Професионално направление "Национална сигурност"

Защита на националната сигурност

Начало >Бакалавър и магистър след средно образование >Защита на националната сигурност

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: Защита на националната сигурност

Форма и продължителност на обучението:
- Редовна – 8 семестъра
- Задочна – 9 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Подготвят се кадри с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност. Завършилите са способни да се реализират успешно на пазара на труда в условията на силна конкуренция както в държавния и общинския, така и в частния сектор.

Организацията на учебния процес е насочена към постигане на висока професионална компетентност, разбирана като способност и мотивационна готовност за високопродуктивна дейност по защита на сигурността на гражданите, обществото и държавата.

Целта на обучението по специалност „Защита на националната сигурност” е подготовка на широкопрофилни специалисти, способни да:
- разработват и изпълняват планове за събиране на информация, необходима за реализиране на политиките за национална сигурност, проучват начините за осигуряване на необходимата информация, установяват и поддържат контакти с организации и лица, които могат да предоставят необходимата информация,
- изготвят информационни документи за резултатите от информационно-аналитичната си дейност и изпълняват административни задължения за поддържане, съхранение и използване на документацията,
- извършват оценка на опасностите, рисковете и заплахите за националната сигурност и разработват предложения за промени в политиките по сигурност.

Специалността е съобразена с динамиката на развитието на обществените потребности от специалисти по сигурност и пазара на труда. Същата отчита опита на водещите световни образователни институции в направлението и съвременните тенденции във висшето образование, съгласувана е с детайлна област на Класификацията на областите на образование и обучение (КОО-215) с код 1032 "Национална и лична сигурност и защита на имуществото" и Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) и на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO). Синхронизирането на програмата със световните стандарти осигурява международна сравнимост на придобитите компетентности и образователна и професионална мобилност на студентите.

Пътната карта на обучението по специалността е следната: През първия семестър на обучението се предлагат курсове по академична комуникация и научна етика; управление на ресурсите, вземане на решения и иновации; нови дигитални технологии и развиване на умения за алгоритмично мислене. До края на втората година от обучението си студентите изучават базови задължителни и задължително избираемите дисциплини по специалността и получават задълбочена широкопрофилна подготовка в областта на Професионално направление „Национална сигурност”. Върху тази база от знания и познавателни умения, в следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в съответствие с интересите си, студентите могат да изберат между две образователни пътеки:

Първата е да задълбочат подготовката си в рамките на същата специалност на професионално направление "Национална сигурност", като изучават дисциплини от специфични области - противодействие на тероризма, киберсигурност, разузнавателна защита на конституционния ред, управление на кризи, защита от бедствия, аварии и катастрофи и др. Втората е да разширят професионалната си компетентност и перспективата си за професионална реализация, като придобият компетентности и по втора специалност в същото професионално направление.

В процеса на обучението на специалност „Защита на националната сигурност“ се акцентира на прилагане на активни методи за обучение – провеждане на практически занятия в специализирани кабинети и работна среда, стажове в държавни и частни организации, работещи по защитата на националната и фирмена сигурност. Студентите имат възможност да участват в научноизследователската дейност в университета.

В резултат на обучението студентите в специалност “Защита на националната сигурност”трябва да придобиятразширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта, включително свързани с най-новите постижения в нея, самостоятелно да интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи. Студентите придобиват и конкретни знания за нормативната основа за защита на националната сигурност; ролята и мястото на органите за сигурност в съвременното общество; основните управленски структури на организациите и реда за тяхното управление; правомощията на специализирани държавни органи за защита на националната сигурност.

Придобитите практически умения са ориентирани към: овладяване на методи и средства, позволяващи решаването на сложни задачи в сферата на защита на националната сигурност; прилагането на нормативните актове в тази област; извършването на дейностите по защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред; да развият логическо мислене и проявяват новаторство и теоретични подходи при решаването на нестандартни задачи; да развият умения за работа в екип, разрешаване на конфликти и умения за работа в дигитална среда.

Получената професионална квалификация позволява на завършилите специалността „Защита на националната сигурност“ да се реализират успешно в ДАНС, ДАР, системата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, в общинските звена за обществен ред и сигурност, в банкови и застрахователни учреждения, охранителни фирми, както и като експерти по сигурността в държавни и частни фирми, политически и обществени организации.

Акценти в обучението:

Наказателно право
Наказателнопроцесуално право
Анализ и контрол на риска
Разузнавателна защита на конституционния ред
Теория на разузнаването и контраразузнаването
Противодействие на тероризма
Киберсигурност

Практики и стажове:

През периода на обучение се провежда стаж по предварително разработена и утвърдена програма от учебния план или индивидуална програма с тематика от задължителните и/или задължително избираемите дисциплини по специалността. Няма ограничения за приемащите институции, организации и субекти, в които се осъществява. Студентите - участници в национални, европейски или международни научни проекти и публикации, научни конференции и други форми на доброволно ангажиране в научни и практически занимания в областта на специалността, се освобождават по тяхно желание и с решение на Катедрения съвет на обучаващата катедра от задължителния учебен стаж и им се присъждат предвидените за нея кредити по учебен план. Студентите могат да участват и в мобилност с цел практика по програма “Еразъм+”, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда и да се освободят по тяхно желание и с решение на Катедрения съвет на обучаващата катедра от задължителния учебен стаж, като им се присъждат предвидените кредити по учебен план.

Обучението по специалността „Защита на националната сигурност“ завършва с полагане на комплексен държавен изпит по специалността. Обучението в профил „Организация и управление на националната сигурност“ на същата специалност, завършва с държавен изпит или със защита на дипломна работа при среден успех от обучението мн. добър 5,00.

Обучение по тази специалност по същия учебен план в задочна форма се провежда и във Филиал Смолян.

Условия за прием:

  • Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити по:
    Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема или тест по чужд език.
    За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положени в Р България след 2008 г., ДЗИ по професията, свързан с областта на знание на специалността, резултатите от международни сертификати за езикови умения, резултатите от състезания и конкурси на ВСУ, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се признават и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Биология, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразо-вателен тест, Икономика или Икономически тест.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Всички магистърски програми, обявени във ВСУ, приоритетно магистърските програми „Митническо разузнаване и разследване”, „Съдебни криминалистически експертизи”, „Интелигентни системи за сигурност“, „Наука, образование и сигурност” (продокторска програма).

Възможности за кариерно развитие:

Специалността „Защита на националната сигурност”подготвя кадри с висше образование, които се реализират професионално в областта на националната сигурност, в държавния, общинския и частния сектор.
Завършилите бакалавърска степен на специалността могат да заемат длъжности в системата на МВР и ДАНС, за които се изисква висше образование, както и всички изпълнителски и ръководни длъжности в системата на частния охранителен бизнес, звената за сигурност в стопанските обекти, общинската и областната администрация

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Национална сигурност"

sigurnost@vfu.bg

052/359-561

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
Защита на националната сигурност