Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Строителство на сгради и съоръжения

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Строителство на сгради и съоръжения

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: строителен инженер-строителни конструкции

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра
– задочна – 10 семестъра

Език на преподаване: български

Обучението в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” за придобиване на ОКС „бакалавър” и професионална квалификация „строителен инженер – строителни конструкции” се базира на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „бакалавър”, „магистър” и „специалист”, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране" и е изцяло подчинена на мисията, целите и задачите на ВСУ „Черноризец Храбър”.Обучението е по учебен план, който е гъвкав, иновативен и адаптивен към динамиката на пазара на труда и потребностите на обществото и е ориентиран към студентите, тяхната профе-сионална пригодност и личностна реализация. В оборудваните компютърни зали се изучават съвре-менни специализирани софтуерни продукти, използвани в строителното проектиране, като AutoCAD, Tower 7, Sap 2000, Building manager и др.

В периода на обучение се провежда системно проучване на студентското мнение за качеството на учебния процес и се търси оценката на потребителите за качеството на образователния продукт.

Акценти в обучението:

Строителни материали; Стоманобетон; Земна механика; Дървени и пластмасови конструкции; Стоманени конструкции; Стоманобетонни конструкции; Устойчивост и динамика на строителните конструкции; Антисеизмично строителство; Съвременни методи за проектиране; Компютърни системи в организацията и управлението на строителството; Пожарна безопасност на сгради и съоръжения.

Извънаудиторна заетост:

Студентите разработват курсови задачи и курсови проекти по редица базови и специализирани дисциплини по теми, съобразени с реалните потребности на бизнеса. Участват в семинари, про-веждани съвместно с водещи фирми в областта на строителството. Реализират своите научни и творчески търсения, обменят знания и опит с други колеги и специалисти от страната и чужбина чрез участие в традиционно провежданите във факултета семинари, конференции, конкурси и творчески работилници (уъркшопове) съвместно с колеги от специалност „Архитектура”.

Организираните в университета публични лекции на изтъкнати учени и специалисти от страната и чужбина дават възможност на бъдещите инженери да се докоснат до достиженията на съвременното строително инженерство.

Практики и стажове:

Обучението в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” е обвързвано с реалните потребности на обществото и бизнеса. В учебния план са включени практики, стажове и теми на курсови задачи, проекти и дипломни работи по реална проблематика. Това води до засилване на връзката образование–наука–бизнес, която е в основата не само на университетските цели, но и на националните и европейските образователни приоритети.

Провеждат се краткосрочни и дългосрочни практики и стажове в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории, работещи в областта на строителството. Такива практики ежегодно се осъществяват във фирми – партньори на Архитектурния факултет от страната, като например „Рока България”, „Рехау” ЕООД, „Изовер”, „Итонг” „МН-Строй” ООД – Варна, “Планекс Холдинг” и др., и от чужбина (Турция, Германия, Италия и др.) – “Едимо груп”, “Грийн хаус груп” и др.

В рамките на студентската мобилност по програма „Еразъм+” студентите имат възможност да се включат в програмите за обучение и практики в чуждестранни университети от Германия, Чехия, Словакия, Турция и др.

Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” има национална акредитация, а дипломиралите се могат да получат проектантска правоспособност съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като ръко-водни и изпълнителски кадри в конструкторски бюра, строително-монтажни фирми, строителни лаборатории, служители и експерти в инвеститорски, контролни и надзорни служби, преподаватели, сътрудници в изследователски институти.

Условия за прием:

 • Конкурсен изпит:
  Кандидатите полагат конкурсен изпит – Общ технически тест или Общ природонаучен тест, или по Математика.
  За кандидатстудентски изпит се признават оценките от дипломен проект на завършилите професионални гимназии с техническа насоченост, оценките от държавните зрелостни изпити по Математика и Физика и астрономия, положени в Р България след 2008 г., резултатите от международни и национални конкурси по математика, химия, физика, архитектура и строителство.
 • Балообразуване:
  Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Математика от дипломата за завършено средно образование.
 • Бонификации:
  Завършилите математически гимназии, гимназии по строителство, езикови и хуманитарни гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия:
  За прием във ВСУ се зачитат и оценките от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища за тази специалност.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” могат да продъл-жат обучението си в същата специалност в магистърска програма, обявена в катедра „Строителство на сгради и съоръжения”.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

sss@vfu.bg

as@vfu.bg

052/359 589

052/359 621

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Архитектура
Строителство на сгради и съоръжения
Пожарна безопасност и защита на населението
Водоснабдяване и канализация
Транспортно строителство
Интериорен дизайн


Кандидатствайте online!

БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ