Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Архитектура

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: архитект

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 11 семестъраа

Език на преподаване: български/английски

В специалност „Архитектура“ се обучават специалисти в сферата на архитектурното проектиране и неговите естетични, социални, екологични, икономически и управленски аспекти. Успешно завършилите се реализират в архитектурни, строителни и мебелни фирми, в ателиета за визуализации, в държавната и местна администрация, в строителния надзор и др.

Профил на специалността:

Специалност “Архитектура” гарантира конкурентоспособност и висока компетентност в сферите на приложение на архитектурната дейност – проектантска, естетична, социална, екологична, икономическа и управленска, чрез усвояване на съвременни методи и подходи в архитектурното проектиране на обекти.

В обучението като гост-преподаватели участват изтъкнати учени от Университета по архитек-тура във Венеция (IUAV), Политехниката в Милано (POLIMI), Италия, Училището по архитектура в Аликанте (School of Architecture), Испания, Московския архитектурен институт (МАРХИ), Русия, и други партньорски университети.

Специалността има национална акредитация и нотификация по Директива 2005/36/EО на Европейския парламент. Благодарение на това дипломата по архитектура от ВСУ „Черноризец Храбър” е призната във всички страни на Европейския съюз.

Гарантирана е възможността за придобиване на богато портфолио от сертификати за допълнителни професионални знания и умения чрез участие в международни уъркшопове по устойчива архитектура, ландшафт и параметричен дизайн, архитектурни конференции и международни пленери по актуални теми.

Университетът предлага възможност за изучаване на два чужди езика по избор – английски, немски, италиански, френски, руски, японски и др.

Акценти в обучението:

Градоустройство; Жилищни сгради и комплекси; Обществени сгради; Индустриални и транспортни сгради и комплекси; Ландшафт и паркова архитектура; Интериор; Дизайн; Енергосъобразно проектиране; Съвременни архитектурни конструкции; Енергоефективна архитектура; Устойчиво развитие и екология; AutoCAD, Revit, ArchiCAD.

Практики и стажове:

Летни практики по „История на архитектурата”, “Геодезия”, “Ландшафтна архитектура”, “Дигитално моделиране и параметричен дизайн”, преддипломни практики по специалността.

Партньори: Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, архитектурни бюра, фирми от строителния сектор и др.

Студентска мобилност по програма „Еразъм+” в университети в Италия, Чехия, Латвия, Германия, Турция и др.

Условия за прием:

 • Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити по:
  – Математика
  – Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи
  – Рисуване – цветна композиция
  – Рисуване – обемно-пространствена композиция

  За кандидатстудентски изпит по Математика се признава оценката от държавния зрелостен изпит по Математика, положен в Република България след 2008 г.
 • Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на оценките от конкурсните изпити и оценката по Математика от дипломата за средно образование.
 • Бонификации: Завършилите езикови, математически гимназии и гимназии по строителство и архитектура получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се зачитат оценките от кандидатстудентските изпити по Математика и Рисуване, положени в други висши училища.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

 • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
 • Придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите специалност “Архитектура” могат да работят в областта на регионалното развитие, устройственото планиране, проектирането и реализацията на жилищни, обществени, индустриални и други сгради, отговарящи на изискванията за енергоефективна архитектура, интериор, дизайн и синтез на архитектурата с визуалните и пластични изкуства.

Добри възможности за професионално развитие предоставя работата в държавната централна и местна администрация, в архитектурни и строителни фирми, в строителния надзор, в научни, изследователски и учебни институции.

Нашите възпитаници могат да се реализират не само в България, но и в страните от ЕС.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

arch@vfu.bg

052/359-579

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Архитектура
Строителство на сгради и съоръжения
Пожарна безопасност и защита на населението
Водоснабдяване и канализация
Транспортно строителство
Интериорен дизайн
Графичен дизайн


Кандидатствайте online!

БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ