - Марино Лачев от Тетевен избра специалност „Психология“, защото работата с хора му е интересна и смята, че именно обучението във Варненския свободен университет ще му помогне да бъде успешен професионалист.


Още по темата

Изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием

За удобство на кандидат-студентите и тази година, по време на активния кандидатстудентски период Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ разкрива изнесен център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием в центъра на града.
В центъра кандидатите ще получат пълна информация за предлаганите от университета специалности, включените в обучението практики и стажове, възможностите за кариерно развитие и условията за прием. В него се приемат документи за кандидатстване и записване във всички бакалавърски, магистърски и докторски програми, които университетът предлага за учебната 2017/2018 година.
Изнесеният център за кариерно консултиране и кандидатстудентски прием, който се намира на ул. „Асен Златаров“ № 6 във Варна, отваря врати на 7 юни (сряда) в 15:00 ч. и ще работи от понеделник до петък от 12:00 до 19:00 часа и в събота от 10:00 до 14:00 ч.


Още по темата

Специалност "Пожарна безопасност и защита на населението" гарантира обучението на специалисти по противопожарно проектиране и подготвя кадри за най-високите нива

Има една професия, към която всички изпитват дълбок респект. Не е трудно да се досетим, че става въпрос за пожарникарите – супер-героите от реалния живот.

Но какъв пожарникар да бъдеш – този, който потушава пламъците или този, който не позволява да се случат. Дали си в пожарната кола, или си зад проектантското бюро, целта винаги е една – безопасността на хората.


Още по темата

Конкурс вдъхва нов живот на архитектурно бижу в центъра на Варна

Източник: Moreto.net

Бъдещи архитекти, дизайнери и проектанти от наши и чужди университети ще бъдат поканени да предложат варианти за възраждане на красива стара къща на бул. "Приморски" 117 в сърцето на Варна. Студентската лаборатория „Варна – град на хората“ ще търси млади и идейни специалисти, които да създадат красиви и полезни решения за сградата, разположена в непосредствена близост до Фестивалния комплекс. Това стана ясно на Форум за недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност в Юнашкия салон, предаде репортер на Moreto.net.


Още по темата

Варненският свободен университет представи своите програми във форума на варненските университети

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ представи възможностите за обучение пред близо 500 ученици от средните училища и професионалните гимназии, които посетиха форума на варненските университети. Събитието е организирано от Центъра за кариерно ориентиране при РУО-Варна и е първото по рода си в града.

На специален щанд в рамките на изложението екипът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ представи пред учениците възможностите за прием в специалностите от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, Стипендиантската програма на университета „Аз ще уча и ще успея в България“ и възможностите за студентска мобилност в рамките на програмата „Еразъм+“. Специално внимание беше отделено на новите бакалавърски програми „Дигитална икономика“, „Маркетинг, реклама и ПР“, „Профайлъринг“, „Интелигентни системи за сигурност“ и „Моден дизайн“. Огромен интерес от страна на посетителите на изложението предизвикаха двете нови българо-норвежки програми в областта на международния бизнес и финансите, реализирани в партньорство с най-големия университет в Норвегия - BI Norwegian Business School. Младежите получиха отговори на въпросите си във връзка с подготовката и условията за кандидатстване, както и относно бъдещата професионална реализация след завършване на бакалавърските и магистърски програми.


Още по темата

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм във Варна участваха в инициативата „Дни на отворените врати“ във Варненския свободен университет

Ученици от Професионалната гимназия по туризъм във Варна участваха в инициативата „Дни на отворените врати“ във Варненския свободен университет. Повече от 80 ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионалната гимназия по туризъм във Варна посетиха Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Бъдещите кандидат-студенти разгледаха Дигитално-библиотечния университетски комплекс, секторите „Студенти“, „Кандидатстудентски прием“ и „Дипломиране и сертифициране“ на фронт-офиса на ВСУ, Източния парк, Руския център, университетския „Еразъм“-офис и Учебно-спортния комплекс. Те се срещнаха с представители на двете катедри на факултет „Международна икономика и администрация“ – „Администрация, управление и политически науки“ и „Информатика и икономика“.


Още по темата

Варненският свободен университет ще представи своите програми на форум „Висшите учебни заведения във Варна – привлекателни възможности за кариерно развитие"

Форум „Висшите учебни заведения във Варна – привлекателни възможности за кариерно развитие" ще се проведе на 21 февруари от 12 до 16 часа в Центъра за кариерно ориентиране – Варна, с адрес: сп. Почивка, сградата на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев", ет. 1.
В рамките на форума Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще представи възможностите за обучение, както и стипендиантската програма „Аз ще уча и ще успея в България“.


Още по темата

Защо да изберете специалност „Архитектура“ във Варненския свободен университет?

Ако обичате да рисувате, да макетирате, да чертаете, да измисляте нови неща… Ако фантазията ви няма граници… Ако търсите престиж и успешна реализация специалност „Архитектура“ е тъкмо за вас! Защото въображението е в основата на пространственото мислене, добрата архитектурна практика осигурява престиж и уважение в обществото, архитектурните дейности в бизнеса са добре платени и осигуряват добър стандарт на живот. Архитектурата е компилация от техническа наука и изкуство за създаване на сгради и други строителни конструкции. Изкуството в архитектурата изисква креативност при планиране на околното пространство, от пейката в парка до небостъргачите. Техническата част включва множество проучвания и изчисления, необходими за изграждане на строителния обект. Неразривната връзка между въображението на твореца и практическите му умения правят архитектурните проекти произведения на изкуството.


Още по темата

Ученици от Професионалната техническа гимназия във Варна участваха в инициативата „Дни на отворените врати“ във Варненския свободен университет

Ученици от Професионалната техническа гимназия във Варна участваха в инициативата „Дни на отворените врати“ във Варненския свободен университет. Повече от 150 ученици от 11-ти и 12-ти клас на Професионалната техническа гимназия във Варна посетиха Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.


Още по темата

Варненският свободен университет – силен старт на образователния пазар 2017/2018

Интересът на младите хора да получат образованието си във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" е провокиран от обвързаността на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда у нас и в международен план.


Още по темата

Стартира кандидатстудентската кампания

Започна кампанията за прием на студенти във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. За учебната 2017/2018 година висшето училище предлага 20 акредитирани бакалавърски програми. Три от тях са нови в академичния профил на университета – „Дигитална икономика“, „Маркетинг, реклама и ПР“ и „Моден дизайн“. Те са съобразени с динамично променящата се среда и нагласите за професионално развитие на младите хора.


Още по темата

Дигитална икономика

Кое е общото между електронния бизнес, здравеопазването, социалните медии, сигурността на данните, туризма и инвестициите? Днес всички и всичко е свързано от един общ принцип - този на дигиталната икономика!


Още по темата

Съвместно обучение на специалност "Защита на националната сигурност"

Обучението се осъществява съвместно от ВСУ и УниБИТ и се провежда на територията на УниБИТ в гр. София.


Още по темата

Магистърската програма Митническо разузнаване и разследване

МП "Митническо разузнаване и разследване"

разкрита преди повече от 12 години и се реализира в партньорство с Академията на МВР. Целта на обучението е подготовка на висококвалифицирани кадри, които са способни да изготвят и да организират използването на рискови профили в разкриването на митнически нарушения и престъпления. Студентите изучават в детайли наказателното право, наказателния процес, криминалистиката и криминологията, както и особеностите на технологията на митническия контрол. Те изграждат умения и компетенции за работа в органите на МВР, Агенция "Митници" и правосъдната система за предотвратяване, разкриване и разследване на митнически нарушения и престъпления.


Още по темата

Магистърска програма Дигитален маркетинг и уеб дизайн

МП "Дигитален маркетинг и уеб дизайн"

На пръв поглед тези три термина нямат нищо общо по между си, онова, което ги свързва, обаче са няколко неща – това са три от магистърските програми на Варненския свободен университет, те съчетават новаторския подход в образованието с традиционните базови познания, и трите са сред най-успешно работещите магистърски програми на университета. Защо дигитален маркетинг? Магистърската програма „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ подготвя модерно мислещи и конкурентоспособни уеб разработчици в областта на онлайн маркетинга. Обучението дава фундаментални знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на уеб приложения, необходими за успешна самостоятелна или екипна творческа работа. Програмата е създадена през 2014 г. в резултат на контакти с фирми за онлайн маркетинг. „В голяма част от бакалавърските и магистърските програми, по които работим се включват хора от практиката“, споделя ръководителят на катедра „Информатика и икономика“ на Варненския свободен университет доц. д-р Галина Момчева. „Бих се разграничила от клишето "университетите са лоши, фирмите страхотни". Има и добри университети и не толкова страхотни фирми”, коментира тя и призовава фирмите да правят рейтинги на специалистите си и да дефинират кои са ключовите умения, които са им необходими при наемането на хора. От тази учебна година програмата „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ има и свой Business Strategy Director – това е председателят на фондация Webit и едно от разпознаваемите имена в технологичния свят на 4 континента – Пламен Русев. Масовото разпространение на технологиите дава възможност на всеки притежател да създава съдържание, професионалните уменията в областта на дигиталния маркетинг дават възможност това съдържание да стигне до правилните хора, в точния момент. Уменията в областта на уеб дизайна пък са онова, което дава добрата опаковка на съдържанието. Затова желаещите да се обучават в тази програма са толкова много. В програмата се изучават съвременните уеб технологии – HTML5/CSS3, JavaScript, PHP, mySQL, студентите усъвършенстват познанията си за цветовете и формите, използвани в уеб-среда, прототипират и разработват приложения за уеб, мобилни устройства и за смарт часовници, изучават опита на бизнеса във всички форми на дигиталния маркетинг. Работят по реални проекти, консултирани и обучавани от експерти по дигитален маркетинг. От света на технологиите към прагматичните норми на митническото разузнаване и разследване


Още по темата

Магистърската програма Опазване на културното наследство

МП "Опазване на културното наследство"

Културното наследство като признак на цивилизованост и елемент от националната сигурност Културното наследство е мощен ресурс не само за духовното ни оцеляване, но и за устойчиво развитие. Формирането на политика за опазване на културното наследство е сред признаците на цивилизованост. Обучението в магистърска програма “Опазване на културното наследство“ предлага специализация в областта на недвижимото културно наследство. То включва усвояване на традиционни и съвременни методи за опазване и възстановяване като консервация, реставрация, адаптация, реконструкция, модернизация, реновация, конверсия. В програмата участват и гост-преподаватели от Политехниката в Милано (POLIMI). Завършилите магистри придобиват квалификация в широк спектър от дейности, свързани с недвижимото културно наследство – експертизиране, проучване, проектиране, мониторинг, превенция и поддържане. Те могат да участват в екипи за проектни и научни изследвания за архитектурно и урбанистично опазване, при разработване и промяна на законодателството в регионалното и градско планиране и опазването на околната среда.


Още по темата

магистърската програма Психология и психопатология на
развитието

МП "Психология и психопатология на развитието"

Завършилите магистърската програма "Психология и психопатология на развитието" могат да се реализират професионално в образователни и възпитателни институции, центрове за превенция на зависимости, детски педагогически стаи, социални служби, кризисни центрове, центрове за социална интеграция и реинтеграция, неправителствени организации, работещи в сферата на значими социални проблеми, психодиагностични центрове.


Виж цялата новина

Магистърската програма Европейска администрация и мениджмънт

МП "Европейска администрация и мениджмънт"

Магистърската програма "Европейска администрация и мениджмънт" Ви предлага специализирано обучение в сферата на административната дейност и европейските стандарти в работата на администрацията.


Виж цялата новина


Магистърската програма Международна политика и сигурност

МП "Международна политика и сигурност"

Магистърската програма "Международна политика и сигурност" предлага знания за съвременните аспекти на международната политика и факторите, определящи насоките и събитията в международните отношения. Студентите придобиват практически умения в разработването на външнополитически документи и създаването на модели за решаването на международни проблеми, както и за анализ и вземане на управленски решения за обезпечаване на сигурността и неутрализиране на рисковите фактори, пораждащи критични ситуации, свързани политически, икономически събития и екологични катаклизми.


Виж цялата новина

Магистърската програма Компютърни игри и анимация

МП "Компютърни игри и анимация"

Магистърската програма "Компютърни игри и анимация" има за цел да подготви професионалисти в областта на софтуерните технологии с акцент върху изграждането на компютърни игри. Партньори на програмата са Zariba и Unity 3D. Обучението се провежда на английски език.


Виж цялата новина

снимка на студент във всу варна, защо избрах всу

Избрах ВСУ, защото преподавателите са едни от най-добрите.

Варненски свободен университет е един от първите частни университети в България. Намира се в най-красивия за мен град – Варна.


Виж цялата новина

прием всу за да постигнете мечтите си

Избрах ВСУ "Черноризец Храбър", за да постигна мечтите си!

""Самият университет успя да ме привлече с много възможности за развитие, които предлага, а аз съм от тези, които искат постоянно да се развиват. Университетът те предразполога да дадеш всички от себе си за да постигнеш знания и успехи в областта, която си избрал."


Виж цялата новина

Защо да изберете ВСУ за ваш университет

"Избрах този университет с желанието да съм част от него!"

"Избрах да продължа образованието си във ВСУ "Черноризец Храбър", не само заради мненията, които чух за отлично подбраните преподаватели и специалисти, повече от добрите акредитации и база, а и заради цялостните ми впечатления от него и атмосферата му."


Виж цялата новина
студентски практики,студентски стажове,стажове за студенти,проект студентски практики,студентски програми

Учебната година във ВСУ започва със студентски практики

Всяка година Варненският свободен университет създава нови възможности за студентски стажове и практики. Това прави нашите студенти едни от най-добрите специалисти, които придобиват практически умения още по време на следването си и се превръщат в предпочитани кандидати за свободните работни позиции. Тази година учебните занятия във ВСУ стартират с инициативата "Въвеждащи дни в професията". Така младите хора ще могат да се запознаят с практическото приложение на избраната от тях специалност още в самото начало на следването си.


Виж цялата новина
ВСУ намира се до Черно море,университет до морето

ВСУ "Черноризец Храбър" ме привлече с многото възможности

"Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" ме привлече с безброй многото възможности, които предлага и с мястото, на което се намира. Влюбена съм в морския полъх и в шума на вълните... Има нещо омагьосващо и в самия град Варна.


Виж цялата новина

акредитирани университети,университетите в българия,акредитация на университетите

ВСУ получи акредитация за максималния срок от 6 години

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър", получи институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.12 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката, която университетът получи, е една сред най-високите давани на висшите училища у нас.


Виж цялата новина