Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореография - Съвременен танцов театър

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Хореография - Съвременен танцов театър

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Хореограф

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра – задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Целта на обучението в специалност „Хореография -Съвременен танцов театър” е да се подготвят квалифицирани специалисти с широк обхват от изпълнителски, творчески и методически компетенции в областта на танцовото изкуство. Специалността е съобразена с образователните стандарти в световен мащаб, както и със съвременните тенденции в областта на танцовото изкуство, съгласувана е с детайлна област с код 0215 "Музика и сценични изкуства" на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) и изискванията за присъждане на професионална квалификация с код 2653 "Танцьор и Хореограф" на Международната стандартна класификация на професиите (ISCO-08) и на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) с код 2653.1 "Хореограф". Синхронизирането на програмата със световните стандарти осигурява международна сравнимост на придобитите компетентности и образователна и професионална мобилност на студентите.

Обучението се провежда на две нива:

 • първо ниво – придобиване на широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка в областта на професионално направление „Музикално и танцово изкуство” през първите две години;
 • второ ниво – на база на натрупани знания от предходния етап на обучение, чрез специализиращи дисциплини и избираеми такива се придобиват знания и умения, конкретизиращи специфични изпълнителски и творчески особености на танцовото изкуство през третата и четвърта година на обучение.

 • В курса на обучение се изпълняват следните задачи:

 • обвързване на обучението с реалните потребности на културни, творчески и образователни институции чрез включване в учебния план на практики, провеждани в реална работна среда, както и на теми за курсови задачи, курсови проекти от областта на танцовото изкуство;
 • засилване на връзката образование–наука–културни институти и организации чрез включване в учебния процес на утвърдени експерти от практиката и работа по съвместни образователни, приложни и научноприложни задачи и проекти;
 • създаване на възможност за придобиване на допълнителни знания в областта на информационните технологии, педагогиката и психологията, философията чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието;
 • осигуряване на национална и международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения с оглед образователна мобилност, включително и в чужбина;
 • създаване на възможности за продължаване на обучението в по-висока образователна степен или да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот;
 • мотивиране на студентите за участие в приложни и научноприложни задачи, разработване на научни доклади, участие във фестивали, конкурси и конференции, организирани и провеждани както в университета, така и в страната и в чужбина.

 • Акценти в обучението:

  В процеса на обучението по специалност „Хореография – Съвременен танцов театър” се поставя акцент върху:

 • фундаментална теоретична постановка, умело съчетана с атрактивно поднасяне на лекционния материал;
 • прилагане на разнообразни активни методи на обучение – творческо реализиране на практически задачи индивидуално и в екип, упражнения, индивидуално или екипно разработване на творчески проекти.
 • практическо обучение чрез разработване на курсови задачи и курсови проекти, както и участие в практики, които оформят три основни акцента в изграждането на профила на хореографа: изпълнителски, творчески и методически.
 • Условия за прием:

  • Приемът в специалността се осъществява съгласно "Инструкция и план-график за прием на студенти", до началото на учебната година и в рамките на капацитета на висшето училище и на професионалното направление, определени от Националната агенция за оценяване и акредитация.
  • Без конкурсен изпит се приемат кандидати с успешно издържани държавни зрелостни изпити и/или задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.
  • Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Наредба No 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
  • Изисквания за дипломиране
   Изискванията за дипломиране са съобразени с държавните изисквания и практиката на водещи по специалността висши училища в България и Европа с аналогични на ВСУ мисия и ценности.
   - Общ брой кредити: 240
   - В съответствие със СРВОРБ студентите задължително изучават курсове от каталога на ВСУ, тематично ориентирани към: академична комуникация, интелектуална собственост и научна етика; управление на ресурсите, вземане на решения, предприемачество и иновации; нови дигитални технологии и развиване на умения за алгоритмично мислене - минимум 18 кредита;
   -Задължителни дисциплини за придобиване на специалността 16 – 165 кредита по учебен план.
   - Минимален брой избираеми дисциплини за придобиване на специалността 8 - 39 кредита по учебен план.
   - Условия за допускане и провеждане на защита на дипломна работа за специалността: Успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план.

  Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

  • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
  • Придобиване на образователна и научна степен “доктор”

  Възможности за кариерно развитие:

  Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в: магистърски програми от професионалното направление „Хореографска режисура и арт мениджмънт” с минимална продължителност на обучението 2 семестъра и „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство” с минимална продължителност на обучението 2 семестъра, ОНС „доктор” (след придобиване на ОКС „магистър”) в докторска програма „Хореография”, както и в разнообразни форми на обучение през целия живот (LLL курсове, следдипломни квалификации и други).

  Успешно завършилите специалност „Хореография - Съвременен танцов театър” могат да се реализират в държавния и частния сектор - културни и образователни организации и институции, държавна и местна администрация и т.н. В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: танцов художествен ръководител, хореограф, специалист танцово изкуство, балетен репетитор, балетмайстор, аниматор.

  Често задавани въпроси:

  Какви са семестриалните такси?

  Кога мога да кандидатствам?

  С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

  Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

  Как да кандидатствам?

  Имате въпрос?

  Контакти:

  Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

  mti@vfu.bg

  052/359-579

  Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

  Учебен план

  Специалности от същото професионално направление:

  Хореография - Български народни танци
  Хореография - Съвременен танцов театър


  Кандидатствайте online!

  БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ