Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Интериорен дизайн

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: интериорен дизайнер

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра
– задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

В специалност "Интериорен дизайн" се подготвят висококвалифицирани кадри и експерти в областта на интериорния дизайн. Те могат да се реализират и в други актуални сфери на приложение като мебелен дизайн, параметричен дизайн, дигитално производство в дизайна, декорация, аранжиране; с умения да прилагат иновативни материали и технологии в проектирането и изграждането на специално оформена битова, обществена или работна среда - интериорните/вътрешните пространства на публични и частни сгради и комплекси; подвижно, неподвижно и временно обзавеждане, сериен и бутиков мебелен дизайн; временни и постоянни експозиции за музеи, арт събития, търговски и мострени панаири, цветни аранжировки, зелени композиции и др.

С оглед постигането на посочената цел обучението в специалността се гради върху следните базови научни направления: архитектура, изкуство, дизайн, дигитални средства за проектиране.

Според класификация на областите на образование и обучение 2013 (ISCED-F), специалност “Интериорен дизайн” и придобиване квалификация “интериорен дизайнер” попадат в детайлната област 0212 "Моден, интериорен и промишлен дизайн", която обхваща изучаването на творческо комбиниране на линия, форма и материал в проектирането и разработването на модни облекла, промишлени продукти и интериор.

През първите две години, чрез включените в учебната програма задължителни и избираеми дисциплини студентите придобиват широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка, в областта на изкуството, дизайна, архитектурата, синтеза между изкуствата в областта на професионално направление „Архитектура, строителство, геодезия”. Върху тази база се преминава към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който студентите изучават тясно специализиращи дисциплини в областта на интериорния дизайн, дигитални средства за проектиране в дизайна, типология на сградите и сградни инсталации.

Обучението осигурява придобиването на необходимите знания и умения в областта на: изобразителното изкуството, дизайна, архитектурата, технологии и хуманитарни науки; материалите и технологиите за тяхната обработка, иновативни материали за дизайн на архитектурна среда, интериор и декорация; използването на компютърните науки и IT технологии в сферата на дизайна - интериорен и графичен дизайн, параметричен дизайн, архитектурното и строителното проектиране; основни познания в архитектурното проектиране, елементи на сградата, мащаб; умения за разработване на работни интериорни проекти и детайли с високи естетически и функционални качества.

Осигурена е международна сравнимост на придобитите знания, развитите умения и образователна мобилност, включително в чужбина.

Обучаемите имат възможност да се реализират професионално в организации от бизнеса и публичния сектор, да бъдат конкурентоспособни и адаптивни към променящите се условия за реализация на пазара на труда, както и да продължат обучението си в по-висока образователна степен или да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

В процеса на обучението в специалност „Интериорен дизайн”се акцентира на творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – индивидуално или екипно разработване на презентации и курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. Студентите се стимулират да разработват есета и научни доклади, да участват в студентски конкурси, научни конференции, уъркшопи и др. извънаудиторни форми на научна и творческа дейност.

Бакалавърската степен завършва със защита на дипломна работа.

Акценти в обучението:

Дизайн на комплексната пространствена среда – градска, ландшафтна и природна;
Редизайн на публични и частни екстериорни и интериорни пространства;
Синтез на дизайна – мебелен, светлинен, графичен и виртуален;
Комбинаторика и колорит;
Рециклиране, еко- и иновативни материали;
Енергийно ефективни и устойчиви технологии;
Конкурентни инструменти – AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, 3D Studio MAX, Parametric Design и др.

Извънаудиторна заетост: Участие в национални и международни уъркшопове, семинари, конференции, конкурси, международни пленери по актуални тематики за региона, страната и чужбина.

Практики и стажове:

Стажове в мебелни фирми и фирми за индустриален и градски дизайн, както и в архитектурни бюра, практики в страната и чужбина.

Студентска мобилност по програма „Еразъм+” в Италия, Испания, Чехия, Латвия, Германия, Турция и др.

Условия за прием:

 • Кандидатите полагат конкурсен изпит – представят портфолио (графични, живописни, пластични, рекламни и др. работи на кандидат-студента).
  За кандидатстудентски изпит се признава оценка от държавен изпит по специалността на завършилите гимназии с насоченост в изкуствата и дизайна.
  За кандидатстудентски изпит се признава приравненият резултат от национални и международни състезания и конкурси в областта на дизайна.
 • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и удвоената оценка от средния успех от дипломата за завършено средно образование.
 • Бонификации: Завършилите езикови, математически и художествени гимназии, хуманитарни гимназии с профил „Изобразително изкуство“, както и паралелки с художествен, езиков, математически или хуманитарен профил получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се зачитат оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалност “Архитектура” или “Дизайн”.
  Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба № 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

 • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
 • Придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Възможности за кариерно развитие:

Дипломираните бакалаври могат да се реализират в:
архитектурни, инженерни, строителни фирми и студиа;
мебелни ателиета и фирми;
агенции и бюра за рекламен дизайн;
типографската индустрия, печатни и електронни медии;
държавната и общинската администрация и културните институции;
браншови и неправителствени организации;
висши училища по приложни и сценични изкуства;
областта на графичния, рекламния и фирмения дизайн, публичните градски пространства и интериори, мебелни фирми, фирми за производство и дистрибуция; а също и като:
автори на сценичен и рекламен дизайн;
членове и ръководители на дизайн ателиета, студиа и фирми;
преподаватели в средни професионални гимназии по архитектура, пластични и приложни изкуства и др.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

arch@vfu.bg

052/359-579

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Архитектура
Строителство на сгради и съоръжения
Пожарна и аварийна безопасност
Водоснабдяване и канализация
Интериорен дизайн
Строителен инженеринг