Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Строителство на сгради и съоръжения

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Строителство на сгради и съоръжения

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: строителен инженер-строителни конструкции

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра
– задочна – 10 семестъра

Език на преподаване: български/английски(редовна форма на обучение)

В специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ се обучават специалисти в областта на проектирането, изпълнението, контрола и експлоатацията на различни видове строителни конструкции. Успешно завършилите се реализират професионално в конструкторски бюра, строително-монтажни фирми, като експерти в инвеститорски, контролни и надзорни служби и др.Обучението е по учебен план, който е гъвкав, иновативен и адаптивен към динамиката на пазара на труда и потребностите на обществото и е ориентиран към студентите, тяхната професионална пригодност и личностна реализация. В оборудваните компютърни зали се изучават съвременни специализирани софтуерни продукти, използвани в строителното проектиране, като AutoCAD 2015, ArhiCAD 17, Sap2000 v18, Autocad Revit Architecture 2015, Allplan 2008, Tower 7, Building manager 12, SPSS и др.

Обучението в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” се базира на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране"

Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” има национална акредитация, а дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Акценти в обучението:

Строителни материали; Стоманобетон; Земна механика; Дървени и пластмасови конструкции; Стоманени конструкции; Стоманобетонни конструкции; Устойчивост и динамика на строителни конструкции; Антисеизмично строителство; Съвременни методи за проектиране; Компютърни системи в организацията и управлението на строителството; Пожарна безопасност на сгради и съоръжения.

Извънаудиторна заетост:

Студентите разработват курсови задачи и курсови проекти по редица базови и специализиращи дисциплини по теми, съобразени с реалните потребности на бизнеса. Участват в семинари, провеждани съвместно с водещи фирми в областта на строителството. Реализират своите научни и творчески търсения, обменят знания и опит с други колеги и специалисти от страната и чужбина чрез участие в традиционно провежданите във факултета семинари, конференции, конкурси и творчески работилници (уъркшопове) съвместно с колеги от специалност „Архитектура”.

Организираните в университета публични лекции на изтъкнати учени и специалисти от страната и чужбина дават възможност на бъдещите инженери да се докоснат до достиженията на съвременното строително инженерство.

Практики и стажове:

Обучението в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” е обвързвано с реалните потребности на обществото и бизнеса. В учебния план са включени практики, стажове и теми на курсови задачи, проекти и дипломни работи по реална проблематика. Това води до засилване на връзката образование–наука–бизнес, която е в основата не само на университетските цели, но и на националните и европейски образователни приоритети.

Провеждат се краткосрочни и дългосрочни практики и стажове в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории, работещи в областта на строителството. Такива практики ежегодно се осъществяват във фирми – партньори на Архитектурния факултет от страната и чужбина.

В рамките на студентската мобилност по програма „Еразъм+” студентите имат възможност да се включат в програмите за обучение и практики в чуждестранни университети от Германия, Чехия, Словакия, Турция и др.

Партньори: Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на строителите в България, фирми от строителния сектор и др.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като ръководни и изпълнителски кадри в конструкторски бюра, строително-монтажни фирми, строителни лаборатории, служители и експерти в инвеститорски, контролни и надзорни служби, преподаватели, сътрудници в изследователски институти.

Условия за прием:

  • Кандидатите полагат конкурсен изпит – Общ технически тест или Общ природонаучен тест, или по Математика.
    За кандидатстудентски изпит се признават оценките от дипломен проект на завършилите професионални гимназии с техническа насоченост, оценките от държавните зрелостни изпити по Математика и Физика и астрономия, положени в Р България след 2008 г., резултатите от международни и национални конкурси по математика, химия, физика, архитектура и строителство.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Математика от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите математически гимназии, гимназии по строителство, езикови и хуманитарни гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се зачитат и оценките от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища за тази специалност.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” могат да продължат обучението си в магистърска програма „Строителни конструкции“, обявена в катедра „Строителство на сгради и съоръжения”.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

sss@vfu.bg

as@vfu.bg

052/359 589

052/359 621

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Архитектура
Строителство на сгради и съоръжения
Пожарна безопасност и защита на населението
Водоснабдяване и канализация
Транспортно строителство
Интериорен дизайн
Графичен дизайн


Кандидатствайте online!

БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ