Професионално направление "Икономика"

Финанси и счетоводство

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Форма и продължителност на обучението:
– задочна – 8 семестъра
– дистанционна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Поредно високо признание за преподавателите и студентите от катедра „Икономика” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

Профил на специалността:

Специалност “Финанси и счетоводство” осигурява фундаментални и приложни знания за организация на счетоводството във финансовите и нефинансовите организации, финансовото управление на бизнес дейностите в публичния и частния сектор, компетенции по използването на финансово-счетоводни системи за анализ, бизнес планиране и контрол.

Акценти в обучението:

Основи на счетоводството; Финансово счетоводство; Финансов контрол; Международни финанси; Финансови отчети; Финансови пазари и теория на инвестирането и други финансово, счетоводни дисциплини.

Извънаудиторна заетост:

Включва разработване на проекти за реални предприятия; участие в майсторски класове на водещи световни учени; участие в конференции, кръгли маси и др.

Практики и стажове:

Сътрудничеството на катедрата с представители на бизнеса за възможности за практика в страната.

Студентите могат да участват в мобилност по програма „Еразъм+”, което разкрива пред тях възможности за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда.

Възможности за кариерно развитие:

Обучението гарантира широкопрофилна и специализирана подготовка за професионална реализация на завършилите като главни счетоводители, финансови анализатори, финансово-данъчни инспектори, контрольори, одитори и финансови консултанти.

Условия за прием:

 • Конкурсен изпит:
  Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на обществено значима тема или тест по чужд език. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., ДЗИ по професията, свързан с областта на знание на специалността, резултатите от международни сертификати за езикови умения, резултатите от състезания и конкурси на ВСУ, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.

 • Балообразуване:
  Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
 • Бонификации:
  Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков, информационен или бизнес профил получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия:
  За прием в тази специалност се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразователен тест, Икономика или Икономически тест.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Всички магистърски програми на ВСУ “Черноризец Храбър” и приоритетно тези към катедра “Икономика” - „Счетоводство и финансови отчети”, „Финансов одит“, „Данъчен и митнически контрол“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, „Международни финанси“, „Кръгова икономика“, „Предприемачество“. Обучението в магистърските програми към катедра “Икономика” е 2 семестъра.

Възможности за кариерно развитие:

Обучението гарантира широкопрофилна и специализирана подготовка за професионална реализация на завършилите като главни счетоводители, финансови анализатори, финансово-данъчни инспектори, контрольори, одитори и финансови консултанти.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Икономика"

Ръководител катедра:
проф. д-р Емил Панушев
Тел.: 052/359-577
emil.panusheff@vfu.bg
e-mail:  econ@vfu.bg
fb.com/economics.vfu.bg
Академичен наставник на специалност “МИО”:
ас. д-р Севги Осман
 e-mail:  sevgi.osman@vfu.bg
Секретар на катедра:  Севдалина Спасова
Тел.:  052/359-577;
0899 818 457
 e-mail:  sevdalina.spasova@vfu.bg

Административен секретар на факултет МИА:
инж. Павлета Кръстева
Тел.:  052/359-564;
0878 417 494
 email:  pavleta.krasteva@vfu.bg


Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Международни икономически отношения
Финанси и счетоводство
Международен бизнес на английски език