Професионално направление "Изобразително изкуство"

Графичен Дизайн

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Графичен дизайнер

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра – задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

В специалност „Графичен дизайн” се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на графичния дизайн с умения да проектират: графична идентичност на фирма, събитие или организация, дизайн на фирмена реклама, печатната комуникационна графика, екранна графика, пластична реклама, уебдизайн, оформление на книга, дизайн на опаковка, илюстрация, познания за съвременните мултимедийни системи.

В този контекст обучението преминава, както следва:

● През първите две години студентите придобиват познания включващи общообразователни дисциплини - Рисуване, Живопис, История на изкуството, Цветознание и комбинаторика, Дигитални инструменти за графичен дизайн, Графичен дизайн, Шрифт и типография и др.

● Върху тази база от знания се преминава към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който чрез индивидуален набор от избираеми дисциплини се придобиват знания и практични умения, конкретизиращи специфични особености на графичния дизайн: типография (шрифт), корпоративна визуална идентичност, специфика на различните елементи в графичния дизайн.

Обучението в специалността осигурява международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения и образователна мобилност, включително в чужбина;

В процеса на обучението по специалността се представя теоретичната част чрез лекции със съвременни средства. Практическата част се осъществява чрез проекти и задачи, както и извънаудиторни практически занятия. Студентите усвояват етапите на проектиране: запознаване с изискванията на клиента, проучване на темата, културните характеристики на потребителя, технологията за реализация, проучване на чуждия опит, съставяне на задание и формулиране елементите на стила, идеен проект – варианти, окончателен проект. Задават се проекти за работа в колектив и индивидуално.

В резултат на обучението студентите придобиват:

Конкретни знания: По история и съвременно развитие на визуалните изкуства. Придобиват познания за съвременните инструменти и техники на графичния дизайн. Познават всички етапи на проектиране и могат да ги следват. Умеят да презентират своя творчески продукт и да комуникират с клиенти. Могат да формулират ясно послание, да започнат изграждане на собствен стил, сами да изучават и прилагат в практиката си съвременните постижения в областта на графичния дизайн, самостоятелно да разширяват общата си култура, да работят в екип.

Лични компетентности: отговорност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната пригодност.

Компетентности за учене: последователно да оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и да планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

Професионални компетентности: разрешаване на специфични проблеми на проекта; способност за предлагане на иновативни и нестандартни решения.

Извънаудиторна заетост:

Извънаудиторната заетост по дисциплините от учебния план е приоритет в професионално направление „Изобразително изкуство”. Насочена е към научноизследователски и творчески задачи с акцент върху реализирането на проекти, изискващи задълбочени проучвания, анализ и експерименти. Студентите работят върху печатни и мултимедийни проекти, които се представят публично. Те имат възможност да участват в специализирани уъркшопове, вътрешни и международни конкурси и семинари.

Практики и стажове:

Провеждат се стажове във фирми и институции. Студентите участват в публични защити, и други форми на презентация на практическите им умения, придобити по време на обучението. Разработват проекти по заявка от публични институции и се включват в екипи за подготовка на различни художествени и бизнес проекти.

Условия за прием:

  • Конкурсен изпит: Кандидатите полагат конкурсен изпит – представят портфолио (графични, живописни, пластични, рекламни и др. работи на кандидат-студента). За кандидатстудентски изпит се признава оценка от държавен изпит по специалността на завършилите гимназии с насоченост в изкуствата и дизайна. За кандидатстудентски изпит се признава приравненият резултат от национални и международни състезания и конкурси в областта на дизайна.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и удвоената оценка от средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите езикови, математически и художествени гимназии, хуманитарни гимназии с профил „Изобразително изкуство“, както и паралелки с художествен, езиков, математически или хуманитарен профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се зачитат оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалност “Архитектура” или “Дизайн”. Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба № 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
  • Възможности за продължаване на обучението във ВСУ: Успешно завършилите специалността могат да надградят получените знания и умения в областта на дизайна в магистърска програма от Професионално направление „Изобразително изкуство”, както и да изберат друга магистърска програма на Варненския свободен университет.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите специалността могат да надградят получените знания и умения в областта на дизайна в магистърска програма от Професионално направление „Изобразително изкуство”, както и да изберат друга магистърска програма на Варненския свободен университет.

Учебният план на специалността е публикуван на интернет адрес:

https://ects.vfu.bg/бакалавър/

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Изобразително изкуство"

mti@vfu.bg

052/359-579

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Моден дизайн
Графичен дизайн