Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Архитектура

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: архитект

Форма и продължителност на обучението:
– редовна – 11 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Специалност “Архитектура” гарантира конкурентоспособност и висока компетентност в сферите на приложение на архитектурната дейност – проектантска, естетична, социална, екологична, икономическа и управленска, чрез усвояване на съвременни методи и подходи в архитектурното проектиране на обекти.

В обучението като гост-преподаватели участват изтъкнати учени от Университета по архитектура във Венеция (IUAV), Политехниката в Милано (POLIMI), Италия, Училището по архитектура в Аликанте (School of Architecture), Испания, Московския архитектурен институт (МАРХИ), Русия и други партньорски университети.

Специалността има национална акредитация и нотификация по Директива 2005/36/EО на Европейския парламент. Благодарение на това дипломата по Архитектура от ВСУ „Черноризец Храбър” е призната във всички страни на Европейския съюз.

Гарантирана е възможността за придобиване на богато портфолио от сертификати за допълнителни професионални знания и умения чрез участие в международни уъркшопове по устойчива архитектура, ландшафт и параметричен дизайн, архитектурни конференции и международни пленери по актуални теми.

Университетът предлага възможност за изучаване на чужди езици.

Акценти в обучението:

Методика на архитектурното проектиране; Въведение в архитектурното проектиране; История на изкуството; История и теория на архитектурата; Сградостроителство; Ландшафтна архитектура; Интериорен дизайн; Дигитално моделиране и параметричен дизайн; Жилищни сгради и комплекси; Производствени сгради и комплекси; Обществени сгради и комплекси; Градоустройство; Архитектурни конструкции; Опазване на архитектурното наследство; Дигитални средства за проектиране - AutoCAD, ArchiCAD, Revit и др.

Практики и стажове:

Практики по „История на архитектурата”, “Ландшафтна архитектура”, “Дигитално моделиране и параметричен дизайн” и преддипломни практики по специалността.

Партньори: Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, БНК на ИКОМОС, Общините София, Варна, Балчик, Шабла и др., Регионален исторически музей – Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, “Планекс”, Активирай пространствата и др. Студентска мобилност по програма „Еразъм+” в университети в Италия, Чехия, Латвия, Германия, Турция и др.

Условия за прием:

 • Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити по:
  – Математика
  – Рисуване – перспектива на обемни и плоскостни елементи
  – Рисуване – цветна композиция
  – Рисуване – обемно-пространствена композиция

  За кандидатстудентски изпит по Математика се признава оценката от държавния зрелостен изпит по Математика, положен в Република България след 2008 г.
 • Балообразуване: Балът за класиране се образува от сбора на оценките от конкурсните изпити и оценката по математика от дипломата за средно образование или оценката от изпита по математика, от конкурсния изпит.
 • Бонификации: Завършилите езикови, математически гимназии, хуманитарни гимназии с профил „Изобразително изкуство“, както и професионални гимназии по Строителство и Архитектура получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се зачитат оценките от кандидатстудентските изпити по математика и рисуване за специалност „Архитектура“, положени в други висши училища.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

 • Всички магистърски програми, обявени във ВСУ.
 • Придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите специалност “Архитектура” могат да работят в областта на регионалното развитие, устройственото планиране, проектирането и реализацията на жилищни, обществени, индустриални и други сгради, отговарящи на изискванията за енергоефективна архитектура, интериор, дизайн и синтез на архитектурата с визуалните и пластични изкуства.

Добри възможности за професионално развитие предоставя работата в държавната централна и местна администрация, в архитектурни бюра и строителни фирми, в строителния надзор, в научни, изследователски и учебни институции.

Нашите възпитаници могат да се реализират не само в България, но и в страните от ЕС.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

arch@vfu.bg

052/359-579

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Архитектура
Строителство на сгради и съоръжения
Пожарна и аварийна безопасност
Водоснабдяване и канализация
Интериорен дизайн
Строителен инженеринг