Професионално направление "Изобразително изкуство"

Графичен Дизайн

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Графичен дизайнер

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра – задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Целта на обучението в специалност „Графичен дизайн” е да се подготвят високо квалифицирани специалисти в областта на графичния дизайн с умения да проектират: графична идентичност на фирма, събитие или организация, дизайн на фирмена реклама, печатната комуникационна графика, екранна графика, пластична реклама, уебдизайн, оформление на книга, дизайн на опаковка, илюстрация, познания за съвременните мултимедийни системи.

В този контекст задачите на обучението са:

 • През първите две години студентите придобиват познания включващи общообразователни дисциплини - Рисуване ,Живопис, История на изкуството, Цветознание и комбинаторика, Дигитални инструменти за графичен дизайн,Графичен дизайн, Шрифт и типография др.

 • Върху тази база от знания се преминава към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който, чрез индивидуален набор от избираеми и факултативни дисциплини, да се придобият знания и практични умения, конкретизиращи специфични особености на графичния дизайн: типография (шрифт), корпоративна визуална идентичност, специфика на различните елементи в графичния дизайн;

 • Да се осигури международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения и образователна мобилност, включително в чужбина;

 • В процеса на обучението по специалността се представя теоретичната част чрез лекции, със съвременни средства. Практическата част се осъществява чрез проекти и задачи, както и извънаудиторни практически занятия.Студентите усвояват етапите на проектиране: запознаване с изискванията на клиента, проучване на темата, културните характеристики на потребителя, технологията за реализация, проучване на чуждия опит, съставяне на задание и формулиране елементите на стила, идеен проект – варианти, окончателен проект. Задават се проекти за работа в колектив и индивидуално.


  Акценти в обучението:

  В резултат на обучението студентите придобиват:

  Конкретни знания: По история и съвременно развитие на визуалните изкуства. Придобиват познания за съвременните инструменти и техники на графичния дизайн. Познават всички етапи на проектиране и могат да ги следват. Умеят да презентират своя творчески продукт и да комуникират с клиенти. Могат: да формулират ясно послание; да започнат изграждане на собствен стил; сами да изучават и прилагат в практиката си съвременните постижения в областта на графичния дизайн; самостоятелно да разширяват общата си култура; да работят в екип. Лични компетентности: отговорност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната пригодност.

  Компетентности за учене: последователно да оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и да планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

  Професионални компетентности: разрешаване на специфични проблеми на проекта; способност за предлагане на иновативни и нестандартни решения.

  Условия за прием:

  • Кандидатите полагат конкурсен изпит – Портфолио от собствени творби
  • За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени след 2008 г .
  • Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба № 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
  • Изисквания за дипломиране Изискванията за дипломиране са съобразени с държавните изисквания и практиката на водещи по специалността висши училища в България и Европа с аналогични на ВСУ мисия и ценности.
   - Общ брой кредити: 240
   - Задължителни дисциплини и кредити по специалността: 18 задължителни дисциплини – 136 кредита, 9 задължително избираеми - 54 кредита и 10 кредита са за дипломна работа.
   - Практики и стажове: Студентите могат да участват и в мобилност по програма “Еразъм+”, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда;

  Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

  • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
  • Придобиване на образователна и научна степен “доктор”

  Възможности за кариерно развитие:

  Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си и в магистърски програми. Завършилите графични дизайнери притежават качества на високо квалифицирани, модерно мислещи и конкурентно способни професионалисти с придобити солидни теоретически и главно практически знания за успешна самостоятелна творческа работа, както и работа в екип при създаване на въздействащи аналогови и дигитални рекламни продукти и услуги. Те имат квалификация да бъдат самостоятелни творци, експерти и консултанти, реализирани в разнообразни по обем креативни фирми, държавни служби или частни клиенти в областта на дизайна.

  Често задавани въпроси:

  Какви са семестриалните такси?

  Кога мога да кандидатствам?

  С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

  Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

  Как да кандидатствам?

  Имате въпрос?

  Контакти:

  Професионално направление "Изобразително изкуство"

  mti@vfu.bg

  052/359-579

  Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

  Учебен план

  Специалности от същото професионално направление:

  Моден дизайн
  Графичен дизайн


  Кандидатствайте online!

  БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ