Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Строителство на сгради и съоръжения

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Строителство на сгради и съоръжения

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: строителен инженер-строителни конструкции

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра
– задочна – 10 семестъра

Език на преподаване: българскиСпециалност „Строителство на сгради и съоръжения” подготвя инженерни кадри, притежаващи теоретична подготовка и практически умения в проектирането и изпълнението на различни строителни конструкции.

Обучението се извършва по учебен план, който е съобразен с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране", както и със съвременните тенденции на развитие и потребности на строителния бранш. Подборът на дисциплините осигурява подготовка на бъдещите строителни инженери за проектиране на части „Конструктивна” и „Организация и изпълнение на строителството” на инвестиционните проекти.

Обучението в специалността се базира на придобиване на знания по дисциплини, групирани в следните обособени направления: Природни науки, математика и информатика; Общоинженерни дисциплини; Строителна механика; Проектиране на строителни конструкции; Строителни материали; Земна механика и фундиране; Технология и механизация на строителството и Организация и управление на строителството.

Обучението се провежда на две нива:

 • първо ниво – придобиване на широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и общоинженерна подготовка в областта на професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” през първите две години;
 • второ ниво – придобиване на тясно специализирани знания и умения в профила на регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране“ през третата и четвърта година на обучение.
 • Специалност “Строителство на сгради и съоръжения” има национална акредитация, а завършилите могат да получат проектантска правоспособност, съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

  Акценти в обучението:

  В процеса на обучението по специалност „Строителство на сгради и съоръжения” се акцентира на:

 • фундаментална теоретична постановка, умело съчетана с проблемно поднасяне на лекционния материал;
 • прилагане на разнообразни активни методи на обучение – решаване на практически задачи индивидуално и в екип, лабораторни упражнения, индивидуално или екипно разработване на реферати и презентации и други;
 • практическо обучение чрез разработване на курсови задачи и курсови проекти, както и участие в практики и стажове;
 • засилване на връзката образование–наука–бизнес чрез включване в учебния процес на утвърдени експерти от практиката и работа по съвместни образователни, приложни и научноприложни задачи и проекти.

 • Извънаудиторна заетост:

  Студентите разработват курсови задачи и курсови проекти по редица базови и специализирани дисциплини по теми, съобразени с реалните потребности на строителния бранш. Участват в семинари и практически занятия, провеждани съвместно с водещи фирми в областта на строителството. Реализират своите научни и творчески търсения, обменят знания и опит с други колеги и специалисти от страната и чужбина чрез участие в традиционно провежданите конференции, конкурси и уъркшопове.

  Организираните в университета публични лекции и майсторски класове с участието на изтъкнати учени и специалисти от страната и чужбина дават възможност на бъдещите инженери да се докоснат до постиженията на съвременното строително инженерство.

  Практики и стажове:

  Обучението в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” е обвързвано с реалните потребности на обществото и бизнеса. В учебния план са включени практики и стажове, провеждащи се в реална работна среда, както и курсови задачи, курсови проекти и дипломни работи върху конкретни строителни обекти. Това води до засилване на връзката образование–наука–бизнес, която е в основата не само на университетските цели, но и на националните и европейските образователни приоритети.

  Практиките и стажовете се провеждат в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории, работещи в областта на строителството.

  В рамките на студентската мобилност по програма „Еразъм+” студентите имат възможност да се включат в програмите за обучение и практики в чуждестранни университети от Германия, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Украйна, Турция и др.

  Възможности за кариерно развитие:

  Завършилите специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ могат да се реализират в държавния и частния сектор като ръководители, главни инженери, проектанти и инспектори в строително-монтажни фирми, проектантски организации, строителни лаборатории, инвеститорски, контролни и надзорни служби, държавната и местна администрация.

  В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: ръководители в строителството (Управител, строителство; Главен инженер, строителство; Началник, строителен обект; Ръководител, отдел в строителството), строителни инженери (Инженер, строителни конструкции; Инженер, строителство на сгради и съоръжения; Инженер, проектант), приложни специалисти с контролни функции (Инспектор, технически надзор, Технически ръководител, строителство).

  Условия за прием:

  • Конкурсен изпит:
   Кандидатите полагат конкурсен изпит – общ технически тест, общ природонаучен тест или тест по математика.
   За кандидатстудентски изпит се признават оценките от дипломен проект на завършилите професионални гимназии с техническа насоченост, оценките от държавните зрелостни изпити по математика, физика или химия, положени в Р България след 2008 г., резултатите от международни и национални конкурси по математика, химия, физика, архитектура и строителство.
  • Балообразуване:
   Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и удвоената оценка от средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации:
   Завършилите математически гимназии, гимназии по строителство, езикови и хуманитарни гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия:
   За прием във ВСУ се зачитат и оценките от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища за тази специалност.

  Редът за признаване на кредити и периоди на обучение е указан в Наредба 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Същият се основава на Наредба 21 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

  Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

  Успешно завършилите специалността могат също да продължат обучението си в ОКС "магистър" и ОНС "доктор" (след придобиване на ОКС "магистър"), както и в разнообразни форми на обучение през целия живот.

  Често задавани въпроси:

  Какви са семестриалните такси?

  Кога мога да кандидатствам?

  С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

  Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

  Как да кандидатствам?

  Имате въпрос?

  Контакти:

  Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

  sss@vfu.bg

  as@vfu.bg

  052/359 589

  052/359 621

  Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

  Учебен план

  Специалности от същото професионално направление:

  Архитектура
  Строителство на сгради и съоръжения
  Пожарна и аварийна безопасност
  Водоснабдяване и канализация
  Интериорен дизайн
  Строителен инженеринг