Защо ВСУ
Бакалавър
и магистър
Магистър
Доктор
 

гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84, тел. 052 355 106, email: priem@vfu.bg

Кандидатстудентски прием 2020-2021

Начало > Магистър > Специалности > Софтуерно инженерство и мениджмънт

Образователно-квалификационна степен: магистрър

 

Професионална квалификация: софтуерен инженер

 

Форма на обучението: задочна 

 

Продължителност на обучението:

– 2 семестъра – за завършили висше образование в една от следните професионални области: математика; компютърни науки; информатика, бизнес информатика, компютърни системи и техноло-гии или софтуерно инженерство, или висше образование в друга професионална област и с придо-бита професионална квалификация 3. или 4. степен в професионално направление „Информатика и компютърни науки“

 

Език на преподаване: български