Професионално направление "Икономика"

Международни икономически отношения

Начало >Бакалавър и магистър след срено образование >Международни икономически отношения

В специалност „Международни икономически отношения“ се обучават специалисти в областта на световната икономика, международния бизнес, финанси и маркетинг – служители в международни организации и европейски институции в рамките на ЕС, експерти във финансови и търговски институции – банки, застрахователни компании, държавни и общински служители.

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: икономист

Форма и продължителност на обучението:

– редовна – 8 семестъра
– задочна – 8 семестъра
– дистанционна – 8 семестъра

Език на преподаване: български

Поредно високо признание за преподавателите и студентите от катедра „Икономика” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

Профил на специалността:

Обучението в специалност „Международни икономически отношения” развива знания и умения в едно основно направление на науката, образованието и бизнес практиката – междуна-родната икономика. В отличните условия, предлагани от ВСУ „Черноризец Храбър”, студентите придобиват актуални и полезни знания и умения в сферата на световната икономика, междуна-родния бизнес, международните финанси и маркетинга. Специалността е предназначена за студенти с професионални интереси в областта на икономиката и маркетинга на съвременната бизнес организация в условията на международна бизнес среда и има за цел да задоволи потребността от специалисти с международен профил в сферата на финансите и икономиката. Предлага профе-сионални знания и опит в оперативната външноикономическа дейност – подготовка, сключване и реализация на международните бизнес операции в практиката на различните видове предприятия и организации. Обучението е тясно свързано и съобразено с интересите и перспективите за развитие на българската икономика и политика, ориентирани към активно участие в международните иконо-мически и политически отношения.

Акценти в обучението:

Учебното съдържание е изградено върху водещата световна и европейска теория и практика и осигурява в необходимото единство и качество фундаментални знания по икономика, финанси, мениджмънт, предприемачество, маркетинг, право и информатика и високоспециализирани знания в сферата на теорията и практиката на международния бизнес и на международните валутно-финансови отношения, интернет бизнеса и маркетинга. Отделя се внимание и на риск-мениджмънта, инвестиционните проекти и международния финансов и банков мениджмънт. Учебният план включва специализиращи учебни дисциплини, развиващи знания и умения в сферата на фирменото управление, международния бизнес, международния маркетинг, формите на съвместна фирмена дейност, най-актуалните международни бизнес операции, международния финансов анализ, съобра-зени с особеностите и изискванията на съвременната дигитална икономика и принадлежността на страната ни към ЕС.

Извънаудиторна заетост:

Включва разработване на проекти за реални организации, сформиране на екип от студенти за създаване и развитие на учебни фирми, които подготвят и реализират бизнес проекти в процеса на обучението си. Доказалите се и защитили пред експертна комисия бизнес идеи и проекти могат да кандидатстват за финансиране и стартиране на реален бизнес.

Студентите могат да участват в ежегодните конференции на младите изследователи, в летните школи и стажове на факултет „Международна икономика и администрация”, в кръгли маси, майсторски класове и лекции на водещи световни учени, организирани в университета.

Практики и стажове:

Сътрудничеството на катедрата с представители на бизнес компании осигурява организирането на учебна практика и преддипломен стаж в страната и чужбина. Студентите могат да участват в мобилност по програма „Еразъм+”, което разкрива пред тях възможности за опознаване на европей-ския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда.

Обучение по тази специалност в задочна форма се провежда и във Филиал Смолян.

Условия за прием:

 • Конкурсен изпит - Кандидатите полагат конкурсен изпит – Есе на общественозначима тема, или по Чужд език, или Общообразователен тест, или участват в онлайн конкурсa на ВСУ “Черноризец Храбър” – Есе.
  За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, положе-ни в Р България след 2008 г., резултатите от международни сертификати за езикови и компютърни умения, както и резултати от национални и международни конкурси и олимпиади.
 • Балообразуване: Балът за класиране се формира от сбора на удвоената оценка от положения конкурсен изпит и удвоената оценка по Чужд език от дипломата за завършено средно образование.
 • Бонификации: Завършилите езикови, хуманитарни, математически, търговски, икономически гимназии или гимназии с езиков или IT профил получават 1 единица бонификация.
 • Допълнителни условия: За прием в тази специалност се зачитат и оценките от следните кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища: Български език и литература, Есе на общественозначима тема, Чужд език, Математика, География на България, История на България, Философия, Общообразова-телен тест, Икономика или Икономически тест.

Възможности за продължаване на обучението във ВСУ:

Всички магистърски програми, обявени във ВСУ, и приоритетно „Международен маркетинг”, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг” „Управление на международни бизнес проекти”, „Финанси и счетоводство”.

Възможности за кариерно развитие:

Завършилите специалност „Международни икономически отношения” напълно покриват изискванията за кариерно развитие в съответствие с длъжностните характеристики на най-актуалните и трайно търсени специалисти в различните направления на бизнеса и администрацията:

 • финансови институции – банки, застрахователни институции, инвестиционни фондове и др.;
 • международни организации;
 • търговски организации;
 • държавни ведомства и организации;
 • държавни и общински органи;
 • производствени предприятия;
 • научноизследователски институции;
 • европейските институции в рамките на ЕС;
 • чуждестранни фирми на територията на Република България и извън нея;
 • задгранични мисии, посолства и др. структури.

Често задавани въпроси:

Какви са семестриалните такси?

Кога мога да кандидатствам?

С какви ДЗИ и сертификати мога да кандидатствам?

Необходимо ли е да се явявам на кандидатстудентски изпити?

Как да кандидатствам?

Имате въпрос?

Контакти:

Професионално направление "Икономика"

econ@vfu.bg

052 359 577

Понеделник – Петък 9:00 – 16:00

Учебен план

Специалности от същото професионално направление:

Международни икономически отношения
Финанси и счетоводство
Международен бизнес на английски език


Кандидатствайте online!

БЪРЗО КАНДИДАТСТВАНЕ