Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

Хореография - Съвременен танцов театър

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Хореография - Съвременен танцов театър

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Професионална квалификация: Хореограф

Форма и продължителност на обучението:
– задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Целта на обучението в специалност „Хореография -Съвременен танцов театър” е да се подготвят квалифицирани специалисти с широк обхват от изпълнителски, творчески и методически компетенции в областта на танцовото изкуство. Специалността е съобразена с образователните стандарти в световен мащаб, както и със съвременните тенденции в областта на танцовото изкуство, съгласувана е с детайлна област с код 0215 "Музика и сценични изкуства" на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) и изискванията за присъждане на професионална квалификация с код 2653 "Танцьор и Хореограф" на Международната стандартна класификация на професиите (ISCO-08) и на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) с код 2653.1 "Хореограф". Синхронизирането на програмата със световните стандарти осигурява международна сравнимост на придобитите компетентности и образователна и професионална мобилност на студентите.

Обучението се провежда на две нива:

 • първо ниво – придобиване на широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и фундаментална подготовка в областта на професионално направление „Музикално и танцово изкуство” през първите две години;
 • второ ниво – на база на натрупани знания от предходния етап на обучение, чрез специализиращи дисциплини и избираеми такива се придобиват знания и умения, конкретизиращи специфични изпълнителски и творчески особености на танцовото изкуство през третата и четвърта година на обучение.

 • В курса на обучение се изпълняват следните задачи:

 • обвързване на обучението с реалните потребности на културни, творчески и образователни институции чрез включване в учебния план на практики, провеждани в реална работна среда, както и на теми за курсови задачи, курсови проекти от областта на танцовото изкуство;
 • засилване на връзката образование–наука–културни институти и организации чрез включване в учебния процес на утвърдени експерти от практиката и работа по съвместни образователни, приложни и научноприложни задачи и проекти;
 • създаване на възможност за придобиване на допълнителни знания в областта на информационните технологии, педагогиката и психологията, философията чрез индивидуален избор на дисциплини от съответната област на знанието;
 • осигуряване на национална и международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения с оглед образователна мобилност, включително и в чужбина;
 • създаване на възможности за продължаване на обучението в по-висока образователна степен или да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот;
 • мотивиране на студентите за участие в приложни и научноприложни задачи, разработване на научни доклади, участие във фестивали, конкурси и конференции, организирани и провеждани както в университета, така и в страната и в чужбина.

 • Акценти в обучението:

  В процеса на обучението по специалност „Хореография – Съвременен танцов театър” се поставя акцент върху:

 • фундаментална теоретична постановка, умело съчетана с атрактивно поднасяне на лекционния материал;
 • прилагане на разнообразни активни методи на обучение – творческо реализиране на практически задачи индивидуално и в екип, упражнения, индивидуално или екипно разработване на творчески проекти.
 • практическо обучение чрез разработване на курсови задачи и курсови проекти, както и участие в практики, които оформят три основни акцента в изграждането на профила на хореографа: изпълнителски, творчески и методически.
 • Условия за прием:

  • Кандидатстудентски изпит: Кандидатите полагат конкурсен изпит – практически:
   кандидатите полагат практически конкурсен изпит по танц – представяне на две танцови комбинации от един или два различни стила.
   За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити по български език и литература, история на България, биология, география, чужд език и философски цикъл, както и оценка от ДЗИ по специалността на завършилите гимназии със засилено изучаване на хореография, положени след 2008 г.
  • Балообразуване:
   Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка от общия успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации:
   Завършилите хореографски училища и гимназии със засилено изучаване на хореография получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За кандидатстудентски изпит се признават резултати от олимпиади и състезания и конкурси на ВСУ. За прием във ВСУ се зачитат и оценките от конкурсни изпити, положени в други висши училища за специалност „Хореография“.

   Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба №1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

  Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

  • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
  • Придобиване на образователна и научна степен “доктор”

  Възможности за кариерно развитие:

  Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в: магистърски програми от професионалното направление „Хореографска режисура и арт мениджмънт” с минимална продължителност на обучението 2 семестъра и „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство” с минимална продължителност на обучението 2 семестъра, ОНС „доктор” (след придобиване на ОКС „магистър”) в докторска програма „Хореография”, както и в разнообразни форми на обучение през целия живот (LLL курсове, следдипломни квалификации и други).

  Успешно завършилите специалност „Хореография - Съвременен танцов театър” могат да се реализират в държавния и частния сектор - културни и образователни организации и институции, държавна и местна администрация и т.н. В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: танцов художествен ръководител, хореограф, специалист танцово изкуство, балетен репетитор, балетмайстор, аниматор.

  Често задавани въпроси:

  Какви са семестриалните такси?

  Кога мога да кандидатствам?

  С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

  Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

  Как да кандидатствам?

  Имате въпрос?

  Контакти:

  Професионално направление "Музикално и танцово изкуство"

  mti@vfu.bg

  052/359-642

  Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

  Учебен план

  Специалности от същото професионално направление:

  Хореография - Български народни танци
  Хореография - Съвременен танцов театър