Професионално направление "Администрация и управление"

Публична администрация и мениджмънт

Начало >Бакалавър и магистър след срено образование >Публична администрация и мениджмънт

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър в публичния сектор

Форма и продължителност на обучението:
– задочна – 8 семестъра
– дистанционна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Обучението в специалностт „Публична администрация и мениджмънт” се гради върху следните базови научни направления: управление, икономика, политология, право, дигитални технологии. Обучението се провежда на две нива.

През първите две години студентите придобиват широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка, вобластта на Професионално направление „Администрация и управление”.

Върху тази база от знания се преминава към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който, чрез индивидуален избор на набор от специализиращидисциплини, се придобиват знания и умения, конкретизиращи специфични особености на управлението на организациите от публичния сектор.

Създадена е възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на икономиката, информационните технологии, психологията, правото, сигурността и др. чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието.

Структурата и съдържанието на учебния план позволява, в рамките на бакалавърското обучение по специалността, едновременното придобиване на втора специалност.Профил на специалността:

Обучението в бакалавърска програма „Публична администрация мениджмънт“ има за цел да подготви висококвалифицирани държавни служители, специалисти и експерти по публична администрация и мениджмънт, които да работят компетентно и лоялно на отговорни позиции в администрацията в условията на променяща се обществено-политическа и икономическа среда в Европейския съюз и света.

Обучението в специалност „Публична администрация и мениджмънт” се гради върху следните базови научни направления: управление, икономика, политология, право, дигитални технологии. Обучението се провежда на две нива.

През първите две години студентите придобиват широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка, вобластта на Професионално направление „Администрация и управление”.

Върху тази база от знания се преминава към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който, чрез индивидуален избор на набор от специализиращидисциплини, се придобиват знания и умения, конкретизиращи специфични особености на управлението на организациите от публичния сектор.

Създадена е възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на икономиката, информационните технологии, психологията, правото, сигурността и др. чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието.

<Структурата и съдържанието на учебния план позволява, в рамките на бакалавърското обучение по специалността, едновременното придобиване на втора специалност.

Акценти в обучението:

В резултат на обучението студентите придобиват:
Конкретни знания, отнасящи се до: българската и европейска институционална, административна и правна система; ролята и мястото на администрацията в публичния сектор, както и взаимодействието й с гражданското общество и бизнеса; принципите, предизвикателствата и формите за успешна реализация на поставените цели в областта на държавното управление и местното самоуправление; тълкуването и прилагането на европейските и български нормативни документи, касаещи управлението, политиките и практиките в публичния сектор; стратегическото и тактическото управление в публичната сфера, както и по-разпространените подходи, методи и технологии за неговото практическо осъществяване в различните сектори на държавното управление, местното самоуправление и гражданското общество; механизмите за подбор, атестация, кадрово развитие и мотивация на служителите администрацията;основните държавноправни и политически структури на Европейския съюз, европейските принципи и добрите практики в административната дейност; предизвикателствата и отговорностите пред българската администрация в съответствие с европейските критерии и изисквания и очакванията на българското общество за компетентна и икономична администрация.

Придобитите у студентите практическиумения са ориентирани към:идентифициране на проблемите в областта на политиките и практиките в държавното управление и местното самоуправление и йерархичното им степенуване по важност по веригата „цели-приоритети-дейности-задачи”; умело използване на механизмите на публичния конкурс и публичния избор, както и на тези, за повишаване качеството на публичните услуги за физическите и юридическите лица; анализиране и диагностициране на степента на съответствие между правомощията на държавните органи и дейността на администрацията; формиране на професионална позиция и определяне инструментите за създаване и реализиране на публични стратегии на различните управленски равнища; компетентно оценяване на съвременните процеси и тенденции в глобализиращия се свят с оглед на тяхната предсказуемост; провеждане на функционално-структурни и целеви анализи за оптимизиране функциите и структурата на администрацията и повишаване качеството на подготовката на публични решения; използване на съвременните технологии за разработване и изпълнение на публични проекти и програми и целеви комплексни мероприятия по актуални публични проблеми; адекватни умения за комуникации в европейското административно пространство; умения за работа в Интернет-среда; целесъобразно използване на дигитални технологии в администрацията.

В съответствие с европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на студентите в специалност “Публична администрация и мениджмънт” стимулира развиването на преносими компетентности за:работа в екип; избор на подход и техника на мотивиране на други участници за ефективна работа ворганизации от публичния сектор;избор на подходяща техника за комуникация със специалисти и неспециалисти при обмяна на информация, идеи, проблеми и решения при разработването и реализирането на различни политики и проекти; работа със специализиран и универсален софтуер (умения за ползване на Word, Excel, Power Point и други софтуерни програми (например, формиране на бази от данни) и Internet; анализ, диагностика и формулиране на подходящи решения,свързани с текущото и стратегическото поведение на организации от публичния сектор; формулиране и декомпозиране на цели, делегиране, планиране и контрол върху изпълнението на поставените цели; адаптиране на съвременни управленски инструменти от различни теоретични области на управлението към потребностите на конкретни организации от публичния сектор, както и адекватно оценяване на предимствата, недостатъците и рисковете при тяхното приложение.

Лични компетентности: отговорност, самостоятелност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, устойчивост на стрес, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната пригодност.

Компетентности за учене: Последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

Професионални компетентности: набиране, обработка и интерпретиране на данни, които са от значение за спецификата и технологията на работа в национална и международна публична среда;генериране и оценка на иновативни идеи, планиране, организиране, провеждане и анализиране на конкретни задачи, дейности и процеси; провеждане на ситуационни и стратегически анализи и планове за управление на публичния сектор в международна и национална среда, както и за разработване на свързаните с тях публични политики; работа в екип, конструктивно водене на преговори и разрешаване на конфликти, поддържане и развиване на личната трудова ефективност.

В процеса на обучението на специалност „Публична администрация и мениджмънт” се акцентира предимно на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на презентации и курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол.

Извънаудиторна заетост:

Участие в учебни практики, летни учебни школи, практически и езикови стажове, студентски конференции, майсторски класове, организирани от Академия „Знание и иновации” във ВСУ „Черноризец Храбър” и др. Студентите имат възможност да се включат в изследователски проекти, осъществявани в катедра „Администрация, управление и политически науки“ и ВСУ „Черноризец Храбър“.

Практики и стажове:

Студентите имат възможност да провеждат учебни практики в рамките на извънаудиторната заетост по преподаваните профилиращи дисциплини.

Могат да участват и в мобилност по програма “Еразъм+”, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда. Имат възможност да се включат в допълнителни стажове и практики, ежегодно организирани.

Условия за прием:

  • Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или Общообразователен тест.
  • За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени след 2008 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
  • Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или IT профил получават 1 единица бонификация.
  • За прием във ВСУ се признават оценки от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразователен тест, Икономика или Икономически тест.
  • Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба № 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в: магистърски програми от Професионално направление „Администрация и управление” с продължителност на обучението 2 семестъра; магистърски програми от други професионални направления (по нерегулирани специалности) с продължителност на обучението 3 или 4 семестъра; ОНС „доктор” (след придобиване на ОКС „магистър”), както и в разнообразни форми на обучение през целия живот (LLL курсове, следдипломни квалификации и др.).

Възможности за кариерно развитие:

Успешно завършилите специалността могат да се реализират като ръководители, служители и експерти в: централната, деконцентрираната и децентрализираната администрация; бюджетни организации за публични услуги – образование, здравеопазване, социални грижи, опазване на обществения ред; недържавни публични органи (НПО) – сдружения, фондации и други организации за реализация на публични цели;администрацията на стопански предприятия, които са публична държавна или публична общинска собственост и обслужват публичния сектор и др.

В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: директори на дирекции; началник отдели; офис мениджъри; анализатори по управление и организация; административни и изпълнителни секретари; специалисти по администриране на политики; специалисти по управление на персонала и кариерно развитие; административни и приложни специалисти и др.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Администрация и управление"

ivanka.bankova@vfu.bg

052/359-538

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Бизнес администрация и мениджмънт
Публична администрация и мениджмънт


Кандидатствайте online!

БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ