Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
Начало > Доктор > Кандидатстване
Редовна и задочна докторантура

Прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение се осъществява въз основа на конкурс, обявен от ВСУ. Конкурсът се обявява в държавен вестник, в ежедневник и в интернет страницата на университета. Конкурси по всички акредитирани научни специалности се провеждат през цялата година. Темите за докторантури се предлагат от Катедрените съвети, въз основа на приоритетите за научното развитие на ВСУ.


Кандидатите за обявен конкурс за докторанти трябва да подадат заявление до Ректора, към което да приложат:

 1. автобиография със снимка;
 2. нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" с приложението;
 3. удостоверение от МОН за легализирано висше образование, придобито в чужбина;
 4. списък на публикациите (ако има такива);
 5. документ за платена такса за кандидатстване.

Заявленията се подават в Университетски център за подготовка на докторанти, стая А 427.


Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността, за която кандидатстват и изпит по чужд език (английски, френски, немски, испански или италиански).


Изпитът по специалността е писмен и устен, с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко мн. добър 4,50 на писмения изпит (продължителността на провеждане е 4 часа). За успешно положили изпита се считат кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит най-малко мн. добър 5,00. До изпит по чужд език се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. За успешно положили изпитите по езиците се считат кандидатите, получили оценка най-малко добър 4,00.

Докторантура на самостоятелна подготовка

Лице, разработило основна част от дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", може да бъде записано в докторантура на самостоятелна подготовка въз основа на решение на катедрения съвет без полагане на конкурсни изпити. Кандидатът подава заявление до Ректора, към което прилага:

 1. проекто – дисертацията;
 2. автобиография със снимка;
 3. нотариално заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" с приложението;
 4. удостоверение от МОН за легализирано висше образование, придобито в чужбина;
 5. списък на публикациите (ако има такива);
 6. документ за платена такса за кандидатстване.

Ректорът в 14-дневен срок от подаване на заявлението се произнася по допускането на кандидата и изпраща материалите в компетентната катедра. Катедреният съвет избира на поредното си заседание двама вътрешни рецензенти. В едномесечен срок двамата вътрешни рецензенти докладват становище. Катедреният съвет прави предложение до факултетния съвет за записване на кандидата в докторантура на самостоятелна подготовка и утвърждаване на научен ръководител.


Документи за кандидатстване на самостоятелна подготовка се приемат през цялата година в Университетски център за подготовка на докторанти, стая А427.