Професионално направление "Икономика"

Международни икономически отношения

Начало >Бакалавър и магистър след срено образование >Международни икономически отношения
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Форма и продължителност на обучението:
– задочна – 8 семестъра
– дистанционна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Поредно високо признание за преподавателите и студентите от катедра „Икономика” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

Профил на специалността:

Обучението по специалност „Международни икономически отношения”, се осъществява във факултет „Социални, стопански и компютърни науки“. Специалност “Международни икономически отношения” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на международната икономика, търговия, бизнес, финанси и маркетинг в съответствие с международните, европейски и национални особености на бизнес средата. Целта на обучението по специалността е да се подготвят кадри и специалисти за работа в глобална среда с качества, умения и компетентности, прилагани на национално и международно икономическо и бизнес ниво.

За постигане на посочената цел обучението в специалност „Международни икономически отношения“ се гради върху следните базови научни направления: икономика, финанси, маркетинг, счетоводство, мениджмънт на корпорациите. На тази база задачите на обучението са:

 • През първите две години студентите да придобият широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка, в областта на професионално направление „Икономика”;
 • Върху тази основа от знания да се продължи в следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който, чрез индивидуален избор на набор от специализиращи дисциплини, да се придобият знания и умения, конкретизиращи специфични особености на международните икономически отношения;
 • Да се създаде възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на управлението, информационните технологии, правото, психологията, сигурността на бизнес и др. чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието;
 • Да се осигури международна сравнимост на придобитите знания и умения, чрез образователна мобилност, включително в чужбина.
 • Придобитите знания и умения на обучаемите да помогнат за професионалната им реализация в международни компании, банки, организации, ведомства, финансови институции, и др., да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда в национален и международен план, да бъдат адаптирани към променящата се национална и международна бизнес среда, да бъдат способни да заемат ръководни длъжности в бизнеса на местно и международно ниво, финансовия и банков сектор; способни да работят в българските и международни компании, организации и институции в сферата на международните икономически отношения. да бъдат готови да преминат към следваща стъпка в образованието си, а именно ОКС „магистър“, обучения през целия живот и да обогатяват професионалното си СV и студентско портфолио.
 • Приоритетна грижа на специалността е реализацията на студентите – мнозинството от завършилите работят по специалността на ръководни постове у нас и в чужбина.

  Студентите, завършили тази специалност са предпочитани от националните и международни компании, банки, институции, ведомства и други организации поради езиковата им грамотност, придобити икономически знания на национално и международна ниво, компютърни умения, способности за делово общуване и др.

  Търсени кадри са от организациите с международна ориентация на бизнеса, от филиали на международни компании, опериращи на територията на Р. България, от национални и европейски институции, национални и международни финансови и банкови институции и др.

  Акценти в обучението:

  В резултат на обучението студентите придобиват:

  Конкретни знания отнасящи се до: познаване, разбиране на международната икономика, международния бизнес и финанси, международното фирмено сътрудничество и търговия, международния маркетинг и особеностите на факторите на международната бизнес среда, влияещи върху дейността на фирмите, банките и др. институции и организации, международните финансови центрове, пазари и фондови борси, влияещи върху глобалния бизнес, търговия, финанси и междуинституционални икономически отношения, управлението на фирмения бизнес на международно ниво, международния финансов мениджмънт, интеграцията и интернационализацията на бизнеса, валутно-финансовите операции и разплащания, изграждането и утвърждаването на добра търговска марка, влиянието на международните организации и институции върху бизнеса и икономиката, и др.

  Придобитите у студентите практически умения са ориентирани към: идентифициране на проблемите в националните и международни компании, финансови институции, банки, капиталови пазари и фондови борси и др.; анализи на международната бизнес и маркетингова среда, анализ и оценка на интернационализацията и глобализацията на дейността на дадена компания или финансова институция, оценяване на съвременните процеси и тенденции в глобализиращия се свят на ниво финанси, банкова дейност, международни финансови центрове и борси, международни корпорации и международен бизнес, международен маркетинг и др. оценяване влиянието на глобалните процеси, финансови кризи, дигитализация на бизнеса, интернационализация на бизнеса, влиянието на дейностите на международните организации и финансови центрове върху икономиките и в частност компаниите и банките и др.; умения за работа в дигитална среда и оценка на дигиталния маркетинг на организациите и електронното банкиране и др.

  В съответствие с европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на студентите в специалност “Международни икономически отношения” стимулира образуването на преносими компетентности за: работа в екип; избор на подход и техники на мотивиране на други участници за ефективна работа в различни бизнес организации; избор на подходяща техника за комуникация със специалисти и неспециалисти при обмяна на информация, идеи, проблеми и решения при разработването и реализирането на различни политики и проекти; работа със специализиран и универсален софтуер (умения за ползване на Word, Excel, Powerpoint и други софтуерни програми (например, формиране на бази от данни) и Internet; анализ, диагностика и формулиране на подходящи бизнес решения, свързани с текущото и стратегическото поведение на различни бизнес организации; формулиране и декомпозиране на цели, делегиране, планиране и контрол върху изпълнението на поставените цели; адаптиране на съвременни управленски инструменти от различни теоретични области на управлението към потребностите на конкретни бизнес организации, както и адекватно оценяване на предимствата, недостатъците и рисковете при тяхното приложение.

  Лични компетентности: отговорност, самостоятелност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, устойчивост на стрес, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната пригодност.

  Компетентности за учене: студентите последователно да оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

  Професионални компетентности: разрешаване на специфични проблемни ситуации; способност за предлагане на иновативни и нестандартни решения на текущи казуси; умения за анализ и оценка на външната и вътрешна международна бизнес и икономическа среда и умение за оценка на важността на различните фактори в сложна среда; умения за планиране, организиране и провеждане на изследвания в сферата на международните икономически отношения и бизнес с практическо значение; Умения за водене на делова комуникация с международни партньори.

  Структурата и съдържанието на учебния план позволява, в рамките на бакалавърското обучение по специалността, едновременното придобиване на втора специалност.

  Извънаудиторна заетост:

  В процеса на обучението на специалност „Международни икономически отношения” се акцентира на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално и екипно разработване на презентации и курсови проекти, анализ на практически казуси, решаване на тестове и други форми на обучение, текущ контрол и извънаудиторна заетост на студентите. Студентите се стимулират да разработват научни доклади, да участват в конкурси и студентски олимпиади и конференции в университета, страната и чужбина, в съвместни публикации със своите преподаватели, в научноизследователски проекти и др.

  Студентите могат да участват в ежегодните конференции на младите изследователи, в летните школи и стажове на факултет „Социални, стопански и компютърни науки”, в кръгли маси, майсторски класове и лекции на водещи световни учени, организирани в университета.

  Практики и стажове:

  Сътрудничеството на катедрата с представители на бизнеса за възможности за практика в страната.

  Студентите могат да участват в мобилност по програма „Еразъм+”, което разкрива пред тях възможности за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда.

  Условия за прием:

  • Конкурсен изпит: Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или тест по чужд език.
   За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., ДЗИ по професията, свързан с областта на знание на специалността, резултатите от международни сертификати за езикови умения, резултатите от състезания и конкурси на ВСУ, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков, информационен или бизнес профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За прием в тази специалност се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразователен тест, Икономика или Икономически тест.

  Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

  Всички магистърски програми на ВСУ “Черноризец Храбър” и приоритетно тези към катедра “Икономика” - „Счетоводство и финансови отчети”, „Финансов одит“, „Данъчен и митнически контрол“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, „Международни финанси“, „Кръгова икономика“, „Предприемачество“. Обучението в магистърските програми към катедра “Икономика” е 2 семестъра.

  Възможности за кариерно развитие:

  Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в: магистърски програми от Професионално направление „Икономика” с продължителност на обучението 2 семестъра; ОНС „доктор” (след придобиване на ОКС „магистър”), както и в разнообразни форми на обучение през целия живот (LLL курсове, следдипломни квалификации и др.).

  Успешно завършилите тази специалност могат да се реализират в структурните звена на национални и международни компании и организации от частния и публичния сектор, ведомства, министерства, банкови и финансови организации и институции, фондови борси, научни учреждения, в сферите на финансите, маркетинга, банковото дело, фондовия пазар, застрахователното дело, международни институции в сферата на международните икономически отношения, транспортни, спедиторски и търговски компании, задгранични мисии, посолства и други международни организации и др. В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите, завършилите специалността „Международни икономически отношения“ могат да работят като: експерти или ръководители на сектори, консултанти и сътрудници в различни звена на международни компании и банки; фирмени мениджъри; управители или административни ръководители на търговски дружества; анализатори; функционални специалисти в отделните йерархични звена на международна и национална компания, банка, франчайзинг компания, и др, съветници на висшето ръководство в отраслите на стопанските организации, специалисти по маркетинг, продажби, реклама, външна търговия, финанси, борсова търговия, дистрибуция и спедиция, тръжни процедури, аукционна търговия, различни видове външнотърговски сделки, и др. Завършилите специалността могат да изпълняват и длъжности като: агент-продажби, анализатор- банка, анализатор, ефективност на търговската дейност, анализатор, проучване на пазари, аукционер, провеждане на търгове, банков служител, бизнес консултант, консултант по недвижими имоти, брокер на ценни книжа, на финанси и търговски брокер, главен директор на различни организации и ведомства, главен икономист, главен финансов директор/инспектор, дилър във финансова институция, директор дирекция в различни организации и ведомства, директор териториално поделение, директор финансов център, банка/финансова/платежна институция, дистрибутор, експерт лизинг, експерт, банка/финансова/платежна институция, експерт- външна търговия, експерт- застраховане, експерт-икономическа информация, експерт-логистика, експерт-маркетинг, експерт- продажби, експерт- международно сътрудничество, експерт-обществени поръчки, експерт-политика на цените, експерт-реклама, експерт-стопанска дейност, експерт-търговия, експерт-финансови и стопански анализи, експерт-финансово планиране. Други длъжности, на които могат да се реализират дипломираните студенти са: икономист-банково дело, икономист-външна търговия, икономист-търговия, икономист-финанси, икономически съветник, икономически анализатор, инвестиционен консултант, касиер, комисионер-стоки, консултант (промотьор)-продажби, кредитен специалист, банка/финансова/платежна институция, маркетинг мениджър/директор маркетинг, мениджър екип, мениджър на търговската марка/бранд мениджър, мениджър покупки/продажби, мениджър проучване на пазари, мениджър, банка/финансова/платежна институция, мениджър, реклама, митнически сътрудник и др.

  Често задавани въпроси:

  Какви са семестриалните такси?

  Кога мога да кандидатствам?

  С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

  Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

  Как да кандидатствам?

  Имате въпрос?

  Контакти:

  Професионално направление "Икономика"

  Ръководител катедра:
  проф. д-р Емил Панушев
  Тел.: 052/359-577
  e-mail:  econ@vfu.bg
  emil.panusheff@vfu.bg
  fb.com/economics.vfu.bg
  Академичен наставник на специалност “МИО”:
  ас. д-р Севги Осман
   e-mail:  sevgi.osman@vfu.bg
  Секретар на катедра:  Севдалина Спасова
  Тел.:  052/359-577;
  0899 818 457
   e-mail:  sevdalina.spasova@vfu.bg

  Административен секретар на факултет МИА:
  инж. Павлета Кръстева
  Тел.:  052/359-564;
  0878 417 494
   email:  pavleta.krasteva@vfu.bg


  Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

  Учебен план

  Специалности от същото професионално направление:

  Международни икономически отношения
  Финанси и счетоводство
  Международен бизнес на английски език