Професионално направление "Изобразително изкуство"

Моден Дизайн

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Моден дизайнер

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Специалността отговаря на високите европейски критерии и обществени очаквания за подготовка на бакалаври с качества, знания и умения за създаване на мода в динамично променящата се среда. Фокусът на специалност „Моден дизайн” е в подготовката на модни дизайнери – експерти и творци с уникално мислене, с компетенции за работа в глобална среда, със способности да прилагат успешни творчески, технологични и бизнес практики и инструменти. Синхронизирането на програмата със световните стандарти осигурява международна сравнимост на придобитите компетентности и образователна и професионална мобилност на студентите.

Акценти в обучението:

През първия семестър на обучението се предлагат курсове по академична комуникация, интелектуална собственост и научна етика; нови дигитални технологии и развиване на умения за алгоритмично мислене.

През първите две години студентите придобиват фундаментална подготовка в областта на професионално направление „Изобразително изкуство” и модния дизайн. Обучението предвижда широк обхват на теоретични, творчески и практически дисциплини, съобразени със съвременните изисквания на европейските стандарти.

Върху тази база от знания се преминава към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който, чрез индивидуален избор специализиращи дисциплини, се придобиват знания и умения, конкретизиращи възможна реализация в конкретни професии. Създадена е възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на изкуствата, дизайна, икономиката, информационните технологии и др. чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието.

Обучението осигурява международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения и образователна мобилност, включително в чужбина.

Обучаемите развиват способност да се реализират професионално в организации от сферата на културата, от бизнеса и публичния сектор, да бъдат конкурентоспособни и адаптивни към променящите се условия за реализация на пазара на труда, както и да продължат обучението си в по-висока образователна степен или да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

В резултат на обучението студентите придобиват:

Конкретни знания отнасящи се до всички етапи в процеса на проектиране и реализация на модно облекло и аксесоари в съвременните пазарни условия. Формират знания свързани с дизайна на дамско, мъжко и детско облекло, и умения за проектиране и реализация на облекла в различен асортимент. Развиват и формират творческо мислене. Придобиват знания свързани с вариантите за комбиниране на асортименти. Чрез теория и практически опит усвояват начините за производството на облекла, както и възможностите за реклама и пазарна реализация на изделия за модната индустрия. Изграждат авторско мислене за изграждане на стил и уникалност.

Придобитите у студентите практически умения са ориентирани и към: идентифициране на проблемите в дизайнерската практика, създаване на подходящ комуникационен климат, работа в екип, разрешаване на конфликти; умения за работа в дигитална среда.

Лични компетентности: творческо мислене и потенциал, отговорност, самостоятелност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, устойчивост на стрес, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната пригодност.

Компетентности за учене: Последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на своята професионална и творческа квалификация.

Професионални компетентности: въображение и самостоятелно мислене; нагласа за разрешаване на специфични проблемни ситуации и работа в екип; способност за предлагане на иновативни и нестандартни решения на текущи дизайнерски задачи; умения за планиране, организиране и провеждане на изследвания и възможности за творческата им интерпретация; организационни умения за работа с хора по време на големи мероприятия (ревюта, изложби и др.)

Структурата и съдържанието на учебния план позволява в рамките на бакалавърското обучение, специалността да се признае и като втора при присъдени кредити от всички задължителните дисциплини.

Извънаудиторна заетост:

Извънаудиторната заетост по дисциплините от учебния план е приоритет в професионално направление „Изобразително изкуство”. Насочена е към научноизследователски и творчески задачи с акцент върху реализирането на проекти, изискващи задълбочени проучвания, анализ и експерименти. Студентите работят върху проекти, които се представят публично в ревюта и изложби. Те имат възможност да участват в специализирани уъркшопове, вътрешни и международни конкурси и семинари.

Практики и стажове:

Провеждат се стажове във фирми и институции, свързани с модата. Студентите участват в публични защити, ревюта и други форми на презентация на практическите им умения, придобити по време на обучението. Разработват проекти по заявка от публични институции и се включват в екипи за подготовка на различни художествени и бизнес проекти.

Условия за прием:

  • Конкурсен изпит: Кандидатите полагат конкурсен изпит - събеседване, за установяване на обща култура, творчески потенциал (концептуален и практически), комуникативност, мотивация за обучение в специалността. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити по български език и литература, история на България, биология, география, чужд език и философски цикъл, както и оценка от ДЗИ по специалността на завършилите гимназии с насоченост в изкуствата и дизайна, положени след 2008 г.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите езикови и художествени гимназии, гимназии по текстил и моден дизайн, хуманитарни гимназии с профил „Изобразително изкуство“, както и паралелки с художествен, езиков или хуманитарен профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За кандидатстудентски изпит се признават приравненият резултат от провеждани от ВСУ “Черноризец Храбър” форуми в областта на модата, а също и резултати от национални и международни форуми в същата област, както и резултати от олимпиади и състезания. За прием във ВСУ се зачитат и оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалности от професионални направления “Изобразителнo изкуство”, “Архитектура, строителство и геодезия”.

Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба № 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите специалността могат да надградят получените знания и умения в областта на модата в магистърска програма от Професионално направление „Изобразително изкуство”, както и да изберат друга магистърска програма на Варненския свободен университет.

Учебният план на специалността е публикуван на интернет адрес:
https://ects.vfu.bg/бакалавър/

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Изобразително изкуство"

mti@vfu.bg

052/359-642

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Моден дизайн
Графичен дизайн