Професионално направление "Психология"

Психология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: психолог

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 8 семестъра
– задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

В специалност “Психология” се подготвят конкурентоспособни специалисти за европейския пазар на труда. Придобиват се солидни теоретични и методологични познания в областта на психо-логията и се изграждат практически умения за работа в реална среда. В обучението се използват съвременни подходи и технологии. Учебните планове и програми отговарят на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS). Това гарантира качество на висшето образование, съизмеримо с европейските критерии и стандарти.

Бакалаврите по специалността познават основните психологически школи, умеят да диагно-стицират и анализират психичните качества на личността, да провеждат наблюдения и експери-менти, да откриват, изследват и решават социално-психични проблеми. Обучението отговаря на интереса и очакванията на много области на социалната практика: политика, бизнес, образование, борба срещу престъпността, реклама, здравеопазване. Завършилите могат да се реализират като психолози в институции, организации, служби, центрове, училища, както и да създадат само-стоятелна практика за психологическа помощ и консултиране.


Обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Акценти в обучението:

Увод в психологията; Физиологична психология; Когнитивна психология; Експериментална психология; История на психологията; Психология на личността; Психопатология; Социална психо-логия; Психологически измервания; Клинична психология; Диференциална психология; Психология на развитието в детско-юношеска възраст; Психология на развитието на възрастни; Педагогическа психология; Консултативна психология; Организационна психология.

Извънаудиторна заетост:

По време на обучението си студентите имат възможност да се включват в интерактивни методи на обучение – тренингови групи, решаване на казуси, разработване на конкретни задачи и проекти, провеждане на практико-приложни изследвания, участие в майсторски класове, участие в между-народната научна конференция “Приложната психология: възможности и перспективи”.

Практики и стажове:

Сътрудничеството на катедрата с представители на социалната практика дава възможност студентите да се включват в практики в организации, осигуряващи психологическа диагностика и психологическа помощ. Студентите могат да участват в мобилност по програма “Еразъм+” за обучение и практики в чуждестранни университети.

Условия за прием:

 • Конкурсен изпит:
  Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или тест по чужд език. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., ДЗИ по професията, свързан с областта на знание на специалността, резултатите от международни сертификати за езикови умения, резултатите от състезания и конкурси на ВСУ, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
 • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
 • Бонификации: Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.
 • За прием във ВСУ се признават и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразо-вателен тест, Икономика или Икономически тест.

Възможности за допълнителна квалификация и продължаване на обучението във ВСУ:

 • Придобиване на допълнителна професионална квалификация “учител по философия” – избираем модул по време на обучението или след дипломиране.
 • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
 • Следдипломна професионална квалификация.

Възможности за кариерно развитие:

Придобилите професионална квалификация “психолог”, ОКС “бакалавър”, могат да се реализи-рат професионално както в държавни и общински институции, така и в неправителствения сектор:

 • в самостоятелна практика за психологическа помощ и консултиране;
 • в системата на образованието като училищни психолози и в центровете за личностно развитие;
 • в ресурсни центрове за интегриране, обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
 • • в системата на здравеопазването като психолози в мултидисциплинарни екипи;
 • • в неправителствени организации за социални услуги за деца и семейства; за работа с наркозависими; за работа с възрастни с увреждания и лица с умствени затруднения; за работа със семейства в риск – като психолози или доброволци.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Психология"

psychology@vfu.bg

svetozara.marinova@vfu.bg

052/359-569

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление: