Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: строителен инженер

Форма и продължителност на обучението:
– задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: българскиПрофил на специалността:

Специалност „Строителен инженеринг” подготвя инженерни кадри, притежаващи теоретична подготовка и практически умения в проектирането и изпълнението на различни строителни конструкции. Обучението се извършва по учебен план, който е съобразен със съвременните тенденции на развитие и потребности на строителния бранш. Подборът на дисциплините осигурява подготовка на бъдещите строителни инженери за ръководство на процесите на строителство на сгради и съоръжения.
Обучението в специалността се базира на придобиване на знания по дисциплини, групирани в следните обособени направления: Природни науки, математика и информатика; Общоинженерни дисциплини; Строителна механика; Проектиране на строителни конструкции; Строителни материали; Земна механика и фундиране; Технология и механизация на строителството и Организация и управление на строителството.
Обучението се провежда на две нива:
· първо ниво – придобиване на широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и общоинженерна подготовка в областта на професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” през първите две години;
· второ ниво – придобиване на тясно специализирани знания и умения за организация и управление на процесите в строителното прозводство през третата и четвърта година на обучение.

Акценти в обучението:

В процеса на обучението по специалност „Строителен инженеринг ” се акцентира на:
· фундаментална теоретична постановка, умело съчетана с проблемно поднасяне на лекционния материал;
· прилагане на разнообразни активни методи на обучение – решаване на практически задачи индивидуално и в екип, лабораторни упражнения, индивидуално или екипно разработване на реферати и презентации и други;
· практическо обучение чрез разработване на курсови задачи и курсови проекти, както и участие в практики и стажове в строителни организации;
· засилване на връзката образование–наука–бизнес чрез включване в учебния процес на утвърдени експерти от практиката и работа по съвместни образователни, приложни и научноприложни задачи и проекти.

Извънаудиторна заетост:

Студентите разработват курсови задачи и курсови проекти по редица базови и специализирани дисциплини по теми, съобразени с реалните потребности на строителния бранш. Участват в семинари и практически занятия, провеждани съвместно с водещи фирми в областта на строителството. Реализират своите научни и творчески търсения, обменят знания и опит с други колеги и специалисти от страната и чужбина чрез участие в традиционно провежданите конференции, конкурси и уъркшопове.
Организираните в университета публични лекции и майсторски класове с участието на изтъкнати учени и специалисти от страната и чужбина дават възможност на бъдещите инженери да се докоснат до постиженията на съвременното строително инженерство.

Практики и стажове:

Обучението в специалност „Строителен инженеринг” е обвързвано с реалните потребности на обществото и бизнеса. В учебния план са включени практики и стажове, провеждащи се в реална работна среда, както и курсови задачи, курсови проекти и дипломни работи върху конкретни строителни обекти. Това води до засилване на връзката образование–наука–бизнес, която е в основата не само на университетските цели, но и на националните и европейските образователни приоритети.
Практиките и стажовете се провеждат в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории, работещи в областта на строителството.
Партньори: Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на строителите в България, общински администрации, строителни и проектантски фирми и др.
В рамките на студентската мобилност по програма „Еразъм+” студентите имат възможност да се включат в програмите за обучение и практики в чуждестранни университети от Германия, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Украйна, Турция и др.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите специалност „Строителен инженеринг“ могат да се реализират в държавния и частния сектор - в проектантски организации, строително-монтажни фирми, строителни лаборатории, инвеститорски, контролни и надзорни служби, държавната и местна администрация. В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: ръководители в строителството (Управител, строителство; Главен инженер, строителство; Началник, строителен обект; Ръководител, отдел в строителството), строителни инженери (Инженер, строителни конструкции; Инженер, строителство на сгради и съоръжения), приложни специалисти с контролни функции (Инспектор, технически надзор, Технически ръководител, строителство).

Условия за прием:

 • Конкурсен изпит:
  Кандидатите полагат конкурсен изпит – общ технически тест, общ природонаучен тест или тест по математика.
  За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавни зрелостни изпити и/или задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията, положени в Р България след 2008 г., резултатите от международни и национални конкурси и олимпиади
 • Балообразуване:
  Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и удвоената оценка от средния успех от дипломата за завършено средно образование.
 • Бонификации:
  Завършилите математически гимназии, гимназии по строителство, езикови и хуманитарни гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия:
  За прием във ВСУ се зачитат и оценките от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища за тази специалност.

Редът за признаване на кредити и периоди на обучение е указан в Наредба 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Същият се основава на Наредба 21 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите специалността могат също да продължат обучението си в ОКС "магистър" и ОНС "доктор" (след придобиване на ОКС "магистър"), както и в разнообразни форми на обучение през целия живот.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

sss@vfu.bg

as@vfu.bg

052/359 589

052/359 621

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Архитектура
Строителство на сгради и съоръжения
Пожарна и аварийна безопасност
Водоснабдяване и канализация
Интериорен дизайн
Строителен инженеринг