Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

Пожарна и аварийна безопасност

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: инженер – пожарна безопасност

Форма и продължителност на обучението:
– Задочна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Профил на специалността:

Специалност „Пожарна и аварийна безопасност” подготвя инженерни кадри, притежаващи теоретична подготовка и практически умения в проектирането, организацията и управлението на пожарната безопасност.

Обучението се извършва по учебен план, който е съобразен с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране", както и със съвременните тенденции на развитие и потребности на обществото и бранша. Подборът на дисциплините осигурява подготовка на бъдещите инженери за проектиране на част „Пожарна безопасност” на инвестиционните проекти.

Обучението в специалността се базира на придобиване на знания по дисциплини, групирани в следните обособени направления:Природни науки, математика и информатика; Общоинженерни дисциплини; Строителна механика; Пожаротехнически дисциплини; Пожаротaктически дисциплини; Проектиране на пожарната безопасност на сгради, обекти и съоръжения; Организация и управление на пожарната безопасност в строителството.

Обучението се провежда на две нива:
първо ниво – придобиване на широкопрофилна общообразователна подготовка от различни области на знанието, както и общоинженерна подготовка вобластта на професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” през първите две години;
второ ниво – придобиване на тясно специализирани знания и умения в профила на регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране“ през третата и четвърта година на обучение.
Структурата и съдържанието на учебния план позволява, в рамките на бакалавърското обучение по специалността, едновременното придобиване на втора специалност.

Акценти в обучението:

В процеса на обучението по специалност „Пожарна и аварийна безопасност ” се акцентира на:
фундаментална теоретична постановка, умело съчетана с проблемно поднасяне на лекционния материал;
прилагане на разнообразни активни методи на обучение – решаване на практически задачи индивидуално и в екип, практически упражнения, индивидуално или екипно разработване на реферати и презентации и други;
практическо обучение чрез разработване на курсови задачи и курсови проекти, както и участие в практики и стажове;
засилване на връзката образование–наука–бизнес чрез включване в учебния процес на утвърдени експерти от практиката и работа по съвместни образователни, приложни и научноприложни задачи и проекти.

Извънаудиторна заетост: Студентите разработват курсови задачи и курсови проекти по редица базови и специализирани дисциплини по теми, съобразени с реалните потребности на бранша. Участват в семинари и практически занятия, провеждани съвместно с водещи фирми и организации в областта на пожарната безопасност. Реализират своите научни и творчески търсения, обменят знания и опит с други колеги и специалисти от страната и чужбина чрез участие в традиционно провежданите конференции, конкурси и уъркшопове.
Организираните в университета публични лекции и майсторски класове с участието на изтъкнати учени и специалисти от страната и чужбина дават възможност на бъдещите инженери да се докоснат до постиженията на съвременното инженерство по пожарна безопасност.

Практики и стажове:

Обучението в специалност „Пожарна и аварийна безопасност” е обвързвано с реалните потребности на обществото и бизнеса. В учебния план са включени практики и стажове, провеждащи се в реална работна среда, както и курсови задачи, курсови проекти и дипломни работи върху конкретни обекти. Това води до засилване на връзката образование–наука–бизнес, която е в основата не само на университетските цели, но и на националните и европейските образователни приоритети.

Практиките и стажовете се провеждат в български и чуждестранни фирми, организации и лаборатории, работещи в областта на пожарната безопасност.

В рамките на студентската мобилност по програма „Еразъм+” студентите имат възможност да се включат в програмите за обучение и практики в чуждестранни университети от Германия, Италия, Испания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Украйна, Турция и др.

Условия за прием:

  • Кандидат-студентите полагат конкурсни изпити по:
    Кандидатите полагат конкурсен изпит – общ технически тест, общ природонаучен тест или тест по математика.
    За кандидатстудентски изпит се признават оценките от дипломен проект на завършилите професионални гимназии с техническа насоченост, оценките от държавните зрелостни изпити по математика, физика или химия, положени в Р България след 2008 г., резултатите от международни и национални конкурси по математика, химия, физика, архитектура и строителство.
  • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от конкурсния изпит и удвоената оценка от средния успех от дипломата за завършено средно образование.
  • Бонификации: Завършилите математически гимназии, гимназии по строителство, езикови и хуманитарни гимназии или гимназии с езиков профил получават 1 единица бонификация.
  • Допълнителни условия: За прием във ВСУ се зачитат и оценките от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища за тази специалност.
    Редът за признаване на кредити и периоди на обучение е указан в Наредба 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”. Същият се основава на Наредба 21 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Успешно завършилите специалността могат също да продължат обучението си в ОКС "магистър" и ОНС "доктор" (след придобиване на ОКС "магистър"), както и в разнообразни форми на обучение през целия живот.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите специалност „Пожарна и аварийна безопасност” могат да се реализират в държавния и частния сектор като ръководители, проектанти и инспектори в проектантски организации, фирмени пожарни и аварийно-спасителни служби, поделенията на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", инвеститорски, контролни и надзорни служби, държавната и местна администрация.
В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: Инженер, проектант; Инспектор, технически надзор, Инженер, инвеститорски контрол; Инженер, техническа безопасност; Инспектор, противопожарна охрана на сграда; Инспектор, противопожарна охрана; Инспектор, гражданска защита.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия"

sss@vfu.bg

052/359-589

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Архитектура
Строителство на сгради и съоръжения
Пожарна и аварийна безопасност
Водоснабдяване и канализация
Интериорен дизайн
Строителен инженеринг