Професионално направление "Национална сигурност"

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Форма и продължителност на обучението:
- Редовна – 8 семестъра
- Задочна – 9 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред. Основа на обучението са правни и специални дисциплини, свързани с противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.

Студентите получават знания и практически умения, които им позволяват да планират и извършват обща и индивидуална превенция на престъпността, да разкриват и разследват престъпления, да планират, участват и ръководят дейности по охраната на обществения ред, да извършват техническа дейност по откриването на следи от престъпления и тяхното процесуално оформяне.

Целта на обучението по специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” е подготовка на широкопрофилни специалисти, способни да:
- прилагат относимата към противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и имуществото на гражданите и стопанските субекти нормативна регламентация,
- решават сложни и непредвидими проблеми в превенцията, разкриването и разследването на престъпления,
- събират и подготвят доказателства, необходими за разкриване и доказване на престъпления.

Специалността е съобразена с динамиката на развитието на обществените потребности от специалисти по противодействие на престъпността и опазването на обществения ред и пазара на труда. Същата отчита опита на водещите световни образователни институции в направлението и съвременните тенденции във висшето образование, съгласувана е с детайлна област на Класификацията на областите на образование и обучение (КОО-215) с код 1032 "Национална и лична сигурност и защита на имуществото" и Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) и на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO). Синхронизирането на програмата със световните стандарти осигурява международна сравнимост на придобитите компетентности и образователна и професионална мобилност на студентите.

Пътната карта на обучението по специалността е следната: През първия семестър на обучението се предлагат курсове по академична комуникация и научна етика; управление на ресурсите, вземане на решения и иновации; нови дигитални технологии и развиване на умения за алгоритмично мислене. До края на втората година от обучението си студентите изучават базови задължителни и задължително избираеми дисциплини по специалността и получават задълбочена широкопрофилна подготовка в областта на Професионално направление „Национална сигурност”. Върху тази база от знания и познавателни умения, в следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в съответствие с интересите си, студентите могат да изберат между две образователни пътеки:

Първата е да задълбочат подготовката си в рамките на същата специалност на професионално направление "Национална сигурност", като изучават дисциплини от специфични области - криминология, криминалистика, криминалистическа техника и тактика, методика за разследване на престъпления, съдебна експертология и др.

Втората е да разширят професионалната си компетентност и перспективата си за професионална реализацияи конкурентоспособността си на трудовия пазар, като придобият компетентности и по втора специалност в същото професионално направление.

В процеса на обучението на специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ се акцентира на прилагане на активни методи за обучение – провеждане на практически занятия в специализирани кабинети и работна среда, стажове в специализираните държавни, обществени и частни организации, работещи по противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. Студентите имат възможност да участват в научноизследователската дейност в университета.

В резултат на обучението студентите в специалност “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”трябва да придобиятразширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта, включително свързани с най-новите постижения в нея, самостоятелно да интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи. Студентите придобиват и конкретни знания за нормативната основа за противодействието на престъпността и опазването на обществения ред; ролята и мястото на органите за сигурност в съвременното общество; основните управленски структури на организациите и реда за тяхното управление; правомощията на специализирани държавни и частни органи за поддържането на обществения ред и борбата с престъпността и реда за тяхното прилагане, както и съвременните форми за международно полицейско сътрудничество.

Придобитите от студентите практически умения са ориентирани към: овладяване на методи и средства, позволяващи решаването на сложни задачи в сферата на противодействието на престъпността и опазване на обществения ред; прилагането на нормативните актове в тази област; извършването на дейностите по превенция, разкриване и разследване на престъпления, извършването на процесуални действия по разследването на престъпления; извършването на криминалистически експертизи и прилагането на другите способи за доказване на престъпления; да овладеят дейностите по организация и управление на опазването на обществения ред в нормални и екстремални условия; да развият логическо мислене и проявяват новаторство и теоретични подходи при решаването на нестандартни задачи; да развият умения за работа в екип, разрешаване на конфликти и умения за работа в дигитална среда.

Обучението завършва с полагане на комплексен държавен изпит по специалността.

Акценти в обучението:

Наказателно право
Наказателнопроцесуално право
Анализ и контрол на риска
Криминалистика
Теория на оперативно-издирвателната дейност
Противодействие на престъпността
Опазване на обществения ред
Криминология

Практики и стажове:

През периода на обучение се провежда стаж по предварително разработена и утвърдена програма от учебния план или индивидуална програма с тематика от задължителните и/или задължително избираемите дисциплини по специалността. Няма ограничения за приемащите институции, организации и субекти, в които се осъществява. Студентите - участници в национални, европейски или международни научни проекти и публикации, научни конференции и други форми на доброволно ангажиране в научни и практически занимания в областта на специалността, се освобождават по тяхно желание и с решение на Катедрения съвет на обучаващата катедра от задължителния учебен стаж и им се присъждат предвидените за нея кредити по учебен план. Студентите могат да участват и в мобилност с цел практика по програма “Еразъм+”, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда и да се освободят по тяхно желание и с решение на Катедрения съвет на обучаващата катедра от задължителния учебен стаж, като им се присъждат предвидените кредити по учебен план.

Практическите занятия по криминалистика се провеждат в кабинети, оборудвани с най-ново поколение електронни микроскопи и техника за извършване на трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи.

Условия за прием:

  • Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити по:
    Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или тест по чужд език.
    За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., ДЗИ по професията, свързан с областта на знание на специалността, резултатите от международни сертификати за езикови умения, резултатите от състезания и конкурси на ВСУ, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се признават и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразо-вателен тест, Икономика или Икономически тест.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Всички магистърски програми, обявени във ВСУ, приоритетно магистърските програми „Митническо разузнаване и разследване”, „Съдебни криминалистически експертизи”, „Интелигентни системи за сигурност“,„Наука, образование и сигурност“ (продокторска програма).

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите са специалисти подготвени за работа в системата на МВР, частните охранителни фирми, пробационнитеслужбикъм Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, комисиите за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към общините, дирекциите за обществен ред и защита при бедствия към общините, специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне и ресоциализация, Военна полиция и други длъжности, за които се изисква висше образование.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Национална сигурност"

sigurnost@vfu.bg

052/359-561

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Защита на националната сигурност