Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Начало > Бакалавър и магистър > Специалности > Защита на националната сигурност > Специализация > Организация и управление на националната сигурност - съвместно обучение с УниБИТ град София
Специализация "Организация и управление на националната сигурност - съвместно обучение с УниБИТ град София"

 

Подготвят се кадри с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност. Завършилите са способни да се реализират успешно на пазара на труда в условията на силна конкуренция както в държавния и общинския, така и в частния сектор.

Организацията на учебния процес е насочена към постигане на висока професионална компетентност, разбирана като способност и мотивационна готовност за високопродуктивна дейност по защита на гражданите, обществото и държавата.

Целта на обучението в специалността е обучаемите да придобият теоретични знания, практически умения и професионални компетентности  да упражняват професии в сферата на защитата на националната сигурност в държавния, общинския и частния сектор,  както и да развият способност за адаптация към променящите се условия за реализация у нас и в чужбина.

С оглед постигането на посочената цел, обучението в специалността се гради върху следните базови научни направления: право, превенция, разкриване и разследване на посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред.

Обучението се провежда на две нива. В този контекст задачите на обучението са:

 • През първите две години студентите да придобият широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка, вобластта на професионално направление „Национална сигурност”.
 • Върху тази база от знания да се премине към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който чрез индивидуален избор на набор от специализиращи дисциплини, да се придобият знания и умения за дейностите на специализираните държавни органи по защита на националната сигурност.,
 • Да се създаде възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на информационните технологии, психологията, правото, икономиката и др. чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието.
 • Да се осигури международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения и образователна мобилност, включително в чужбина.
 • Да се развият способности на обучаемите да се реализират професионално в службите за сигурност на публичния сектор и  бизнеса, да бъдат конкурентоспособни и адаптивни към променящите се условия за реализация на пазара на труда, както и да продължат обучението си в по-висока образователна степен или да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

В процеса на обучението на специалност „Защита на националната сигурност“ се акцентира на прилагане на активни методи за обучение –провеждане на практически занятия в специализирани кабинети и работна среда, стажове в  държавни и частни  организации,  работещи по защитата на националната и фирмена сигурност. Студентите имат възможност да участват в научноизследователската дейност в университета.

  В резултат на обучението  студентите в специалност “Защита на националната сигурност”трябва да придобиятразширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта, включително свързани с най- новите постижения в нея, самостоятелно да  интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи. Студентите придобиват и конкретни знания за нормативната основа за защита на националната сигурност; ролята и мястото на органите за сигурност в съвременното общество; основните управленски структури на организациите и реда за тяхното управление; правомощията на специализирани  държавни органи за защита на националната сигурност.

Придобитите от студентите практически умения са ориентирани към: овладяване на методи и средства, позволяващи  решаването на сложни задачи в сферата на защита на националната сигурност; прилагането на нормативните актове в тази област; извършването на дейностите по защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред; да развият  логическо мислене и проявяват новаторство и теоретични подходи при решаването на нестандартни задачи; да развият умения за работа в екип, разрешаване на конфликти и  умения за работа в дигитална среда.

Получената професионална квалификация позволява на завършилите специалността „Защита на националната сигурност“ да се реализират успешно в системата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, в общинските звена за обществен ред и сигурност, в банкови и застрахователни учреждения, охра-нителни фирми, както и като експерти по сигурността в държавни и частни фирми, политически и обществени организации.

 

Акценти в обучението:

 • Наказателно право
 • Наказателнопроцесуално право
 • Теория на риска и безопасността
 • Разузнавателна защита на конституционния ред
 • Теория на разузнаването и контраразузнаването
 • Противодействие на тероризма
 • Дигитални технологии

 

Практики и стажове:

През периода на обучение се провежда стаж по предварително разработена и утвърдена програма. В зависимост от профила студентите могат да изберат: структури на МВР, предприятия, дружества, фирми, областни и общински управи. Стажът завършва със защита пред назначена комисия, което е задължително условие за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа.

Обучението по специалността „Защита на националната сигурност“ завършва с полагане на комплексен държавен изпит по специалността.

Обучението в профил  „Организация и управление на националната сигурност“ на същата специалност, завършва с държавен изпит или  със  защита на дипломна работа при среден успех от обучението мн. добър 5,00.

Условия за прием
 • Приемни изпити:

          Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или Общообразователен тест.

          За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени след 2008 г.

 • Балообразуване:

          Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.

 • Допълнителни условия:

За прием във ВСУ се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, История на България, Философия, Общообразователен тест.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ

Всички магистърски програми, обявени във ВСУ, приоритетно магистърските програми „Митническо разузнаване и разследване”, „Съдебни криминалистически експертизи”,  „Интелигентни системи за сигурност“, „Наука, образование и сигурност” (продокторска програма).

Възможности за кариерно развитие:

Специалността „Защита на националната сигурност”подготвя кадри с висше образование, които се реализират професионално в областта на националната сигурност, в държавния, общин-ския и частния сектор.

Завършилите бакалавърска степен на специалността могат да заемат длъжности в системата на МВР и ДАНС, за които се изисква висше образование, както и всички изпълнителски и ръководни длъжности в системата на частния охранителен бизнес, звената за сигурност в стопанските обекти, общинската и областната администрация.