Професионално направление "Икономика"

Международен бизнес на английски език

Начало >Бакалавър и магистър след срено образование >Международен бизнес на английски език

Съвместно обучение с университета BI Norwegian Business School

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра

Език на преподаване: английски

Поредно високо признание за преподавателите и студентите от катедра „Икономика” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

През първите 3 години (6 семестъра) студентите се обучават на английски език във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. В края на шести семестър кандидатстват за обучение в BINorwegianBusinessSchool, като за това е необходимо да са положили успешно всички изпити, да имат среден успех от следването до момента най-малко много добър (4,50) и езикова компетентност по английски език на ниво B2 или по-високо, доказано със сертификат на ВСУ или с друг, между-народно признат сертификат. Класираните студенти продължават обучението си в BINorwegianBusinessSchool в рамките на 1 година (2 семестъра) и при успешното му завършване получават две дипломи – от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и от BINorwegianBusinessSchool.

Некласираните (или нежелаещите да се обучават през четвъртата година в Норвегия) за съвместната програма студенти продължават обучението си само във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Профил на специалността:

Обучението в специалност „Международен бизнес“ развива знания и умения в едно основно направление на науката, образованието и бизнес практиката – международната икономика. В отличните условия, предлагани от ВСУ „Черноризец Храбър” за обучение, студентите придобиват актуални и полезни знания и умения в сферата на световната икономика, международния бизнес, международните финанси, международния маркетинг, международните икономически центрове, финансови пазари и др. Обучението е най-тясно свързано с от интересите и перспективите на икономиката и е ориентирано към активно участие в международните икономически отношения.

Акценти в обучението:

Специалността е предназначена за подготовка и обучение на студенти с професионални интереси в областта на управлението на бизнеса и маркетинга на съвременната стопанска организация в условията на международната бизнес среда, функционирането на международните икономически и финансови пазари, формите на международни разплащания, финанси, банкова дейност и др. Учебното съдържание е изградено върху водещата световна и европейска теория и практика и включва: теория и практика на международния бизнес и на международните валутно-финансови отношения, международния мениджмънт, интернет бизнес и маркетинг, фондови борси и икономически центрове. Отделя се внимание и на риск-мениджмънта, инвестиционните проекти и международния финансов и банков мениджмънт. За целта учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на фирменото управление, международния бизнес, международния маркетинг, формите на съвместна фирмена дейност, съобразени с особеностите и изискванията на съвременната дигитална икономика и принадлежността на страната ни към ЕС.

Извънаудиторна заетост:

Включва разработване на проекти за реални организации, сформиране на екип от студенти за създаване и развитие на фирми, които подготвят и реализират бизнес проекти в процеса на обучението си. Доказалите се и защитили пред експертна комисия бизнес идеи и проекти могат да кандидатстват за финансиране и стартиране на реален бизнес.

Студентите могат да участват в ежегодните конференции на младите изследователи, в летните школи и стажове на факултет „Международна икономика и администрация”, в кръгли маси, майсторски класове и лекции на водещи световни учени, организирани в университета.

Практики и стажове:

ВСУ „Черноризец Храбър“ подпомага студентите си в създаването на собствен бизнес. Те могат да участват в мобилност по програма „Еразъм+”, което разкрива пред тях възможности за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда.

Условия за прием:

 • Конкурсен изпит - Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или по Чужд език, или Общообразователен тест, или участват в онлайн конкурсa на ВСУ “Черноризец Храбър” – Есе. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
  Мотивационно писмо относно избора на специалност и участието в съвместната програма на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и BI Norwegian Business School.
 • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Чужд език от дипломата за завършено средно образование.
 • Бонификации: Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или IT профил получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия: За прием в тази специалност се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразо-вателен тест, Икономика или Икономически тест.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите бакалавърската степен могат да продължат обучението си в магистърска степен на по-близка специалност в рамките на една учебна година, редовно или задочно, или в други магистърски програми от професионално направление „Икономика”, в три или четири семестъра.

При по-широки интереси завършилите бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърска степен и по други професионални направления съгласно действащите условия и изисквания.

Възможности за кариерно развитие:

Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, неправителствените организации и научните институции. Завършилите тази бакалавърска специал-ност притежават необходимата подготовка за приложение на придобитите знания в различни сфери на бизнеса:

 • да работят като ръководители и специалисти в производствени и търговски организации с международна дейност, в държавната администрация и международни организации;
 • да осъществяват богата дейност в сферата на маркетинга на различни институции и предприятия благодарение на широкия профил на получаваните знания и умения;
 • да могат успешно да организират и провеждат международни инициативи и прояви;
 • да развиват иновативен бизнес и маркетинг;
 • да използват съвременни технологии за целите на международния бизнес и маркетинг;
 • да вземат нестандартни решения в сферата на международната конкуренция;
 • да прилагат иновативни, предприемачески и финансови умения в сферата на бизнеса и икономиката цяло;
 • да работят във финансовия и банков сектор, застраховането и пенсионните фондове;

Студентите се подпомагат от университета още по време на обучението си да създават собствен бизнес.


Завършилите специалност „Международен бизнес“ напълно покриват изискванията за кариер-но развитие в съответствие с длъжностните характеристики на най-актуалните и трайно търсени специалисти в различните направления на бизнеса и администрацията:

 • производствени предприятия;
 • търговски организации;
 • различни държавни ведомства и организации;
 • местната администрация;
 • международни организации;
 • финансови институции – банки, застрахователни институции, инвестиционни фондове, пенсионни фондове и др.;
 • научноизследователски институции;
 • европейските институции в рамките на ЕС;
 • международни фирми на територията на Република България и извън нея;
 • задгранични мисии, посолства и др. структури.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Икономика"

econ@vfu.bg

052 359 577

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Специалности от същото професионално направление:

Международни икономически отношения
Финанси и счетоводство
Международен бизнес на английски език


Кандидатствайте online!

БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ