Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореография - Български народни танци

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Хореография - Български народни танци

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Хореограф

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра – задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Целта на обучението в специалност е да се подготвят квалифицирани специалисти с широк обхват от изпълнителски, творчески и методически компетенции в областта на танцовото изкуство на фолклорна основа.

Специалността е съобразена с образователните стандарти в световен мащаб, както и със съвременните тенденции в областта на танцовото изкуство, съгласувана е с детайлна област с код 0215 "Музика и сценични изкуства" на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) и изискванията за присъждане на професионална квалификация с код 2653 "Танцьор и Хореограф" на Международната стандартна класификация на професиите (ISCO-08) и на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) с код 2653.1 "Хореограф". Синхронизирането на програмата със световните стандарти осигурява международна сравнимост на придобитите компетентности и образователна и професионална мобилност на студентите.

Обучението се провежда на две нива:

 • първо ниво – придобиване на широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка в областта на професионално направление „Музикално и танцово изкуство” през първите две години;
 • второ ниво – на база на натрупани знания от предходния етап на обучение, чрез индивидуален избор на набор от специализиращи дисциплини, се придобиват знания и умения, конкретизиращи специфични изпълнителски и творчески особености на танцовото изкуство през третата и четвърта година на обучение.

 • В курса на обучение се изпълняват следните задачи:

 • обвързване на обучението с реалните потребности на културни, творчески и образователни институции чрез включване в учебния план на практики, провеждани в реална работна среда, както и на теми за курсови задачи, курсови проекти от областта на танцовото изкуство;
 • засилване на връзката образование–наука–културни институти и организации чрез включване в учебния процес на утвърдени експерти от практиката и работа по съвместни образователни, приложни и научноприложни задачи и проекти;
 • създаване на възможност за придобиване на допълнителни знания в областта на информационните технологии, педагогиката и психологията, философията чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието;
 • осигуряване на национална и международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения с оглед образователна мобилност, включително и в чужбина;
 • създаване на възможности за продължаване на обучението в по-висока образователна степен или да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот;
 • мотивиране на студентите за участие в приложни и научноприложни задачи, разработване на научни доклади, участие във фестивали, конкурси и конференции, организирани и провеждани както в университета, така и в страната и в чужбина.
 • В процеса на обучението по специалност „Хореография – Български народни танци” се поставя акцент върху:

 • фундаментална теоретична постановка, умело съчетана с атрактивно поднасяне на лекционния материал;
 • прилагане на разнообразни активни методи на обучение – творческо реализиране на практически задачи индивидуално и в екип, упражнения, индивидуално или екипно разработване на творчески проекти в създадената образователно-творческа структура на ВСУ „Черноризец Храбър” – Академичен танцов театър и др.
 • практическо обучение чрез разработване на курсови задачи и курсови проекти, както и участие в практики, които оформят три основни акцента в изграждането на профила на хореографа: изпълнителски, творчески и методически.

 • Акценти в обучението:

  В резултат на обучението студентите придобиват:

  В резултат на обучението студентите придобиват:

  Конкретни знания, отнасящи се до: осъществяване и развитие на творческия процес при създаване/композиране на танцови форми; специфика при обработката на фолклорния танц и народната музика; изграждане репертоарната политика на творческа организация; фолклорното танцово изкуство в сферата на средното образование; фолклорната експедиция, като основен метод за събиране на емпиричен материал за творчество.

  Придобитите от студентите практически умения са ориентирани към: реализиране на творчески проекти на основата на българския танцов фолклор /създаване на собствени авторски произведения в различни форми на танца/; изграждане на импровизационни танцови умения; овладяване на артистични техники.

  В съответствие с европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на студентите в специалност „Хореография – Български народни танци” стимулира развиването на преносими компетентности за: самостоятелна професионална работа и работа в екип; адаптиране на съвременните тенденции в развитието на танцовото изкуство към сценичното претворяване на фолклорния танц; планиране и контрол върху изпълнението на поставените творчески и методически цели.

  Лични компетентности: логическо и творческо мислене, коректност, отговорност, самостоятелност, инициативност, адаптивност, комуникативност, мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалните компетенции.

  Компетентности за учене: оценяване на собствената квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация.

  Професионални компетентности: събиране и класифициране на информация, свързана с танцовото изкуство и останалите видове изкуства с цел решаване на конкретни творчески задачи; способност за предлагане на иновативни и нестандартни решения в творчески проекти; умения за планиране, организиране и провеждане на изследователска, творческа постановъчна, както и образователна дейност.

  Условия за прием:

  • Кандидатстудентски изпит: Кандидатите полагат конкурсен изпит – практически:
   кандидатите полагат практически конкурсен изпит по български танци – представяне на две танцови комбинации от различни етнографски области.
   За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити по български език и литература, история на България, биология, география, чужд език и философски цикъл, както и оценка от ДЗИ по специалността на завършилите гимназии със засилено изучаване на хореография, положени след 2008 г.
  • Балообразуване:
   Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка от общия успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации:
   Завършилите хореографски училища и гимназии със засилено изучаване на хореография получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За кандидатстудентски изпит се признават резултати от олимпиади и състезания и конкурси на ВСУ. За прием във ВСУ се зачитат и оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалност „Хореография“.

   Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба №1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

  Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

  • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
  • Придобиване на образователна и научна степен “доктор”

  Възможности за кариерно развитие:

  Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в: магистърски програми от професионалното направление „Хореографска режисура и арт мениджмънт” с минимална продължителност на обучението 2 семестъра и „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство” с минимална продължителност на обучението 2 семестъра, ОНС „доктор” (след придобиване на ОКС „магистър”) в докторска програма „Хореография”, както и в разнообразни форми на обучение през целия живот (LLL курсове, следдипломни квалификации и други). Успешно завършилите специалност „Хореография - Български народни танци” могат да се реализират в държавния и частния сектор - културни и образователни организации и институции, държавна и местна администрация и т.н. В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: танцов художествен ръководител, хореограф, специалист танцово изкуство, фолклорист, балетен репетитор, балетмайстор, аниматор.

  Често задавани въпроси:

  Какви са семестриалните такси?

  Кога мога да кандидатствам?

  С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

  Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

  Как да кандидатствам?

  Имате въпрос?

  Контакти:

  Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

  mti@vfu.bg

  052/359-642

  Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

  Учебен план

  Специалности от същото професионално направление:

  Хореография - Български народни танци
  Хореография - Съвременен танцов театър