Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Бизнес администрация и мениджмънт

Бизнес администрация и мениджмънт

Обучението в специалностт „Бизнес администрация и мениджмънт” се гради върху следните базови научни направления:управление, икономика, информационни технологии.

Обучението се провежда на две нива.

През първите две години студентите придобиват широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка, вобластта на Професионално направление „Администрация и управление”.

Върху тази база от знания се преминава към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който, чрез индивидуален избор на набор от специализиращидисциплини, се придобиват знания и умения, конкретизиращи специфични особености на управлението на бизнес организациите.

Създадена е възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на икономиката, информационните технологии, психологията, правото, сигурността и др. чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието.

Структурата и съдържанието на учебния план позволява, в рамките на бакалавърското обучение по специалността, едновременното придобиване на втора специалност.

 

Образователно-квалификационна степен:бакалавър

 

Професионална квалификация: бизнес мениджър

 

Форма и продължителност на обучението:

–  редовна – 8 семестъра

– задочна – 8 семестъра

– -дистанционна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

 

Специалности от същото професионално направление:

Бизнес администрация и мениджмънтПублична администрация и мениджмънт