Професионално направление "Право"

Право

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: юрист

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 10 семестъра
- задочна – 12 семестъра
Език на преподаване: български
Профил на специалността:

В учебния план на специалност „Право” са включени три блока дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Осигурено е както придобиването на задължителния минимум, съобразно Наредбата за единните държавни изисквания за обучение по специалността “Право” и придобиване на професионална квалификация “юрист”, така и надграждащи и профилиращи знания. Учебните програми на дисциплините, реализиращи учебния план при изучаването на теорията, законодателството и правоприлагането, са изградени на принципите на интердисциплинарния и сравнителноправния подход. Право за упражняване на юридическа професия се придобива след успешното полагане на държавните изпити, преминаване на предвидения в Закона за съдебната власт задължителен стаж и успешно положен изпит в Министерството на правосъдието за придобиване на юридическа правоспособност.

Акценти в обучението:

Основните лекционни курсове обхващат дисциплини в областта на гражданскоправните, публичноправните и наказателноправните науки.

Извънаудиторна заетост:

Студентите от специалност „Право” могат да посещават Правната клиника, която всяка седмица има приемен ден за работа с реални клиенти.

В зависимост от своите интереси студентите имат възможност да участват допълнително в създадените Кръжок по гражданско и търговско право и Кръжок по наказателно право. Практическата насоченост на тези извънаудиторни форми за работа със студентите, решаването на казуси, позволяват на нашите възпитаници да демонстрират натрупаните знания, като се включват в Националните състезания по решаване на казуси, които се провеждат в различни висши учебни заведения всяка година.

Ежегодно се провеждат множество семинари, научни конференции (традиционните Студентска научна сесия и Лятна научна сесия на Юридическия факултет), студентски кръгли маси с участието на студенти, което се удостоверява със сертификат. Резултатите от тези форуми се публикуват в сборници с научни трудове.

Всички студенти от специалност „Право“, в рамките на своето обучение, могат да се включат в студентска мобилност по програма „Еразъм“ и да се обучават за определен срок в различни европейски университети и институции, с които ВСУ си партнира.

Практики и стажове:

В съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, от втори до пети курс, под ръководството на преподавател, студентите провеждат учебна практика не по-малко от 40 часа годишно по определени от Юридическия факултет дисциплини.

Условия за прием:

  • Кандидатите се приемат с оценките от държавния зрелостен изпит по Български език и литература и Средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на оценките от държавния зрелостен изпит по Български език и литература, умножен по 3 и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • За прием във ВСУ се зачитат и оценките от държавен изпит по Български език и литература от висшето образование.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

  • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
  • Курсове за допълнително обучение в различни области на правото.
  • Придобиване на образователна и научна степен “доктор” в докторските програми „Конституционно право”, „Гражданско и семейно право”, „Криминология”, „Криминалистика”, „Международно право и международни отношения”, „Административно право и административен процес”, „Наказателно право”, „Теория на държавата и правото. Политически и правни учения“ и други акредитирани докторски програми във ВСУ.

Възможности за кариерно развитие:

По специалността “Право” се обучават юристи, които могат да работят във всички области на правото – в съдебната система (съд, прокуратура, следствие), адвокатурата, нотариата, съдебно- изпълнителните служби, в публичната администрация и органите на местно самоуправление, в търговски организации, служби за международно сътрудничество, неправителствени организации и др.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Право"

dilyana.vladimirova@vfu.bg

052/ 359 562

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план