Професионално направление "Администрация и управление"

Публична администрация и мениджмънт

Начало >Бакалавър и магистър след срено образование >Публична администрация и мениджмънт

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: мениджър в публичния сектор

Форма и продължителност на обучението:
– дистанционна – 8 семестъра

Език на преподаване: българскиПрофил на специалността:

Целта на обучението в специалност „Публична администрация и мениджмънт” е да се подготвят управленски кадри и експерти с компетенции за работа в глобална среда, със способности да прилагат успешни бизнес практики и инструменти, с умения да анализират факторите за развитие на бизнес дейностите и да управляват комуникационните процеси в организацията.

ОС оглед постигането на посочената цел обучението в специалността се гради върху следните базови научни направления: управление, икономика, информационни технологии. Обучението се провежда на две нива. В този контекст задачите на обучението са:

През първите две години студентите да придобият широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка, в областта на Професионално направление „Администрация и управление”.
● Върху тази база от знания да се премине към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който, чрез индивидуален избор на набор от специализиращи дисциплини, да се придобият знания и умения, конкретизиращи специфични особености на управлението на бизнес организациите.
● Да се създаде възможност да се придобият допълнителни знания и умения в областта на икономиката, информационните технологии, психологията, правото, сигурността и др. чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието.
● Да се създадат условия за формиране на способност за трансформиране на теорията в практико- приложни умения.
● Да се осигури международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения и образователна мобилност, включително в чужбина.
● Да се развият способности на обучаемите да се реализират професионално в организации от бизнеса и публичния сектор, да бъдат конкурентоспособни и адаптивни към променящите се условия за реализация на пазара на труда, както и да продължат обучението си в по-висока образователна степен или да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

Възприетият начин за представяне на материала е ориентирано върху т.н. "учене чрез правене", което способства за по-лесното разбиране и трайно усвояване на теоретичния фундамент, който да се трансформира в практико-приложни способности. В процеса на обучението се акцентира на проблемното и творческо поднасяне на лекционния материал, на прилагане на активни методи – решаване на казуси, делови и ролеви игри, индивидуално или екипно разработване на презентации и курсови проекти, решаване на тестове и други форми на обучение и текущ контрол. Студентите се стимулират да разработват есета и научни доклади, да участват в конкурси и студентски олимпиади и конференции в университета, страната и чужбина.

Акценти в обучението:

В резултат на обучението студентите придобиват:
Конкретни знания отнасящи се до: ролята и мястото на организацията в съвременното глобално общество; основните управленски структури на организациите, видовете предприятия и съвременните форми за взаимодействие между тях в съответствие с българската, европейската и световната практика; принципите, предизвикателствата и формите за успешна реализация на поставените цели в областта на предприемачеството; механизмите за подбор, атестация, кадрово развитие и мотивация на сътрудниците в организациите; тълкуването и прилагането на европейски и български нормативни документи, засягащи организационно-управленската и предприемаческата дейност; оперативното и стратегическото управление в бизнес организации, както и подходите, методите и технологиите за неговото практическо осъществяване; инструментите за реализиране на маркетинг проучвания с цел разработване на продукти, търсени от потребителите; същността на организационните промени и организационното развитие.

Придобитите у студентите практически умения са ориентирани към: идентифициране на проблемите в управлението на бизнес организациите; анализ и диагностика на конкурентоспособността на бизнес организациите; разработване на маркетинг, бизнес и стратегически планове; оценяване на съвременните процеси и тенденции в глобализиращия се свят с оглед на тяхната предсказуемост; умения за провеждане на BKG, PEST, SWOT и др. анализи; оценяване влиянието на организационната и корпоративна култура, създаване на подходящ комуникационен климат в и извън организацията, работа в екип, разрешаване на конфликти; умения за работа в дигитална среда.

В съответствие с европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на студентите в специалност “Бизнес администрация и мениджмънт” стимулира развиването на преносими компетентности за: работа в екип; избор на подход и техника на мотивиране на други участници за ефективна работа в различни бизнес организации; избор на подходяща техника за комуникация със специалисти и неспециалисти при обмяна на информация, идеи, проблеми и решения при разработването и реализирането на различни политики и проекти; работа със специализиран и универсален софтуер (умения за ползване на Word, Excel, Power Point и други софтуерни програми (например, формиране на бази от данни) и Internet; анализ, диагностика и формулиране на подходящи бизнес решения, свързани с текущото и стратегическото поведение на различни бизнес организации; формулиране и декомпозиране на цели, делегиране, планиране и контрол върху изпълнението на поставените цели; адаптиране на съвременни управленски инструменти от различни теоретични области на управлението към потребностите на конкретни бизнес организации, както и адекватно оценяване на предимствата, недостатъците и рисковете при тяхното приложение.

Лични компетентности: отговорност, самостоятелност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, устойчивост на стрес, умение за общуване с различни социални и възрастови групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната пригодност.

Компетентности за учене: Последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

Професионални компетентности: разрешаване на специфични проблемни ситуации; способност за предлагане на иновативни и нестандартни решения на текущи казуси; умения за анализ и оценка на външната и вътрешна фирмена среда и умение за оценка на важността на различните фактори в сложна среда; умения за планиране, организиране и провеждане на изследвания в управлението на бизнес организациите с практическо значение; Умения за водене на делова комуникация.

Структурата и съдържанието на учебния план позволява, в рамките на бакалавърското обучение по специалността, едновременното придобиване на втора специалност.

Извънаудиторна заетост:

Участие в учебни практики, летни учебни школи, практически и езикови стажове, студентски конференции, майсторски класове, организирани от Академия „Знание и иновации” във ВСУ „Черноризец Храбър” и др. Студентите имат възможност да се включат в изследователски проекти, осъществявани в катедра „Администрация, управление и политически науки“ и ВСУ „Черноризец Храбър“.

Практики и стажове:

Студентите имат възможност да провеждат учебни практики в рамките на извънаудиторната заетост по преподаваните профилиращи дисциплини. Могат да участват и в мобилност по програма “Еразъм+”, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда.

Условия за прием:

  • Конкурсен изпит: Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или тест по чужд език. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., ДЗИ по професията, свързан с областта на знание на специалността, резултатите от международни сертификати за езикови умения, резултатите от състезания и конкурси на ВСУ, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков, информационен или бизнес профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се признават и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразо- вателен тест, Икономика или Икономически тест.
  • Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и Наредба No 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в ОКС "магистър" и ОНС „доктор” (след придобиване на ОКС „магистър”), както и в разнообразни форми на обучение през целия живот (LLL курсове, следдипломни квалификации и др.).

Възможности за кариерно развитие:

УУспешно завършилите тази специалност могат да се реализират в структурните звена на фирми и организации от частния и публичния сектор.

В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: фирмени мениджъри; управители или административни ръководители на търговски дружества; експерти или ръководители на сектори, консултанти и сътрудници по управление и организационно развитие; анализатори; функционални специалисти във всички звена на управленската йерархия, съветници на висшето ръководство в отраслите на стопанските организации, специалисти по управление на персонала и кариерно развитие; административни и приложни специалисти; специалисти по управление и администрация в местните и държавните управленски структури и други управленски длъжности.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Администрация и управление"

ivanka.bankova@vfu.bg

052/359-538

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Бизнес администрация и мениджмънт
Публична администрация и мениджмънт