Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2019-2020

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Бизнес администрация и мениджмънт

Кандидатстудентският прием след средно образование за учебната 2019/2020 година ще се осъществява по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини на специалностите в професионалното направление. След базовото обучение студентите ще имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

Обучението в специалност „Бизнес администрация и мениджмънт” се гради върху следните базови научни направления: управление, икономика, информационни технологии и чужди езици.

Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка вобластта на управлението, в т.ч. управлениетона бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на организациите според избрания профил за специализация в специалността.

 

с профили:

  • Международен бизнесмениджмънт
  • Мениджмънт на туризма
  • Мениджмънт на спорта (само в дистанционна форма на обучение)

 

Образователно-квалификационна степен:бакалавър

 

Професионална квалификация: бизнес мениджър

 

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра

– задочна – 9 семестъра

– дистанционна – 8 семестъра

 

Език на преподаване: български, английски (само за профил Международен бизнес мениджмънт)