Защо ВСУ
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием

Среща на проф. Хайнрих Нихавес със студенти включени в програма "Еразъм", 14 май 2012 г.
І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и Европейско икономическо пространство през учебната 2023/2024 година

Такси за кандидатстване

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ТАКСА

1. Такси за български граждани и граждани на ЕС

 

Обработка на документи

30 лв.

Кандидатстване с оценка от:

 1. кандидатстудентски изпит, положен във ВСУ
 2. кандидатстудентски изпит, положен в друго ВУ
 3. държавен зрелостен изпит
 4. дипломен проект
 5. сертификат за чужд език и/или компютърни умения

47 лв.

2. Такси за граждани на държави извън ЕС

 

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «бакалавър» и «магистър» (след завършено средно образование)

60 евро

Обработка на документи на студенти, кандидатстващи за специалности в ОКС «магистър» (след завършено висше образование)

85 евро

3. Други административни такси

 

Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училищас цел продължаване на обучението във ВСУ

130 лв.

Признаване на придобито средно образование в чуждестранно средно училище с цел продължаване на обучението във ВСУ

40 лв.

Издаване на документ за резултатите от кандидатстудентски изпит

120 лв.

Семестриални такси за магистърски програми за учебната 2023/2024

 

Специалност

Размер на семестриалната такса в лева

Редовно

обучение

Задочно

обучение

Дистанционно

обучение

Факултет "Международна икономика и администрация"

Професионално Направление
3.7. Администрация и управление

Европейска администрация и управление на проекти BG

-

1030

-

Управление на международни бизнес проекти BG

1170

1030

-

Управление на международни бизнес проекти EN

1540

1030

-

Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса BG

1170

1030

-

Управление на културния туризъм BG

1170

1030

-

Инфраструктура на администрацията BG

-

-

1030

Мениджмънт и международен маркетинг BG

-

-

1030

Професионално Направление
3.8. Икономика

Предприемачество BG

-

1180

-

Кръгова икономика BG

-

1180

-

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг BG

1030

1030

1030

Финансов и банков мениджмънт и маркетинг ENG

-

-

1540

Международни финанси ENG

-

-

1540

Международни финанси BG

-

-

1030

Счетоводство и финансови отчети BG

-

1030

-

Финансов одит BG

-

1030

-

Данъчен и митнически контрол BG

-

1030

-

Професионално Направление
4.6. Информатика и компютърни науки

Наука за данните (Data Science) ENG

-

-

1820

Дигитален маркетинг и уеб дизайн BG

-

1030

1030

Изкуствен интелект в здравеопазването (AI in HealthCare) - /при положит.решение на НАОА/ ENG

1900

-

-

Компютърно моделирани съдебни автотехнически експертизи - /при положит. решение на НАОА/ BG

-

1280

-

Софтуерно инженерство и мениджмънт ENG

-

-

1030

Киберсигурност BG

-

1280

-

Юридически Факултет

Професионално Направление
9.1. Национална сигурност

Митническо разузнаване и разследване BG

-

1030

-

Съдебни криминалистически експертизи BG

-

1030

-

Съдебни икономически експертизи BG

-

1030

-

Съдебни компютърно-технически експертизи BG

-

1030

-

Съдебни пожаро-технически експертизи BG

-

1030

-

Съдебни психологически експертизи BG

-

1030

-

Съдебни строително-технически експертизи BG

-

1030

-

Интелигентни системи за сигурност BG

-

1030

-

Професионално Направление
3.2. Психология

Психология и психопатология на развитието BG

1030

-

-

Приложна психология BG

1030

-

-

Психологично консултиране BG

1030

-

-

Архитектурен Факултет

Професионално Направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

ССС - Строителни конструкции BG

-

2000

-

Водоснабдяване и канализация BG

-

2000

-

Строителен инженеринг BG

-

1700

-

Пожарна и аварийна безопасностBG

-

2000

-

3D технологии за проектиране и производствоBG

-

1400

-

Професионално Направление
8.3. Музикално и танцово изкуство

Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентствоBG

-

1300

-

Филиал Смолян

Професионално Направление
3.7. Администрация и управление

Европейска администрация - управление на публични проекти BG

-

1060

-

Професионално Направление
3.8. Икономика

Данъчен и митнически контрол BG

-

1060

-

Професионално Направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Водоснабдяване и канализация BG

-

2000

-

Професионално Направление
9.1. Национална сигурност

Съдебни криминалистически експертизи BG

-

1060

-

 

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2023/2024 г.:

Семестриални такси за обучение

За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП: - 1 650 евро.

 

Чужденци със статут на постоянно или дългосрочно пребиваване на територията на Република България, както и граждани на Република Северна Македония заплащат такси съгласно раздел I.

 

Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса за последния семестър на текущата учебна година.
           
Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 500 евро.

Такси за езикова подготовка

Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.


Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани:


 • Индивидуално обучение:
  Минимален брой часове – 30
  Цена – 14 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 17 евро)

 • Обучение в група:
  Минимален брой часове – 30
  Група от 2 човека – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 16 евро)
  Група от 3 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)
  Група от 4 човека – 8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)

При перспективни партньои и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.


При обучение на студенти по Споразумение за партньорство, таксите се определят след съгласуване с партньора.

Такси

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на “Централна кооперативна банка” АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД,
  BIC: CECBBGSF
  IBAN код: BG20CECB979010A3494100– в лева;
  IBAN код: BG34CECB979014A3494100– в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева